Please select your page

Истраживања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана спроводе се како би се сакупили и обрадили подаци у циљу утврђивања степена остваривања, заштите и унапређења људских права у АП Војводини у областима којима се институција бави, а у складу са овлашћењима наведеним у Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском омбудсману.

Посебно значајна чињеница у вези са истраживањима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је да она на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини у одређеном временском периоду. Имајући у виду чињеницу да се у појединим областима остваривања, заштите и унапређења људских права подаци не прикупљају, нити систематски обрађују, истраживања наше институције су неретко први и пионирски кораци ка систематском праћењу и документовању стања људских права и могућностима њиховог остваривања у односу на локалне и покрајинске органе управе на територији АП Војводине.

Публикације Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана документују поједине активности институције и нуде њена, као и искуства других институција, организација и појединаца/ки у различитим областима остваривања, заштите и унапређења људских права. Као и у случају истраживања, поједине публикације Покрајинског заштитника грађана -  омбудсмана биле су међу првима у Републици Србији и АП Војводини које су се на специфичан начин бавиле неком од области или начина институционалне заштите и унапређења људских права.

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-255-Водјење регистра инвеститора 2011.pdfОдредбом члана 8 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) прописана је обавеза јединица локалне самоуправе да воде регистар инвеститора, који представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору. Регистар треба да је доступан како у седишту јединице локалне самоуправе, тако и у електронском облику путем интернета. У складу са својим овлашћењима надлежни министар је Правилником о условима, начину вођења и приступа као и садржини регистра инвеститора (''Службени гласник РС'', број 55/2010) који је ступио на снагу 14. августа 2010. године, ближе уредио услове, начин вођења и приступа, као и садржину регистра инвеститора. Поред тога што је и Правилником прописано да регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору и доступан је у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, прописана је и обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да у складу са статутом и општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места одреди лице овлашћено за вођење регистра у седишту јединице локалне самоуправе.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-285-ЗПП2011.pdfКао независан и самосталан орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица, Покрајински омбудсман, прикупљањем информација о законитости, целисходности и ефикасности поступања органа јавне власти, посебно води рачуна о начину и степену остваривања Уставом зајемчених права грађана, међу којима је и право на здравствену заштиту. Чланом 68. Устава Републике Србије (“Сл. гласник РС”, број 98/2006) прописано је да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља.

У односу на претходне, у 2011. години приметно је значајно повећање броја представки грађана који се обраћају институцији Покрајинског омбудсмана са притужбама због повреде права на здравствену заштиту, те је омбудсман и на основу других извора редовно долазио до сазнања о проблемима у остваривању људских права у овој области. Како се притужбе грађана односе на различите облике повреде права из области здравствене заштите и здравственог осигурања, Покрајински омбудсман је, поред редовног поступања у појединачним случајевима, увидео и потребу предузимања даљих активности, у циљу решавања ове изузетно комплексне проблематике на системски, свеобухватан, целисходан и ефикасан начин.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-244-Известај-две-године-примене-Закона-о-нац.саветима.pdfЗаштита права националних мањина у Републици Србији загарантована је Уставом Републике Србије. На основу члана 14 Устава Републике Србије, ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Република Србија штити права националних мањина те се припадницима националних мањина ради остваривања потпуне равноправности и очувања њиховог идентитета јемчи посебна заштита. Члан 75 Устава уређује да се припадницима националних мањина, поред права која су Уставом зајемчена свим грађанима, јемче и додатна, индивидуална или колективна права.

Индивидуална права остварују се појединачно, а колективна у заједници са другима, у складу са Уставом, законом и међународним уговорима. Путем колективних права припадници националних мањина, непосредно или преко својих представника, учествују у одлучивању или сами одлучују о појединим питањима везаним за своју културу, образовање, обавештавање и службену употребу језика и писма, у складу са законом. Устав даље уређује да ради остварења права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина могу изабрати своје националне савете, у складу са законом.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-120-бросура равноправност ПО.pdfСрбија на почетку друге декаде двадесет и првог века има различите институционалне механизме за унапређење и заштиту родне равноправности, од уставних одредаба, преко закона који забрањују дискриминацију на основу полне припадности, до закона који уређују друге области, као што је образовање, рад или породични односи, санкционишу кривична дела или прекршаје.

Влада Србије усвојила је и Националну стратегију за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, документ који и сама Влада и њена министарства морају да поштују и да га примењују у пракси. И Заштитник грађана и Покрајински омбудсман имају законску обавезу да се старају о равноправности полова, односно родној равноправности заснованој на Уставу и законима, због чега су у њима установљене функције заменика/ца за родну равноправност.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-121-инклузија измедју зеље и могуцности 2011.pdfОсновна идеја инклузивног система образовања јесте поведање доступности образовања сваком детету и истовремено стварање услова за квалитетно образовање у складу са потребама и способностима детета. Овакво образовање које је засновано на праву детета да има приступ образовању које је усмерено на њега и његове специфичне потребе у стручној литератури се назива инклузивно образовање. У инклузивној настави прихвадена су и оптимално укључена деца са развојим тешкодама, без обзира на њихову психофизичку развијеност (даровити и просечни ученици, деца са сметњама у учењу, деца са инвалидитетом и сл.), расну, етничку, лингвистичку или било коју другу припадност и одређење. У контексту овог истраживања, инклузија се пре свега односи на укључивање деце са сметњама у развоју у редовни систем основног образовања уз подршку стручног лица.

Циљ инклузивног образовања је уклањање свих видова баријера и дискриминације, које би се односиле на пол, националну припадност, верско и социоекономско порекло, способности, здравствено стање или било које друго лично својство појединца, као и омогудавање друштвене кохезије.

Опширније...


Последња истраживања