Please select your page

Мишљења и препоруке

Одсек грађевинске инспекције Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада поступио је супротно основним начелима управног поступка, јер није у целости искористио све могућности како би странци омогућио квалитетно остваривање и заштиту права и правних интереса.

Поступљено у складу са Мишљењем


Општинско веће општине Рума учинило је пропуст у вођењу управног поступка јер није донело решење по жалби ЈП „Комуналац“ из Руме, у складу са чланом 237. став 1. и чланом 14. Закона о општем управном поступку


Потребно је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију употпуни посебан програм здравствене заштите – вантелесне оплодње за рађање другог и трећег детета подацима о броју грађана и грађанки који имају потребу за оваквом врстом здравствене услуге.


Електродистрибуција Нови Сад дужна је да поступи у складу са законском обавезом и да, по поднетом захтеву лица, решењем одлучи о одобрењу за прикључење објекта.

Преузмите документа:
Download this file (16.06.2014_препорука_ОП_МД.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана237 kB

ЈКП ''Новосадска топлана'' учинило је неправилност у раду због чега је дошло до повреде људских права, јер тарифним купцима којима се не испоручује топлотна енергија наплаћује фиксне трошкове за испоручену топлотну енергију, иако се комунална услуга испоруке топлотне енергије не извршава.

Усвојено


Просветна инспекторка Општинске управе Бач учинила је неправилност у раду, јер у Записнику о извршеном инспекцијском прегледу у основној школи није констатовала да основ за пријем у радни однос на одређено време не може бити члан 132 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и истим није наложила отклањање ове неправилности.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (26.05.2014_препорука_ОП_НС.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана181 kB

Непоступањем по налозима и упутствима другостепеног органа, односно одуговлачењем поновног поступка, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско правне послове и заштиту животне средине Општинске управе Оџаци учинило је пропуст, јер се разлог који је наведен у изјашњењу органа не може сматрати оправданим за недоношење решења, односно за одуговлачење поступака покренутих било по захтеву странака или по службеној дужности.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (12.05.2014_мисљење_АБ.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана212 kB

Одељење инспекције рада Нови Сад начинило је пропуст у раду јер као месно надлежан инспекцијски орган јер није поступао по пријави грађанке.

Преузмите документа:
Download this file (09.05.2014_препорука_ОП_ЗБ.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана225 kB

Центар за социјални рад поступао је супротно одредбама Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), Породичног закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005 и 72/2011 - др. закон), Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад („Сл. гласник РС“ бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник и 1/2012 - др. Правилник) и Правилника о хранитељству („Сл. гласник РС“, бр. 36/2008) у поступку заштите права малолетника.

Преузмите документа:
Download this file (09.05.2014_препорука_ЗД_СН.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана336 kB

Потребно је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију донесе посебан програм здравствене заштите жена са циљем унапређења спровођења ревентивних прегледа и доступности здравствене заштите.