Please select your page

Истраживања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана спроводе се како би се сакупили и обрадили подаци у циљу утврђивања степена остваривања, заштите и унапређења људских права у АП Војводини у областима којима се институција бави, а у складу са овлашћењима наведеним у Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском омбудсману.

Посебно значајна чињеница у вези са истраживањима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је да она на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини у одређеном временском периоду. Имајући у виду чињеницу да се у појединим областима остваривања, заштите и унапређења људских права подаци не прикупљају, нити систематски обрађују, истраживања наше институције су неретко први и пионирски кораци ка систематском праћењу и документовању стања људских права и могућностима њиховог остваривања у односу на локалне и покрајинске органе управе на територији АП Војводине.

Публикације Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана документују поједине активности институције и нуде њена, као и искуства других институција, организација и појединаца/ки у различитим областима остваривања, заштите и унапређења људских права. Као и у случају истраживања, поједине публикације Покрајинског заштитника грађана -  омбудсмана биле су међу првима у Републици Србији и АП Војводини које су се на специфичан начин бавиле неком од области или начина институционалне заштите и унапређења људских права.

Малолетницке трудноце известајПокрајински заштитник грађана – омбудсман, пратећи стање остваривања и заштите људских права, сусретао се у свом раду са случајевима малолетничких трудноћа у којима је постојала сумња да је трудноћа последица обљубе, случајевима где је породица малолетнице дужи низ година на евиденцији центра за социјални рад, а у којима није постојала адекватна сарадња установа образовања, здравствене и социјалне заштите због чега малолетним трудницама није пружена адекватна подршка.

 

Како би стекао ближи увид у појаву и распрострањеност малолетничких трудноћа и порођаја и допринео подизању свести о потреби за њеном превенцијом и сузбијањем, Покрајински заштитник грађана – омбудсман реализовао је истраживање о малолетничким трудноћама и порођајима на територији АП Војводине.

 

Истраживање је реализовано током септембра и октобра 2020. године путем упитника који су попуњавали представници запослених у домовима здравља, породилиштима и центрима за социјални рад у АП Војводини. Прикупљани су подаци за 2019. годину, а упитници су прилагођени обавезама и активностима предвиђеним законом и другима правним актима за сваку од наведених  институција. На упитнике је одговорило 35 од укупно 45 домова здравља у Војводини, осам од укупно 10 општих болница са породилиштима и 38 од 45 центара за социјални рад. Упитници су сачињени и попуњавани онлајн у виду Гугл форме.

 

Резултати истраживања потврдили су искуство Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, те се може закључити да је превентивна заштита репродуктивног здравља младих недовољно заступљена, да недостају едукативне и саветодавне активности у раду са децом у овој области, да су локалне услуге у овој области такође недовољно развијене или не постоје, као и да су неразвијене процедуре и сарадња међу институцијама здравственог и социјалног система. Подаци указују и на то да су одређене групе деце у већем ризику од појаве малолетничке трудноће и да је реч углавном о деци из ромске популације, али и деци без адекватног родитељског старања, деци са менталним тешкоћама и деци из породица са потребом за економском и социјалном помоћи и подршком.


Истразивање - заступљенос језила националних мањина на сајтовима у АП ВојводиниРади утврђивања степена остварености и конзумирања права и слобода која су у нашем правном систему гарантована и омогућена припадницима националних мањина који живе на територији Аутономне покрајине Војводине, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у другој половини 2019. године спровео истраживање у циљу анализирања постојећег институционалног оквира и што потпунијег сагледавања стања у овој области. Ослањајући се, пре свега, на податке легитимних представника мањинских заједница, свим регистрованим националним саветима националних мањина (па и онима чије се седиште не налази на територији АПВ) упућен је допис са питањима о остваривању њихових културних, образовних, медијских и језичких мањинских права, па се резултати истраживања који су овде презентовани заснивају на подацима прибављеним на поменути начин. У одељцима који се односе на оне националне мањине чији национални савети ни на поновљени захтев Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана нису доставили своје одговоре, односно на мањине које нису конституисале национални савет, стање је приказано првенствено на основу података Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице или из других доступних извора и на основу личних сазнања.


Истразивање - заступљенос језила националних мањина на сајтовима у АП ВојводиниРади провере реализације стратешких циљева и једнаке доступности електронских услуга како припадницима већинског народа, тако и припадницима националних мањина, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у другој половини 2018. године спровео истраживање, у оквиру којег је прегледао званичне интернет-презентације Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа управе, те презентације јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у циљу упознавања структуре и садржаја основних информација које њихов сајт нуди, те обима и врсте услуга електронске управе, са посебним нагласком на заступљеност садржаја на језицима и писмима националних мањина који су на територији одређене јединице локалне самоуправе у службеној употреби, у светлу остваривања права припадника националних мањина на обавештеност на матерњем језику и права на службену употребу њиховог језика и писма.


Истраживање: Познавање језика и писама националних мањина

Чланом 17 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману ("Сл. лист АП Војводине", бр. 37/2014, 40/2014 - испр. и 54/2014) прописано је да Покрајински заштитник грађана-омбудсман (у даљем тексту: Покрајински омбудсман) континуирано надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права и на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање стања у области заштите и унапређења људских права, а чланом 18 исте одлуке прописано је да омбудсман спроводи истраживања како би стекао увид у стање људских права, идентификовао проблеме и формулисао препоруке у циљу остваривања, заштите и унапређења људских права.

На основу ових овлашћења омбудсман је 2015. године прикупио информације о употреби језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима Аутономне покрајине Војводине и спровео истраживање о томе у којој мери запослени у покрајинским секретаријатима, као делу покрајинске управе, владају језицима националних мањина, да ли је познавање језика који су у службеној употреби у органима АПВ услов за заснивање радног односа на одређеним радним местима, као и на који начин су запослени доказивали да владају одређеним језиком.

Покрајински омбудсман је сматрао целисходним да поново мапира постојање и поштовање критеријума познавање језика националних мањина од стране запослених у покрајинским органима управе и да предложи решења која би унапредила актуелно стање.


2018: Истраживање - Репродуктивно здравље жена са инвалидитетомПокрајински заштитник грађана – омбудсман у оквиру свога деловања посебно посвећује пажњу анализи положаја и остваривања права особа са инвалидитетом. Пратећи средства јавног информисања и у разговору са женама са инвалидитетом, Покрајински заштитник грађана – омбудсман дошао је до закључка да се репродуктивном здрављу жена недовољно посвећује пажња и да ово питање није довољно истражено.

Како би прикупио податке о недостацима који су присутни у пракси здравствених и других релевантних институција, као и да ли се и какве мере и активности спроводе у циљу унапређења репродуктивног здравља жена у АП Војводини, Покрајински омбудсман је, уз подршку и у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, спровео истраживање „Репродуктивно здравље жена са инвалидеитетом у АП Војводини“. Циљ истраживања је стицање што целовитијег увида у стање репродуктивног здравља жена са инвалидитетом, како би се на основу прикупљених података унапредиле јавне политике у области здравства.

Истраживањем су обухваћени домови здравља, опште болнице, резиденцијалне установе, Институт за јавно здравље Војводине и Покрајински секретаријат за здравство, а добијени резултати налажу адекватно и целовито деловање надлежних институција, јер су проблеми са којима се суочавају жене са инвалидитетом бројни.

На основу анализе резултата истраживања, Покрајински заштитник грађана – омбудсман идентификовао је препреке у пружању приступачних и прилагођених услуга за жене са инвалидитетом, и на основу њих формулисао препоруке са циљем унапређења истих.


Последња истраживања