Please select your page

Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману можете се обратити лично, телефоном, путем онлајн обрасца, поштом или имејлом. Покрајинском заштитнику грађана -  омбудсману подноси се притужба на темељу које се у институцији отвара Ваш предмет под одређеним бројем. Предмет служи као основ за даљње поступање, тј. за вођење истраге.

Поступак у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману

Након вашег обраћања институцији на било ком од језика који су у службеној употреби, (лично, телефоном, обичном или електронском поштом), сарадници у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана утврдиће да ли је поступање по притужби у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, и да ли је притужба поднета у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари.

Уколико су испуњени услови, формира се предмет, а подносилац се у року од 30 дана обавештава о деловодном броју притужбе и радњама које ће омбудсман предузети.

Након пријема притужбе, Покрајински заштитник грађана - омбудсман се обраћа органу на чији рад се притужба односи, захтевајући од органа да се изјасни о наводима из притужбе и о предузетим радњама.

Ако се утврди да је орган имао пропуста и неправилности у раду, Покрајински заштитник грађана - омбудсман ће то констатовати, а органу упутити мишљење, предлог или препоруку о томе на који начин да отклони неправилност у раду, односно њене последице.

Уколико предмет вашег обраћања није у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана или је застарео, притужба ће се одбацити, а ви ћете добити правни савет о другим могућностима за остваривање заштите права.

Сви поступци у омбудсману су бесплатни и воде се као поверљиви.


Формулари притужбе

   
 .доцx  .pdf

Информације


Платформа "Деца и медији"

Платформа