Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење упућено Општинском већу Беочин у циљу побољшања и унапређења стања у области заштите и остваривања људских права, а посебно са аспекта остваривања и заштите права детета.


Мишљење упућено Министарству финансија Пореска управа филијала Нови Сад 2 које је било дужно да обавезу плаћања пореза на додату вредност за период од 1. јануара 2014. до 31. јула 2015. године, те одговарајуће камате, утврди и обрачуна у периодима календарских тромесечја.


Мишљење и препорука Центру за социјални рад општине Сента у вези неправилног и незаконитог поступања приликом пружања заштите жени и деци која су у ситуацији насиља.


Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено Дому здравља Житиште у вези са остваривањем права националних мањина.


Општинска управа Сремски Карловци учинила је неправилност у раду када је одбила да у радну књижицу у рубрику о школској спреми упише податак о стеченом високом образовању на основу Уверења о стеченом високом образовању које је издала високошколска установа.


Мишљење и препорука упућени Општинској управи Врбас у вези неправилног поступања приликом одбијања да поступи у складу са чланом 70 Закона о култури.


Мишљење Центру за социјални рад Града Новог Сада о пружању заштите жени која је преживела насиље.


Мишљење упућено Општинској управи општине Бачка Паланка у вези са поступањем по пријави за вршење инспекцијског надзора од стране инспектора за заштиту животне средине.


Мишљење које Покрајински заштитник грађана – омбудсман упућује ЈКП “Информатици” Нови Сад и ЈП “Дирекцији за изградњу и уређење Града Зрењанина” Зрењанин, а у вези са достављањем уплатница грађанима за донирање новчаних средстава на рачун Центра за помоћ и рехабилитацију особа са посебним потребама “Кућа Светлости” у Београду.


Мишљење упућено Општинској управи Врбас у вези са вршењем инспекцијског надзора над применом одредаба Закона о заштити од буке у животној средини.