Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење упућено Служби за катастар непокретности Панчево - Одсек Ковин Републичког геодетског завода о обавезности поштовања одредаба Закона о државном премеру и катастру и Закона о општем управном поступку које се односе на податке и саставне делове које треба да садржи решење.

Преузмите документа:
Download this file (11072012_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана289 kB

Мишљење Покрајинског омбудсмана поводом утврђене повреде права детета на здравствену заштиту.

Преузмите документа:
Download this file (29062012_препорука_ЗД.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана333 kB

Препорука основној школи вези са заштитом ученика од насиља, занемаривања и злостављања у школи.


Препорука упућена Одељењу инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора у вези са извршењем решења грађевинског инспектора.

Преузмите документа:
Download this file (28052012_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана294 kB

Препорука Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање због непоступања органа по захтеву грађана за доставу информација од значаја за остваривање заштите права и на праву заснованог интереса.

Преузмите документа:
Download this file (28052012_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана294 kB

Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију у вези са поступањем у вршењу ревизије решења.

Преузмите документа:
Download this file (22052012_препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана264 kB

Препорука упућена Градској управи за урбанизам и стамбене послове града Новог Сада као органу надлежном за накнадно издавање грађевинске дозволе.

Преузмите документа:
Download this file (17052012_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана293 kB

Препорука упућена надлежним органима Општине Сента за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.

Преузмите документа:
Download this file (15052012_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана315 kB

Мишљење упућено Општинској управи општине Сремски Карловци у вези са усклађивањем месечних рата по основу уговора о обрачуну накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Преузмите документа:
Download this file (24042012_препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана285 kB

Препорука упућена надлежним органима Града Панчева и Историјском архиву Панчево за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.

Преузмите документа:
Download this file (10052012_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана307 kB