Please select your page

Органи управе општине Бачка Паланка учинили су пропуст у раду, будући да су непредузимањем мера у погледу отклањања неправилности у функционисању атмосферске канализације угрозили право грађана на мирно уживање имовине.


Грађевинска инспекција општинске управе Стара Пазова учинила је пропуст у раду и то  у поступку спровођења административног извршења решења.


Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада учинила је неправилност у раду будући да поступак накнадног издавања грађевинске дозволе није вођен без одуговлачења.


Незаконита наплата фиксних троšкова испоруке топлотне енергије од лица које је отказало уговор.


Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица учинила је пропуст у раду будући да је одуговлачила поступке по предлозима за понављање правноснажно окончаних поступака.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом