Please select your page

Мишљење упућено Општинској управи Општине Нови Бечеј у вези са обрачунавањем камате због неплаћања о доспелости обавезе по решењу које му није достављено у складу са законом.


Јавно комунално-стамбено предузеће Сента повредило право потрошача на обавештеност, јер није поступило сагласно законској дужности да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.


Јавно предузеће Елгас Сента повредило право потрошача на обавештеност, јер није поступило сагласно законској дужности да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.


Мишљење упућено Републичком фонду за здравствено осигурање Филијала за Јужнобачки округ Нови Сад у вези са утврђивањем својства осигураника као незапосленог лица.


Мишљење упућено Управи за трезор Филијала Нови Сад у вези са правом на жалбу против утврђеног пасивног статуса пољопривредног газдинства.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом