Please select your page

Шта је омбудсман

Омбудсман је институција коју је шведски парламент увео 1809. године у циљу контроле извршне власти. Реч омбудсман у шведском језику означава особу која „има слуха за народ“. Први омбудсман је имао задатак да спречи да краљ и влада игноришу законе. Користио овлашћење да од извршне власти захтева извештаје о примени закона, као и овлашћење да покреће одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности управних службеника.Покрајински заштитник грађана – омбудсман је независан и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана и врши надзор над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина,  у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине.

На основу нове Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, покрајински заштитник грађана - омбудсман има четири заменика од којих се по један бира за области права националних мањина, права детета и равноправност полова.

Одлука о успостављању институције Покрајинског омбудсмана донета је у децембру 2002. Први војвођански омбудсман изабран је 24. септембра 2003, са радом је започео у јануару 2004. године. Седиште институције је у Новом Саду.


Надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

У циљу заштите људских права Покрајински заштитник грађана - омбудсман прима и испитује представке које се односе на повреду људских права, надзире примену прописа, контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања органа управе и истражује њихов рад. Поред тога, прати примену међународних стандарда из области људских права, прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права, саставља годишњи извештај о остваривању људских права, обавештава надлежне органе и ширу јавност о кршењу људских права, иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права итд.

Основни принципи деловања омбудсмана су законитост, непристрасност, независност и правичност.

Ко може да се обрати Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману

Омбудсману може да се обратити свако ко сматра да му/јој је актом или радњом органа управе повређено неко људско право.

Омбудсману може да се обрати и наследник, старатељ или пуномоћник лица чије је право повређено.

У име лица које сматра да су му/јој људска права повређена, уз писмено овлашћење, може да се обрати и невладина организација, удружење грађана или друга организација. 

И лица лишена слободе имају право да притужбу поднесу у запечаћеној коверти, а запослени у установама у којима се налазе лица лишена слободе имају обавезу да без отварања и задржавања притужбу лица лишеног слободе доставе омбудсману.

Поступак Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

Након обраћања грађанина притужбом (лично, обичном или електронском поштом), уколико је поступање по притужби у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, а притужба поднета у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари, Покрајински заштитник грађана - омбудсман поступа по притужби. Покрајински заштитник грађана - омбудсман обавештава о покретању поступка подносиоца и орган управе на чији се рад притужба односи, тражећи од органа управе да се у року од 15 дана од дана изјасни о наводима из притужбе.

Уколико подносилац притужбе то тражи, омбудсман је дужан да сачува тајност његових/њених личних података.

Током трајања поступка истраге омбудсман може позивати на разговор и узимати усмене или писмене изјаве и додатна објашњења од свих лица запослених у органима управе, подносиоца притужбе, сведока, вештака и других грађана који располажу информацијама о околностима случаја. Има право да тражи од органа управе све податке и обавештења, као и непосредан увид у списе, документацију и збирке података којима ови органи располажу, укључујући државну, службену, пословну и професионалну тајну. Омбудсман има слободан приступ свим просторијама у којима се обављају послови органа управе, а у било које време и без посебне најаве може посетити све здравствене установе у којима се врши обавезно психијатријско лечење.

Омбудсман доноси одлуку о обустави поступка, ако по завршетку истраге нађе да нема повреде људских права, нити неправилног поступања органа и ако утврди да је орган управе, на чије се поступање притужба односила, већ током истраге отклонио повреду људских права. О обустави поступка обавештава подносиоца притужбе и орган управе на чије се поступање притужба односила.

Ако омбудсман након завршетка истраге утврди да је повређено неко људско право или је учињена неправилност у раду, органу управе упућује мишљење, предлог или препоруку о томе како да се неправилност или њене последице отклоне. О упућеној препоруци обавештава и подносиоца представке.

Органи управе којима је омбудсман упутио/ла своје мишљење, предлог или препоруку, дужни су да у року од 15 дана обавесте омбудсмана о мерама које су предузели.

Поред тога што поступа по притужби лица које сматра да су му актом или радњом органа управе повређена људска права Покрајински заштитник грађана - омбудсман може изузетно поступити и по сопственој иницијативи на основу сазнања и других извора, ако оцени да је вероватно да постоји или је постојала повреда људских права од стране органа управе.

Када грађани не могу да рачунају на Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

Када је грађанину потребна правна помоћ у виду састављања поднесака или заступања (пред судом или неким од органа управе), јер за то су надлежне службе бесплатне правне помоћи при општинским/градским управама и адвокати.

Када су незадовољни радом органа правосуђа (према Уставу судство је независно и ниједан орган није овлашћен да контролише рад судова и тужилаштава).

Када имају притужби на рад послодавца и проблеме радноправне природе (грађанин треба да поднесе пријаву инспекцији рада)

Када имају проблема са другим грађанима.