Please select your page

Mišljenja i preporuke

Mišljenje upućeno Poreskoj upravi Filijala Novi Sad 2 zbog neblagovremenog postupanja i odugovlačenja postupka.


Odeljenje za urbanizam i građenje opštinske uprave Stara Pazova učinilo je niz propusta u radu  i to u pogledu donošenja i dostave rešenja, ali i u pogledu nepostupanja po zahtevu stranke u postupku za izuzeće službenog lica.


Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Sremska Mitrovica učinili su propust u radu budući da su nesavesno postupali u pogledu poslovnog prostora smeštenog u objektu Carska palata.


Mišljenje upućeno Opštinskoj upravi Opštine Novi Bečej u vezi sa obračunavanjem kamate zbog neplaćanja o dospelosti obaveze po rešenju koje mu nije dostavljeno u skladu sa zakonom.


Preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa uređivanjem postupka ostvarivanja prava na dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica dece sa smetnjama u razvoju.


Javno komunalno-stambeno preduzeće Senta povredilo pravo potrošača na obaveštenost, jer nije postupilo saglasno zakonskoj dužnosti da potrošača obavesti o promeni cena najkasnije 30 dana pre početka primene promenjenih cena.


Javno preduzeće Elgas Senta povredilo pravo potrošača na obaveštenost, jer nije postupilo saglasno zakonskoj dužnosti da potrošača obavesti o promeni cena najkasnije 30 dana pre početka primene promenjenih cena.


Mišljenje upućeno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Filijala za Južnobački okrug Novi Sad u vezi sa utvrđivanjem svojstva osiguranika kao nezaposlenog lica.


Mišljenje upućeno Upravi za trezor Filijala Novi Sad u vezi sa pravom na žalbu protiv utvrđenog pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva.


Preporuke Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana upućene pokrajinskim organima uprave u cilju unapređenja stanja u oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina koji su u ravnopravnoj službenoj upotrebi u organima APV.