Please select your page

Мишљење упућено Градској управи Града Зрењанина у вези са уоченим пропустима у поступку фактичке експропријације земљишта.


Мишљење упућено Одељењу за инспекцијске послове општинске управе Сремски Карловци у погледу пропуста учињених у поступку административног извршења решења.


Мишљење и препорука упућени Дому здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран у вези са прописивањем услова за избор кандидата за упућивање на специјализацију


Мишљење и препорука упућено ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад које појединим корисницима исти дуг наплаћује два пута.


Мишљење Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана упућеног Одељењу за буџет, финансије и пореску администрацију општинске управе Бачки Петровац у вези са обавезом издавања уверења, односно потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом