Please select your page

Одредба Правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику која се односи на узраст детета са сметњама у развоју које остварује право на надокнаду трошкова превоза  ради пружања индивидуалних третмана, није у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

Поступљено у складу са Препоруком


Центар за социјални рад, Дом здравља и Гимназија у најкраћем року дефинисаће и успоставити сарадњу сходно одредби члана 7 Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2011) ради пружања одговарајуће подршке породици, првенствено ради заштите права и најбољег интереса малолетника.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Општини Кула да у најкраћем року организује рад локалне просветне инспекције, односно надзор над радом установа образовања и васпитања и установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач ова јединица локалне самоуправе.


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и демографију, као орган управе надлежан за примену Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл. лист АП Војводине“, бр. 4/2013), који прописује ближе услове и начин остваривања новчане помоћи породици за треће дете и ова новчана средства обезбеђује, пропустио је да кориснике информише о томе ког датума у месецу ће бити исплата новчане помоћи за треће дете.

 Поступљено у складу са Препоруком


Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено ПУ "Радосно детињство" Нови Сад у вези са омогућавањем родитељима да учествују у одлучивању о условима и критеријумима одабира понуђача алтернативних услуга.

Поступљено у складу са Мишљењем


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом