Please select your page

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у стручној служби Ппокрајинског зашттитника грађана - омбудсмана (PDF-0,5MB) (DOCX-0,3MB)


Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у стручној служби Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана (PDF-0,2MB) (DOCX-0,1MB)


ОРГАНИЗАЦИЈА

Организациона структура ПЗГ - омбудсмана

Одлуком о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману ("Сл. лист АП Војводине", бр. 37/2014, 40/2014 - испр. и 54/2014) у члану 7 прописано је да Омбудсмана бира и разрешава Скупштина Аутономне покрајине Војводине двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.

Чланом 6 нове одлуке, прописано је да омбудсман има четири заменика од којих се по један бира за области: права националних мањина, права детета и равноправност полова.

Покрајински заштитник грађана-омбудсман и заменици бирају се на мандатни период од 6 година, са могућношћу избора на још један мандатни период.

За омбудсмана може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава следеће услове:

  • да је дипломирани правник,
  • да има најмање седам година искуства на правним пословима који су од значаја за обављање послова из надлежности Омбудсмана,
  • да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу,
  • да поседује високе моралне и стручне квалитете,
  • да има запажено искуство у заштити права грађана.

За заменика омбудсмана може да буде изабрано лице са високом стручном спремом, без обзира на врсту и пет година у области заштите људских права за коју се бира.

Даном ступања на дужност омбудсмана, односно заменика омбудсмана, престају све његове професионалне и друге функције, односно дужности или послови које је до тада обављао ако су супротни одредбама ове одлуке, као и чланство у политичким организацијама. Покрајински заштитник грађана-омбудсман и заменици за свој рад одговарају Скупштини АПВ.

У Стручној служби унутрашње јединице су образоване као Одељење за поступање по представкама, Кабинет покрајинског омбудсмана и Група за материјално- финансијске послове. Одељењем руководи начелник Одељења, Кабинетом руководи шеф Кабинета, а Групом за материјално- финансијске послове руководи руководилац Групе.


Подаци о запосленима (PDF-0,2MB) (DOCX-23KB)


Шематски приказ бираних и запослених лица (PDF-0,2MB) (DOCX-73KB)