Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука упућена Републичком фонду за пензијско и нвалидско осигурање, Покрајински фонд, Филијала Нови Сад због обавезе да по службеној дужности странкама омогући брзо и делотворно оставирвање њихових права и да по службеној дужности прибави и обради податке из матичне евиденције. 


Мишлјење и препорука у вези са решењима о порезу на имовину – обавезно учешће странке у поступку, лично доставлјање и начело прановсажности решења.


Мишљење и препорука Покрајинског омбудсмана упућени Општини Шид у вези са издавањем уверења о слободном брачном стању.


Мишљење и препорука упућена Центру за социјални рад Града Новог Сада у вези са поступањем у случајевима насиља у породици.


Мишлјење упућено јединицама локалних самоуправа у вези са остваривањем права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине.


Мишљење упућено Одељењу за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа - уклањање објеката, који услед дотрајалости представљају непосредну опасност, утврђује се решењем органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове грађевинарства, а не записником грађевинског инспектора.


Мишљење упућено Министарству рада и социјалне политике у вези са дуготрајним поступком одлучивања другостепеног органа по жалби на решење центара за социјални рад са територије АП Војводине у поступцима остваривања права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица.


Мишљење и препорука Народном универзитету "Божидар Аџија" у вези са поштовањем законских одредби и заштита породиља и мајки са децом у НУ „Божидар Аџија“.


Мишљење са препоруком упућено Покрајинском секретарјату за рад, запошљавање и равноправност полова у вези са усклађивањем затезне камате у случају враћања свих субвенција са Законом са облигационим односима.


Мишљене упућено Комисији Скупштине Фонда за социјално осигурање војних осигураника у вези са поступањем у складу са пресудом Управног суда.