Please select your page

Публикације Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана документују поједине активности институције и нуде њена, као и искуства других институција, организација и појединаца/ки у различитим областима остваривања, заштите и унапређења људских права. Као и у случају истраживања, поједине публикације Покрајинског заштитника грађана -  омбудсмана биле су међу првима у Републици Србији и АП Војводини које су се на специфичан начин бавиле неком од области или начина институционалне заштите и унапређења људских права.

Анализа избора за чланове националних савета националних мањинаНационални савети националних мањина уведени су у правни систем наше земље усвајањем Закона о заштити права и слобода националних мањина  на седници Савезне Скупштине СРЈ одржаној 26. фебруара 2002. године. Према члану 19. припадници националних мањина могу изабрати националне савете ради остваривања права на самоуправу у области употребе језика и писма, образовања, информисања и културе. Савет представља националну мањину у овим областима и учествује у процесу одлучивања или одлучује о питањима из ових области, те оснива установе из ових области. Прописано је да ће органи државе, територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе приликом одлучивања о таквим питањима затражити мишљење савета, те да се део овлашћења из поменутих области може поверити саветима с тим да ће држава обезбедити финансијска средства потребна за вршење ових надлежности.  Предвиђено је да ће се изборна правила о избору националних савета регулисати законом, а да ће до доношења тог закона националне савете бирати скупштине електора националних мањина. Закон о заштити права и слобода националних мањина је у својим прелазним одредбама утврдио само ко може да буде електор (а то су савезни и републички посланици и посланици у скупштинама аутономних покрајина који су на те функције изабрани због своје припадности националној мањини, или који се изјашњавају као припадници мањине и говоре језик мањине; одборници који припадају националној мањини, а изабрани су у јединицама локалне самоуправе у којима је мањински језик у службеној употреби;  сваки грађанин који се изјашњава као припадник националне мањине и његову кандидатуру подржи најмање сто припадника националне мањине са бирачким правом, или га кандидује једна национална организација или удружење националне мањине), док су остала изборна правила утврђена правилником Савезног министарства националних и етничких заједница. Приликом расподеле мандата предвиђена је примена Д’Онтовог система.


Зборник-ИКСИЗборник Института за криминолошка и социолошка истраживања (ИКСИ)

година XXXVII / број 2 / 2018


Насловна страна публикацијеПоводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама и предстојећих „16 дана активизма против насиља према женама”, институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана припремила је публикацију Десет година мреже „Живот без насиља“ – на путу ка ефикасном, повезаном и усклађеном деловању институција у случајевима насиља у породици којом жели да представи начин деловања институција, али и подсети одговорне органе на обавезе и исходе који могу да уследе због њиховог неадекватног поступања.


Насловна страна публикацијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као независан и самосталан орган који штити права грађана од повреда органа управе, спроводи образовне, истраживачке и промотивне активности у цилју заштите и унапређења лјудских права грађана и грађанки, у 2015. години посебну пажњу посветио је улози жена и уклјучивању родне перспективе у област ванредних ситуација и одрживог развоја. Активности су спроведене у оквиру пројекта „Родна равноправност и ванредне ситуације“ уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) која нас је и подстакла де се упустимо у прикуплјање података о овој недоволјно познатој теми која се наметнула током поплава које су 2014. године захватиле велики део Србије.

У овој публикацији приказани су резултати наших анализа и разговора са свима који су уклјучени, или који могу бити уклјучени у предстојеће промене законског оквира. Ови резултати могу бити коришћени приликом промене праксе планирања и одлучивања о ванредним ситуацијама на свим нивоима у погледу примене принципа родне равноправности и бити од користи не само стручној, него и широј јавности, али и читавој заједници.