Please select your page

Мишљење и препорука Центру за социјални рад општине Сента у вези неправилног и незаконитог поступања приликом пружања заштите жени и деци која су у ситуацији насиља.


Мишљење Центру за социјални рад Града Новог Сада о пружању заштите жени која је преживела насиље.


Примена критеријума утврђених у Одлуци о финансијској помоћи незапосленим породиљама Скупштине општине Ковин и чињеница да у Одлуци није тачно одређено ко се сматра ко се сматра члановима породице породиље доводи до дискриминације незапослених породиља које живе на селу у породици која поседује пољопривредно газдинство и то по основу имовног стања и породичног статуса, а у односу на остале незапослене породиље.


Мишљење и препорука упућени Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова у вези са неспровођењем Покрајинске скупштинске одлуке о равноправности полова с подједнаком пажњом у свим покрајинским органима, и спорог увођења принципа родне равноправности у стратегије, програме, пројекте и друге активности покрајинских органа.


Предшколска установа „Радосно детињство“ је у поступку решавања вишка запослених поступила неправилно из разлога што у поступку није водила рачуна о запосленима који су одсутни са рада, пре свега о породиљама, а начин комуникације, објашњење поступка и акте није прилагодила положају у коме се ова категорија посебно заштићених запослених налази.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом