Please select your page

Истраживања

2018: Познавање језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима покрајинске управе

Пин Ит

Istraživanje: Poznavanje jezika i pisama nacionalnih manjina

Чланом 17 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману ("Сл. лист AП Вojвoдинe", бр. 37/2014, 40/2014 - испр. и 54/2014) прописано је да Покрајински заштитник грађана-омбудсман (у даљем тексту: Покрајински омбудсман) кoнтинуирaнo нaдглeдa и прaти примeну мeђунaрoдних угoвoрa, стaндaрдa и прoписa из oблaсти људских прaвa и нa oснoву прикупљeних инфoрмaциja прeдлaжe мeрe зa пoбoљшaњe стaњa у oблaсти зaштитe и унaпрeђeњa људских прaвa, а чланом 18 исте одлуке прописано је да омбудсман спрoвoди истрaживaњa кaкo би стeкao увид у стaњe људских прaвa, идeнтификoвao прoблeмe и фoрмулисao прeпoрукe у циљу oствaривaњa, зaштитe и унaпрeђeњa људских прaвa.

На основу ових овлашћења омбудсман је 2015. године прикупио информације о употреби језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима Аутономне покрајине Војводине и спровео истраживање о томе у којој мери запослени у покрајинским секретаријатима, као делу покрајинске управе, владају језицима националних мањина, да ли је познавање језика који су у службеној употреби у органима АПВ услов за заснивање радног односа на одређеним радним местима, као и на који начин су запослени доказивали да владају одређеним језиком.

Покрајински омбудсман је сматрао целисходним да поново мапира постојање и поштовање критеријума познавање језика националних мањина од стране запослених у покрајинским органима управе и да предложи решења која би унапредила актуелно стање.