Please select your page

Истраживања

Вођење регистра инвеститора у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини (2011)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-255-Водјење регистра инвеститора 2011.pdfОдредбом члана 8 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) прописана је обавеза јединица локалне самоуправе да воде регистар инвеститора, који представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору. Регистар треба да је доступан како у седишту јединице локалне самоуправе, тако и у електронском облику путем интернета. У складу са својим овлашћењима надлежни министар је Правилником о условима, начину вођења и приступа као и садржини регистра инвеститора (''Службени гласник РС'', број 55/2010) који је ступио на снагу 14. августа 2010. године, ближе уредио услове, начин вођења и приступа, као и садржину регистра инвеститора. Поред тога што је и Правилником прописано да регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору и доступан је у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, прописана је и обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да у складу са статутом и општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места одреди лице овлашћено за вођење регистра у седишту јединице локалне самоуправе.

 

Последња истраживања