Please select your page

Мишљења и препоруке

Комунални инспектор општине Ириг није предузео одговарајуће мере како би обезбедио несметано обављање инспекцијског надзора.


Национална служба за запошљавање – Организациона јединица Рума је нецелисходно поступила када, због неисправности личне карте, није на други начин извршила идентификацију грађанина приликом његовог покушаја да се пријави на евиденцију незапослених лица.


Одредба Правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику која се односи на узраст детета са сметњама у развоју које остварује право на надокнаду трошкова превоза  ради пружања индивидуалних третмана, није у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

Поступљено у складу са Препоруком


Клинички центар Војводине, пропуштајући да изврши законску обавезу, повредио је право пацијента на информације о правима из здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права.


Предшколска установа „Радосно детињство“ је у поступку решавања вишка запослених поступила неправилно из разлога што у поступку није водила рачуна о запосленима који су одсутни са рада, пре свега о породиљама, а начин комуникације, објашњење поступка и акте није прилагодила положају у коме се ова категорија посебно заштићених запослених налази.


У спровођењу поступка доделе средстава из буџета АП Војводине по расписаним конкурсима за дотације организацијама етничких заједница у АП Војводини у 2014. години било је неправилности у раду, јер није вођен на довољно транспарентан начин, чиме је доведена у питање правна сигурност учесника конкурса, због тога што у истом није пружена могућност улагања правних лекова на одлуку покрајинског секретара о додели средстава, нити се учесницима конкурса доставља образложење одлуке покрајинског секретара.


Клиника за очне болести Клиничког центра Војводине поступа супротно одредбама Правилника о листама чекања, који за операцију сенилне и пресенилне катаракте и уградњу сочива за сва осигурана лица предвиђа рок до шест месеци.


Општа болница „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину поступа супротно одредбама Закона о забрани дискриминације, Закона о правима пацијената, Закона о здравственој заштити  и Породичног закона јер (формално и практично) ускраћује очевима право да буду пратиоци детету на стационарном лечењу на одељењу педијатрије.

Поступљено у складу са Препоруком


Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијске послове учинио је пропуст у раду, јер није извршио инспекцијски надзор у вези са извођењем радова на изградњи прикључка на водоводну мрежу од стране ЈКП ''Водовод и канализација'', иако је имао сазнања да за извођење ових радова није прибављено решење у складу са чланом 145 Закона о планирању и изградњи.

 Није поступљено у складу са Препоруком


Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ у Србобрану је пропуштањем да прими и збрине пацијенткињу која је тврдила да је жртва насиља учинио неправилност у раду. Дежурно медицинско особље није поступило у складу са Посебним протоколом Министарства здравља за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу и није уочило индикаторе насиља, нити предузело одговарајуће мере.

Поступљено у складу са Препоруком