Please select your page

Мишљења и препоруке

Општинска управа Инђија прекршила је одредбе Закона о државној управи и Закона о општем управном поступку чиме је нарушила ефикасност рада органа управе.

Мишљење упућено Пореској управи Филијала Нови Сад 2 због неблаговременог поступања и одуговлачења поступка.


Одељење за урбанизам и грађење општинске управе Стара Пазова учинило је низ пропуста у раду  и то у погледу доношења и доставе решења, али и у погледу непоступања по захтеву странке у поступку за изузеће службеног лица.


Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица и Завод за заштиту споменика културе Града Сремска Митровица учинили су пропуст у раду будући да су несавесно поступали у погледу пословног простора смештеног у објекту Царска палата.


Мишљење упућено Општинској управи Општине Нови Бечеј у вези са обрачунавањем камате због неплаћања о доспелости обавезе по решењу које му није достављено у складу са законом.


Препорука коју Покрајински заштитник грађана упућује Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију у вези са уређивањем поступка остваривања права на додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица деце са сметњама у развоју.


Јавно комунално-стамбено предузеће Сента повредило право потрошача на обавештеност, јер није поступило сагласно законској дужности да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.


Јавно предузеће Елгас Сента повредило право потрошача на обавештеност, јер није поступило сагласно законској дужности да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.


Мишљење упућено Републичком фонду за здравствено осигурање Филијала за Јужнобачки округ Нови Сад у вези са утврђивањем својства осигураника као незапосленог лица.


Мишљење упућено Управи за трезор Филијала Нови Сад у вези са правом на жалбу против утврђеног пасивног статуса пољопривредног газдинства.