Please select your page

Мишљења и препоруке

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у поступку доношења Одлуке о томе да се одбија сагласност на избор директора Основне школе „Људовит Штур“ у Кисачу поступао је неправилно јер се у образложењу одлуке позвао на накнадно достављену одлуку националног савета, која није могла да производи правно дејство јер је дата након истека законског рока.

  Делимично поступљено по Препоруци


Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине општине Сечањ учинило је пропуст у раду будући да након извршеног инспекцијског надзора није донело решење којим се инвеститору налаже предузимање мера ради отклањања уочених неправилности насталих услед извођења радова на изградњи паркинг места.

Није поступљено у складу са Препоруком


Кикиндска топлана незаконитим радом повредила право корисника грејања.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Грађевинској инспекцији општине Алибунар да у најкраћем року донесе закључке о извршењу решења од новембра 2013. године и да донесе решења о уклањању објеката чије је грађење завршено без грађевинске дозволе.

Делимично поступљено у складу са Препоруком


Центар за социјални рад, Дом здравља и Гимназија у најкраћем року дефинисаће и успоставити сарадњу сходно одредби члана 7 Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2011) ради пружања одговарајуће подршке породици, првенствено ради заштите права и најбољег интереса малолетника.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Покрајинског заштитника гарађана – омбудсмана упућена Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду у вези са полагањем пријемног испита на језицима националних мањина.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Општини Кула да у најкраћем року организује рад локалне просветне инспекције, односно надзор над радом установа образовања и васпитања и установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач ова јединица локалне самоуправе.


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и демографију, као орган управе надлежан за примену Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл. лист АП Војводине“, бр. 4/2013), који прописује ближе услове и начин остваривања новчане помоћи породици за треће дете и ова новчана средства обезбеђује, пропустио је да кориснике информише о томе ког датума у месецу ће бити исплата новчане помоћи за треће дете.

 Поступљено у складу са Препоруком


Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено ПУ "Радосно детињство" Нови Сад у вези са омогућавањем родитељима да учествују у одлучивању о условима и критеријумима одабира понуђача алтернативних услуга.

Поступљено у складу са Мишљењем


Општинска управа Бачка Паланка поступила је супротно основним начелима управног поступка, јер је поступајући по захтеву странке исти водила са очигледним одуговлачењем. 

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (17.07.2014_пепорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана190 kB