Please select your page

Буџет

На основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ број 54/2015"), покрајински заштитник грађана -
омбудсман доноси Финансијски план покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и План јавних набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама.