Please select your page

Истраживања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана спроводе се како би се сакупили и обрадили подаци у циљу утврђивања степена остваривања, заштите и унапређења људских права у АП Војводини у областима којима се институција бави, а у складу са овлашћењима наведеним у Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском омбудсману.

Посебно значајна чињеница у вези са истраживањима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је да она на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини у одређеном временском периоду. Имајући у виду чињеницу да се у појединим областима остваривања, заштите и унапређења људских права подаци не прикупљају, нити систематски обрађују, истраживања наше институције су неретко први и пионирски кораци ка систематском праћењу и документовању стања људских права и могућностима њиховог остваривања у односу на локалне и покрајинске органе управе на територији АП Војводине.

Публикације Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана документују поједине активности институције и нуде њена, као и искуства других институција, организација и појединаца/ки у различитим областима остваривања, заштите и унапређења људских права. Као и у случају истраживања, поједине публикације Покрајинског заштитника грађана -  омбудсмана биле су међу првима у Републици Србији и АП Војводини које су се на специфичан начин бавиле неком од области или начина институционалне заштите и унапређења људских права.

насловна смалл

Крајем 2017. године Покрајински заштитник грађана-омбудсман упутио је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине упитник у вези са остваривањем права на (бесплатну) правну помоћ. Истраживање са истом тематиком спроведено је и 2010. и 2013. године. Циљ истраживања из 2017-те године, као и претходна два, било је утврђивање нивоа остваривања права на правну помоћ, које се јемчи Уставом наше земље, на територији Аутономне покрајине Војводине.


Насловна Децји листови wеб

Покрајински заштитник грађана-омбудсман спровео је истраживање у вези са информисањем на језицима националних мањина у делу који се односи на најмлађу популацију. Желели смо да сагледамо како се остварује право на информисање на језицима националних мањина, али из угла деце предшколског и школског узраста. Поред основне улоге преношења информација медији су, између осталог, и средство ширења обичаја, традиције, културе и историје, те су у том контексту веома значајни за очување и унапређење националног, језичког и културног идентитета припадника националних мањина као групе и као појединаца.


Насловна за сајт даровити

Законодавац у нашој земљи препознао је ученике са изузетним способностима као ученике са потребом за додатном подршком, па су и подзаконским актима ближе уређени услови и начин обезбеђивања овог вида подршке. Покрајински заштитник грађана – омбудсман, у складу с овлашћењем да спроводи истраживања како би стекао увид у стање људских права, идентификовао проблеме и формулисао препоруке у циљу остваривања, заштите и унапређења људских права, реализовао је истраживање о подршци даровитим ученицима у основним и средњим школама у АП Војводини.

Испитивано је то да ли се, у којој мери и на који начин ученицима обезбеђује подршка у виду индивидуализованог рада и примене индивидуализованог образовног плана, те да ли постоје и које су тешкоће у примени овог вида подршке. Истраживање је дескриптивно по методи анализе секундарних података.

За потребу истраживања сачињен је упитник који садржи 35 питања формулисаних на основу прописа који регулишу право на додатну подршку детету и ученику. Узорком су обухваћени подаци из 231 основне и 84 средње школе у Аутономној Покрајини Војводини. Резултати говоре о томе да постоје тешкоће у идентификацији, тј. препознавању даровитих ученика, посебно даровитих ученица и ученика млађег узраста, као и недовољна едукованост и мотивисаност наставног и стручног кадра у школама за рад са њима.

Имајући у виду резултате истраживања, указано је на потребу за изменом прописа, као и за обезбеђивањем едукативних програма за наставни и стручни кадар у васпитно-образовним установама у вези са феноменом даровитости, идентификацијом и мотивисањем даровитих ученика, те на потребу да се приликом креирања мера и примене додатне подршке ученицима води рачуна о особинама и потребама ученика различитог пола и узраста. 


Насловна страна

Током 2016. године, на почетку друге, односно по окончању прве Декаде Рома (2005-2015), Покрајински заштитник грађана - омбудсман спровео је и треће истраживање у области остваривања и заштите права припадника ромске националне мањине под називом „Примена афирмативних мера у области основног образовања Рома и Ромкиња на територији АП Војводине”.

Неке од препорука Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана су да је потребно наставити са применом афирмативних мера, односно осмислити активности које се надовезују на њих, а које ће допринети повећању броја деце уписане у предшколски програм и основну школу, обезбедити наставак њиховог школовања у петом разреду основне школе и њено завршавање, као и упис у средњу школу и њено завршавање. 


Исистразивање-насловна-страна

Покрајински заштитник грађана - омбудсман већ девет година од надлежних институција на територији АП Војводине прикупља податке о насиљу у породици. Без усаглашених евиденција и јединствене или уједначене базе података институција о случајевима насиља у породици, које у Републици Србији, односно АП Војводини још увек не постоје, није могуће свеобухватно сагледавање и праћење овог проблема. Самим тим, доводи се у питање и адекватност, сврсисходност и делотворност предузетих мера у циљу превенције и заштите од насиља у породици. Прикупљајући податке и „полазећи од тога да је насиље у породици кршење људских права, Покрајински омбудсман стално упозорава, пре свега одговорне у институцијама, али и најширу јавност, да због насиља у породици највише трпе жене, деца и старе особе и непрестано указује на то да институције имају обавезу да предузмају све законом предвиђене мере да их заштите”


Последња истраживања