Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука упућена Дому здравља „Др Младен Стојановић“ у Бачкој Паланци због неправилности у раду.


Мишљење упућено Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада у вези са уоченим неправилностима у поступку накнадног издавања грађевинске дозволе.


Мишљење упућено начелнику Општинске управе општине Жабаљ у вези са остваривањем права русинске националне мањине.


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију учинио је пропуст у раду будући да није донео решење у складу са чланом 7. и 237. став 1. Закона о општем управном поступку.


Мишљење упућено Градској пореској управи града Новог Сада због неблаговременог поступања и повреде начела ефикасности и економичности опшег управног поступка.


Мишљење упућено Градској управи Града Зрењанина у вези са уоченим пропустима у поступку фактичке експропријације земљишта.


Мишљење упућено Одељењу за инспекцијске послове општинске управе Сремски Карловци у погледу пропуста учињених у поступку административног извршења решења.


Мишљење и препорука упућени Дому здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран у вези са прописивањем услова за избор кандидата за упућивање на специјализацију


Мишљење и препорука упућено ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад које појединим корисницима исти дуг наплаћује два пута.


Мишљење Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана упућеног Одељењу за буџет, финансије и пореску администрацију општинске управе Бачки Петровац у вези са обавезом издавања уверења, односно потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.