Please select your page

Мишљења и препоруке

Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине општине Сечањ учинило је пропуст у раду будући да након извршеног инспекцијског надзора није донело решење којим се инвеститору налаже предузимање мера ради отклањања уочених неправилности насталих услед извођења радова на изградњи паркинг места.

Није поступљено у складу са Препоруком


Кикиндска топлана незаконитим радом повредила право корисника грејања.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Грађевинској инспекцији општине Алибунар да у најкраћем року донесе закључке о извршењу решења од новембра 2013. године и да донесе решења о уклањању објеката чије је грађење завршено без грађевинске дозволе.

Делимично поступљено у складу са Препоруком


Центар за социјални рад, Дом здравља и Гимназија у најкраћем року дефинисаће и успоставити сарадњу сходно одредби члана 7 Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2011) ради пружања одговарајуће подршке породици, првенствено ради заштите права и најбољег интереса малолетника.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Покрајинског заштитника гарађана – омбудсмана упућена Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду у вези са полагањем пријемног испита на језицима националних мањина.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Општини Кула да у најкраћем року организује рад локалне просветне инспекције, односно надзор над радом установа образовања и васпитања и установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач ова јединица локалне самоуправе.


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и демографију, као орган управе надлежан за примену Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл. лист АП Војводине“, бр. 4/2013), који прописује ближе услове и начин остваривања новчане помоћи породици за треће дете и ова новчана средства обезбеђује, пропустио је да кориснике информише о томе ког датума у месецу ће бити исплата новчане помоћи за треће дете.

 Поступљено у складу са Препоруком


Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено ПУ "Радосно детињство" Нови Сад у вези са омогућавањем родитељима да учествују у одлучивању о условима и критеријумима одабира понуђача алтернативних услуга.

Поступљено у складу са Мишљењем


Општинска управа Бачка Паланка поступила је супротно основним начелима управног поступка, јер је поступајући по захтеву странке исти водила са очигледним одуговлачењем. 

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (17.07.2014_пепорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана190 kB

Одсек грађевинске инспекције Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада поступио је супротно основним начелима управног поступка, јер није у целости искористио све могућности како би странци омогућио квалитетно остваривање и заштиту права и правних интереса.

Поступљено у складу са Мишљењем