Please select your page

Препорука упућена Одељењу за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац у вези са поступком издавања јавне исправе о чињеницама о којима води службену евиденцију.


Препорука упућена Начелнику општинске управе општине Стара Пазова у вези са потребом да се у најкраћем року исправе неправилности у раду општинских органа управе у управним поступцима  издавања привремене грађевинске дозволе и сагласности на студију  о процени утицаја затеченог стања на животну средину.


Општина Рума повредила право учесника конкурса на коришћење ефикасног правног средства.


Надлежни здравствени инспектор учинио је неправилност у раду јер није узео у поступак пријаву грађана на рад здравствене установе, односно пружање здравствене заштите и о резултатима поступка обавестио подносиоце пријаве.


Комунални инспектор општине Ириг није предузео одговарајуће мере како би обезбедио несметано обављање инспекцијског надзора.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом