Please select your page

16.09.2013.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад дужно је да у вршењу послова обједињене наплате поступа са пажњом доброг стручњака и да води рачуна да обавезе које преузима, односно налоге које врши у своје име, а за рачун скупштине зграде, одговарају законом утврђеним правима и овлашћењима скупштине зграде.

Поступљено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе