Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka nadleznim organima Opštine Vrbas u vezi sa ostvarivanjem prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine.

Usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (19.09.2013_preporuka_NM.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana142 kB

JKP „Informatika“ Novi Sad dužno je da u vršenju poslova objedinjene naplate postupa sa pažnjom dobrog stručnjaka i da vodi računa da obaveze koje preuzima, odnosno naloge koje vrši u svoje ime, a za račun skupštine zgrade, odgovaraju zakonom utvrđenim pravima i ovlašćenjima skupštine zgrade.

Postupljeno


Skupština opštine Ruma nije imala ovlašćenje da svojom odlukom propiše obavezu potrošača da prethodno pribave saglasnost skupštine stanara ili vlasnika stanova za isključenje stana sa sistema daljinskog grejanja, jer za takvo ograničenje ne postoji pravni osnov.

Delimično usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (13.09.2013_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana225 kB

Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu čini propust u radu, jer Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu-Upravi za dodatak na decu neblagovremeno dostavlja zakonom propisanu dokumentaciju za obezbeđenje sredstava za refundaciju isplaćenih naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva.

Nije postupljeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (11.09.2013_preporuka_RP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana258 kB

Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada učinila je nepravilnost u radu jer je propustila da traži predlog nacionalnog saveta za raspodelu sredstava putem Javnog konkursa za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi koji se (su)finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada u 2013. godini.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (11.09.2013_preporuka_NM.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana230 kB

Preporuka Gradskoj upravi za obrazovanje Grada Novog Sada i drugim nadležnim organima Grada u vezi sa radom Predškolske ustanove ”Radosno detinjstvo” Novi Sad.

Usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (09.09.2013_preporuka_ZD.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana289 kB

Javno komunalno preduzeće „Informatika” Novi Sad nije ovlašćeno da od građana naplaćuje osiguranje u okviru objedinjene naplate, odnosno da premiju osiguranja uključi u specifikaciju računa koja sadrži cene za komunalno-stambene usluge i da je uračunava u ukupni iznos dugovanja.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (09.09.2013_preporuka_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana243 kB

Mišljenje upućeno Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove grada Novog Sada u vezi sa nepravilnostima utvrđenim u sprovođenju postupka legalizacije.

Nije postupljeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (23.08.2013_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana187 kB

Preporuka upućena Odeljenju za urbanizam, privredu i inspekcijske poslove Opštinske uprave Bela Crkva u vezi sa obavezom administrativnog izvršenja rešenja bez odlaganja.

Nije postupljeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (22.08.2013_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana191 kB

Mišljenje i preporuka upućena Opštinskom veću Opštine Bečej u vezi sa neovlašćenom naplatom naknade za vršenje poljočuvarske službe.

Usvojeno