Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука Општини Оџаци у вези са уоченим неправилностима у остваривању права на службену употребу језика и писма националне мањине.


Мишљење и препорука упућени Општинској управи општине Бечеј у вези са прописивањем казнених одредаба за кориснике који нису закључили уговор за одвожење смећа.


Центар за социјални рад Бечеј поступао је супротно одредбама Закона о социјалној заштити, Породичног закона и Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад у поступку породичо-правне заштите.


Општина Темерин није посветила довољно пажње уређивању питања доношења подстицајних мера за развој и напредовање ученика редовних основних школа који су надарени за стицање одређене вештине (талентованих ученика), а нису у могућности да због додатних трошкова, као што су трошкови превоза до школа, похађају основне школе у чијем школском плану и програму јесте развој њиховог талента и постизања успеха на одређеном пољу.


У поступку јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Темерин учињена је неправилност јер текст јавног огласа који је објављен на мађарском језику није био идентичан са текстом који је објављен на српском језику. 

Делимично усвојено


Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе општине Вршац учинио је неправилност у раду, јер није предузео мере у складу са чланом 32 став 1 Закона о заштити од буке у животној средини. 

Делимично усвојено


Општинска управа општине Чока поступала је супротно Одлуци о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Остојићево јер је у поступку доношења решења којим се утврђује самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства за 2012. годину исти утврдила по стопи од 15% за сваки месец, будући да је основица за утврђивање овог самодоприноса катастарски приход који се утврђује на годишњем нивоу.

Поступљено у складу са Мишљењем


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је својим нечињењем по изјављеној жалби допринео да се по њој не одлучи благовремено и тиме поступио супротно одредбама Закона о општем управном поступку.

Усвојено


Мишљење упућено Општинској управи општине Бачки Петровац у вези са вршењем инспекцијског надзора над спровођењем Одлуке о давању на привремено коришћење јавних површина и условима за постављање привремених објеката на подручју општине Бачки Петровац.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (03.02.2014_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана151 kB

Председник општине Сента начинио је пропуст у раду јер је приликом расподеле средстава путем конкурса за финансирање пројеката-програма рада удружења из области социјалне заштите, донео одлуку о избору пројекта Удружења „Реч живота Србија“ и закључио Уговор о финансирању трошкова пројекта Енглески дневни летњи камп за децу, иако се радило о пројекту који се не може сврстати у област социјалне заштите. Ова неправилност је довела до ненаменског трошења средстава опредељених за социјалну заштиту.