Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење и препорука упућена Основној и средњој школи „Жарко Зрењанин“ у Суботици након спроведеног поступка по притужби групе родитеља чија деца похађају ову школу, а која се односи на угрожавање права деце са аспекта заштите права националних мањина.


Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Панчева учинио је неправилност у раду, јер о инспекцијском надзору започете изградње објекта није сачинио записник, нити је на основу утврђеног чињеничног стања предузео мере у оквиру својих овлашћења.


Мишљења Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана упућена Гимназији и економској школи „Јован Јовановић Змај“ у О., Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Просветној инспекцији у О. након спроведеног поступка у вези са спроведеним избором за ученика генерације школске 2013/2014. године у Гимназији и економској школи „Јован Јовановић Змај“ у О.


Пореска управа Филијала Нови Сад 2 учинила је неправилност у раду, јер решење по захтеву подносиоца притужбе за повраћај више плаћених средстава на име републичке административне таксе није донела у року 15 дана од дана пријема захтева, прописаном чланом 10 став 3 Закона о пореском поступку о пореској администрацији.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у вези са вршењем надзора над радом просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада


Препорука упућена Одељењу за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац у вези са поступком издавања јавне исправе о чињеницама о којима води службену евиденцију.


Препорука упућена Начелнику општинске управе општине Стара Пазова у вези са потребом да се у најкраћем року исправе неправилности у раду општинских органа управе у управним поступцима  издавања привремене грађевинске дозволе и сагласности на студију  о процени утицаја затеченог стања на животну средину.


Мишљење и препорука упућени Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова у вези са неспровођењем Покрајинске скупштинске одлуке о равноправности полова с подједнаком пажњом у свим покрајинским органима, и спорог увођења принципа родне равноправности у стратегије, програме, пројекте и друге активности покрајинских органа.


Општина Рума повредила право учесника конкурса на коришћење ефикасног правног средства.


Надлежни здравствени инспектор учинио је неправилност у раду јер није узео у поступак пријаву грађана на рад здравствене установе, односно пружање здравствене заштите и о резултатима поступка обавестио подносиоце пријаве.