Please select your page

Мишљење упућено Општинској управи Врбас у вези са вршењем инспекцијског надзора над применом одредаба Закона о заштити од буке у животној средини.


Општинска управа Инђија прекршила је одредбе Закона о државној управи и Закона о општем управном поступку чиме је нарушила ефикасност рада органа управе.

Мишљење упућено Пореској управи Филијала Нови Сад 2 због неблаговременог поступања и одуговлачења поступка.


Одељење за урбанизам и грађење општинске управе Стара Пазова учинило је низ пропуста у раду  и то у погледу доношења и доставе решења, али и у погледу непоступања по захтеву странке у поступку за изузеће службеног лица.


Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица и Завод за заштиту споменика културе Града Сремска Митровица учинили су пропуст у раду будући да су несавесно поступали у погледу пословног простора смештеног у објекту Царска палата.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом