Please select your page

Мишљења и препоруке

Препоруке Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана упућене покрајинским органима управе у циљу унапређења стања у области службене употребе језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима АПВ.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправуза међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарствоза пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографијуза здравство, социјалну политику и демографију

Служба за управљање људским ресурсима

Управа за заједничке послове покрајинских органа


Органи управе општине Бачка Паланка учинили су пропуст у раду, будући да су непредузимањем мера у погледу отклањања неправилности у функционисању атмосферске канализације угрозили право грађана на мирно уживање имовине.


Грађевинска инспекција општинске управе Стара Пазова учинила је пропуст у раду и то  у поступку спровођења административног извршења решења.


Мишљење које Покрајински заштитник грађана – омбудсман упућује Општини Стара Пазова у вези са доношењем Одлуке о регресирању трошкова за боравак трећег детета у предшколској установи.

Преузмите документа:
Download this file (2015-03-26_мисљење_ЗД19_15_ЗБ.pdf)Мишљење упућено Општини Стара Пазова192 kB

Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада учинила је неправилност у раду будући да поступак накнадног издавања грађевинске дозволе није вођен без одуговлачења.


Незаконита наплата фиксних троšкова испоруке топлотне енергије од лица које је отказало уговор.


Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица учинила је пропуст у раду будући да је одуговлачила поступке по предлозима за понављање правноснажно окончаних поступака.


Комунални инспектор Службе за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе општине Тител учинио је неправилност у раду, јер приликом вршења инспекцијског надзора над стамбеним објектом није саставио записник у складу са ставом 3 члана 34 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник Републике Србије“ број 88/2011).


Примена критеријума утврђених у Одлуци о финансијској помоћи незапосленим породиљама Скупштине општине Ковин и чињеница да у Одлуци није тачно одређено ко се сматра ко се сматра члановима породице породиље доводи до дискриминације незапослених породиља које живе на селу у породици која поседује пољопривредно газдинство и то по основу имовног стања и породичног статуса, а у односу на остале незапослене породиље.


Електродистрибуција Суботица приликом контроле мерног места без присуства, односно дозволе власника објекта треба да води рачуна о најмањем могућем ограничењу права власника објекта.