Please select your page

Покрајински омбудсман је 7.07.2014. године примио представку из Раковца, у којој се подносилац жали због тога што се не решава питање санације клизишта и обештећење власника порушених објеката у овом насељеном месту. Подноситељ представке је приложио документацију из које се види да су 24. и 25.05. 2014. године рударски и геолошки инспектори Секретаријата за енергетику и минералне сировине вршили осматрање одрона у Раковцу, те да су након извршеног инспекцијског надзора предложили општини Беочин предузимање одређених мера. Општинска управа општине Беочин је својим дописом обавестила Секретаријат за енергетику и минералне сировине о томе да општина Беочин нема ингеренције у решавању санације клизишта и одрона, нема теренску катастарску службу, као ни рударске и геолошке инжењере, а самим тим ни искуства у изради пројекта за санацију одрона, а да у буџету општине не постоје средства опредељена за клизишта и одроне. Из наведених разлога општина је затражила стручну и финансијску помоћ у решавању проблема одрона у насељу Раковац.

Опширније...


Покрајинском заштитнику грађана- омбудсману обратио се дана 27. августа 2014. године Б.М. из БЦ притужбом на рад Општинске управе Бела Црква. Подноситељ притужбе се жали на угрожавање људских права настале као последица несносне буке која се емитује из привремено постављених објеката у касним вечерњим, односно раним јутарњим сатима мимо општинском одлуком прописаног радног времена за рад угоститељских објеката. Такође је указано и на чињеницу да се више пута обраћао органима јединице локалне самоуправе са захтевима за решавање предметног проблема, али да у том циљу нису предузете никакве мере.

Опширније...


Покрајинском заштитнику грађана- омбудсману  обратили су се адв. …. из Новог Сада, као пуномоћници ……,притужбом на рад Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине Општинске управе Оџаци. У притужби се наводи да је овом Одељењу поднет захтев за покретање поступка за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта у смислу чл. 70, 101 и 102 Закона о планирању и изградњи, о којем ни након скоро седам месеци од подношења није решено.

Опширније...


Приликом службене посете општини Бела Црква, заменица Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је уочила да су на таблама које означавају назив насељеног места Бела Црква на улазу, односно излазу из овог места у правцу Панчева, бојом у спреју прецртани називи општине исписани на језицима и писмима националних мањина. Једини читак назив места на табли био је онај исписан на српском језику, ћириличким писмом.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је овим поводом покренуо поступак по сопственој иницијативи у области остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина и 18. фебруара 2015. године се обратио начелнику Општинске управе Бела Црква наложивши да се уочена неправилност отклони, те да се у року од 15 дана институција извести о предузетим мерама.

Опширније...


Покрајински заштитнику грађана-омбудсманпримио је притужбу на рад  Општинске управе Оџаци од стране М. Д. из Оџака. Наиме, подноситељ притужбе  је истакао да се више пута  писменим путем обраћао председнику општине, начелнику општинске управе, члану градског већа задуженог за комуналне делатности и директору ЈКП “Услуге“ са захтевом да му се доставе одговори у вези са његовим захтевима, односно предлогом за покретање поступка измене Одлуке о комуналним делатностима, али да није добио одговор.

Како би утврдио све релевантне чињенице Покрајински заштитник грађана-омбудсман обратио се  општинској управи Оџаци са захтевом да се председник општине, начелник општинске управе  и члан градског већа задужен за комуналне послове изјасне о наводима из притужбе. Такође је указано на чињеницу да је 25. јула 2013. године од стране Покрајинског омбудсмана упућена општинском већу општине Оџаци препорука бројИ-ОП-1-245/12 да у најкраћем року предложе измене и допуне Одлуке о комуналним делатностима ради усклађивања са Законом о комуналним делатностима, Закона о заштити потрошача, Законом о метрологији и подзаконским актима.

Опширније...


Покрајинском заштитнику грађана- омбудсману представком су се обратили Ј. Б. и Ј. З. обоје из Новог Сада, са жалбом на рад Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада. Наиме притужба је изјављена због чињенице да поступајући орган јединице локалне самоуправе ни након протека више од једне године од дана достављања неопходне документације за накнадно издавање грађевинске дозволе није окончао управни поступак доношењем решења.

