Please select your page

Комунални инспектор Службе за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе општине Тител учинио је неправилност у раду, јер приликом вршења инспекцијског надзора над стамбеним објектом није саставио записник у складу са ставом 3 члана 34 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник Републике Србије“ број 88/2011).


Електродистрибуција Суботица приликом контроле мерног места без присуства, односно дозволе власника објекта треба да води рачуна о најмањем могућем ограничењу права власника објекта.


Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Панчева учинио је неправилност у раду, јер о инспекцијском надзору започете изградње објекта није сачинио записник, нити је на основу утврђеног чињеничног стања предузео мере у оквиру својих овлашћења.


Пореска управа Филијала Нови Сад 2 учинила је неправилност у раду, јер решење по захтеву подносиоца притужбе за повраћај више плаћених средстава на име републичке административне таксе није донела у року 15 дана од дана пријема захтева, прописаном чланом 10 став 3 Закона о пореском поступку о пореској администрацији.


Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у вези са вршењем надзора над радом просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом