Please select your page
ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ажуриран 19.01.2021. године

доцументИнформатор о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана садржи податке значајне за рад Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у области остваривања, заштите и унапређења људских права на територији АП Војводине, као и за начине остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама којима располаже Покрајински заштитник грађана - омбудсман у оквиру својих надлежности.

Информатор о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу индормацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/2009, 36/2010) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", број 57/05).

Информатор се објављује у електронској верзији на Интернет презентацији Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, а на захтев заинтересованог лица текст Информатора се може бесплатно преснимити или одштампати.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив органа: Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Адреса седишта: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Матични број: 08797030

Порески идентификациони број: 103746241

Адреса за пријем поднесака: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Адреса за пријем електронских поднесака: predstavke@ombudsmanapv.org