Покрајински заштитник грађана-омбудсман обратио се Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада са захтевом да се изјасни о наводима из притужбе. С обзиром на то да нити начелник наведене Градске управе, нити Градско веће нису доставили тражене информације ни након ургенције, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила О.Т. из Титела која се жали на рад Службе за привреду, урбанизам, комунално-стамбена питања, заштиту животну средине и инспекцијске послове општинске управе Тител,  будући да наведени орган јединице локалне самоуправе не спроводи мере из оквира своје надлежности у погледу инспекцијског надзора над радом угоститељског пословног простора. Наиме, угоститељски пословни простор у  оквиру стамбено-послове зграде у  којој се налази  стан подноситељке притужбе, емитује  несносну буку која нарушава мир станара наведене зграде.

Покрајински омбудсман обратио се Служби за привреду, урбанизам, комунално-стамбена питања, заштиту животне средине општинске управе Тител са захтевом да се изјасни шта је предузела из оквира  своје  надлежности како би се неправилности  на које је у представци указано отклониле. С обзиром на то да нити руководилац наведеног одељења, нити Општинско веће нису доставили тражене информације ни након две ургенције, Покрајински омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.

Опширније...


Покрајински омбудсман примио је представку у којој се износе притужбе на рад Одељења за урбанизам и грађевинарство и Одељења за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка. Решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине поништен је закључак Одељења за урбанизам и грађевинарство и предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступак. Решењем Министарства финансија поништено је решење Одељења за привреду. У представци се истиче да наведени органи Општинске управе општине Бачка Паланка нису донели нове одлуке до подношења представке Покрајинском омбудсману.

Према начелу ефикасности које је прописано Законом о општем управном поступку, органи који воде поступак, односно решавају у управним стварима, дужни су да обезбеде успешно и квалитетно остваривање и заштиту права и правних интереса физичких лица, правних лица и других странака. Према начелу економичности поступак се мора водити без одуговлачења и са што мање трошкова за странку и друге учеснике у поступку. Одредбама истог закона прописано је да ако другостепени орган нађе да ће недостатке првостепеног поступка брже и економичније отклонити првостепени орган, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак. Другостепени орган ће својим решењем указати првостепеном органу у ком погледу треба допунити поступак, а првостепени орган је дужан да најдоцније у року од 30 дана од дана пријема предмета донесе ново решење.

Опширније...


У представци која је поднета Покрајинском омбудсману изражено је незадовољство због тога што у Општини Врбас црногорски језик није уведен у службену употребу иако су се за то стекли законом прописани услови. Подносилац представке се овим поводом више пута обраћао председнику Општине Врбас, последњи пут 10.12.2012. године, али председник општине не одговара на писмена обраћања подносиоца представке, поводом тог питања.

Покрајински омбудсман се обратио председнику Општине Врбас и затражио изјашњење о томе из којих разлога је пропустио да одговори на писмена обраћања грађана.

С обзиром на то да председник Општине Врбас ни након две ургенције није доставио тражене информације, Покрајински омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила М.Ћ. из Новог Сада која је изнела притужбу на рад Грађевинске инспекције Општинске управе општине Жабаљ због неспровођења административног извршења решења Грађевинске инспекције. Подноситељка представке је навела да је након што се обратила наведеној служби са захтевом да се спроведе административно извршење решења добила одговор да за спровођење извршења нема средстава, те да се обрати начелнику Општинске управе Жабаљ.

Поступајући по представци Покрајински омбудсман је упутио захтев Грађевинској инспекцији Општинске управе општине Жабаљ да се изјасни о наводима из представке. У изјашњењу се наводи да је грађевински инспектор донео решење којим се налаже уклањање бесправно изграђеног зида. Будући да извршеници нису извршили наведено решење, грађевински инспектор је начелнику Општинске управе Жабаљ упутио захтев да га извести о могућности обезбеђења средстава за спровођење извршења принудним путем. Грађевински инспектор је обавештен да Одлуком о буџету општине Жабаљ нису планирана средства за намену – трошкови за спровођење принудних извршења, те је подноситељка представке упућена да се обрати начелнику Општинске управе.

Опширније...