Please select your page

Mišljenja i preporuke

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman na osnovu medijskih napisa od 4. oktobra 2022. godine pokrenuo je postupak po sopstvenoj inicijativi. Nakon sprovedenog postupka i utvrđenih propusta u postupanju nadležnih organa, Ombudsman je svim centrima za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine uputio preporuku da se u svakom slučaju u kojem postoji sumnja na nasilje u porodici svako dete smatra žrtvom nasilja, bez obzira na to da li je direktno izloženo nasilju, svedoči nasilju u porodici ili živi u porodici u kojoj je prisutno nasilje i da se shodno tome primenjuju aktivnosti i mere zaštite i podrške ostvarivanju prava deteta propisane zakonom. U svakom slučaju postupka razvoda braka, poveravanja vršenja roditeljskog prava, određivanja modela viđanja deteta sa roditeljem sa kojim ne živi, ukoliko postoje saznanja o nasilju u porodici, puna zaštita prava i najboljih interesa deteta moguća je jedino kroz sagledavanje celokupnih okolnosti u konkretnoj porodici i preduzimanje aktivnosti i mera koje obezbeđuju celovitu zaštitu deteta.

Iz Preporuke Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana broj: I-ZD-1-46/22b od 29. decembra 2022. godine


Mišljenje i preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zbog utvrđivanja nepravilnosti u toku, odnosno u okončanju  drugostepenog postupka.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Mišljenje i preporuka upućeni JKP "Graditelj" Srbobran u cilju ostvarivanja prava kupca na isključenje sa sistema daljinskog grejanja.


Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana –ombudsmana povodom pritužbe grupe roditelja koji su upisali svoju decu u Ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Srbobran.


 

Mišljenje upućeno Domu zdravlja Alibunar u vezi s obezbeđivanjem nesmetanog pružanja usluga pacijentima, odnosno komunikacije sa pripadnicima nacionalnih manjina na jezicima koji su u službenoj upotrebi.

 


Mišljenje upućeno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u cilju unapređenja rada i zaštite ljudskih prava i sloboda


Preporuka upućena Domu zdravlja Žabalj zbog nepravilnosti u radu.