Please select your page

Mišljenje i preporuka Centru za socijalni rad opštine Senta u vezi nepravilnog i nezakonitog postupanja prilikom pružanja zaštite ženi i deci koja su u situaciji nasilja.


Mišljenje Centru za socijalni rad Grada Novog Sada o pružanju zaštite ženi koja je preživela nasilje.


Primena kriterijuma utvrđenih u Odluci o finansijskoj pomoći nezaposlenim porodiljama Skupštine opštine Kovin i činjenica da u Odluci nije tačno određeno ko se smatra ko se smatra članovima porodice porodilje dovodi do diskriminacije nezaposlenih porodilja koje žive na selu u porodici koja poseduje poljoprivredno gazdinstvo i to po osnovu imovnog stanja i porodičnog statusa, a u odnosu na ostale nezaposlene porodilje.


Mišljenje i preporuka upućeni Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u vezi sa nesprovođenjem Pokrajinske skupštinske odluke o ravnopravnosti polova s podjednakom pažnjom u svim pokrajinskim organima, i sporog uvođenja principa rodne ravnopravnosti u strategije, programe, projekte i druge aktivnosti pokrajinskih organa.


Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ je u postupku rešavanja viška zaposlenih postupila nepravilno iz razloga što u postupku nije vodila računa o zaposlenima koji su odsutni sa rada, pre svega o porodiljama, a način komunikacije, objašnjenje postupka i akte nije prilagodila položaju u kome se ova kategorija posebno zaštićenih zaposlenih nalazi.