Please select your page

Национална служба за запошљавање – Организациона јединица Рума је нецелисходно поступила када, због неисправности личне карте, није на други начин извршила идентификацију грађанина приликом његовог покушаја да се пријави на евиденцију незапослених лица.


Клинички центар Војводине, пропуштајући да изврши законску обавезу, повредио је право пацијента на информације о правима из здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права.


Клиника за очне болести Клиничког центра Војводине поступа супротно одредбама Правилника о листама чекања, који за операцију сенилне и пресенилне катаракте и уградњу сочива за сва осигурана лица предвиђа рок до шест месеци.


Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијске послове учинио је пропуст у раду, јер није извршио инспекцијски надзор у вези са извођењем радова на изградњи прикључка на водоводну мрежу од стране ЈКП ''Водовод и канализација'', иако је имао сазнања да за извођење ових радова није прибављено решење у складу са чланом 145 Закона о планирању и изградњи.

 Није поступљено у складу са Препоруком


Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине општине Сечањ учинило је пропуст у раду будући да након извршеног инспекцијског надзора није донело решење којим се инвеститору налаже предузимање мера ради отклањања уочених неправилности насталих услед извођења радова на изградњи паркинг места.

Није поступљено у складу са Препоруком


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом