Please select your page

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ УНАПРЕДИЋЕ ПРОЦЕДУРЕ ПРИЈАВЕ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Као пример добре праксе у раду на испуњавању универзалних стандарда у области права детета, Клинички центар Војводине усвојио је предлог Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и издао налог надлежним лицима ради израде интерног акта којим ће процес пријаве рођења бити уређен сагласно позитивним законским прописима и упућеним препорукама.

Поступајући по притужбама грађана, Омбудсман је констатовао мањкавости у раду Канцеларије за пријаву рођења детета Клинике за акушерство и гинекологију Клиничког центра Војводине. Са циљем спречавања појаве истих у будућности, а ради ефикаснијег достизања стандарда у области права детета, Омбудсман сматра целисходним доношење одговарајућег интерног акта како би се доследно примењивала прописана процедура а тако и подигао ниво квалитета рада ове службе, те је предузимање такве мере здравственој установи и предложио.

Дете се пријављује одмах након рођења и од рођења има право на име, право на старање, држављанство и, ако је то могуће, право да зна ко су му родитељи и право на њихово старање. Извршењем обавезе пријављивања, како је изричито утврђено цитираном одредбом Конвенције УН о правима детета, поред наведених омогућава се и остварење права детета на очување свог личног и породичног идентитета, као једног од кључних предуслова за његов даљи правилан развој.

Прилог 1: Предлог Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

Прилог 2: Одговор Клиничког центра Војводине