Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука надлезним органима Општине Врбас у вези са остваривањем права на службену употребу језика и писма националне мањине.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (19.09.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана142 kB

ЈКП „Информатика“ Нови Сад дужно је да у вршењу послова обједињене наплате поступа са пажњом доброг стручњака и да води рачуна да обавезе које преузима, односно налоге које врши у своје име, а за рачун скупштине зграде, одговарају законом утврђеним правима и овлашћењима скупштине зграде.

Поступљено


Скупштина општине Рума није имала овлашћење да својом одлуком пропише обавезу потрошача да претходно прибаве сагласност скупштине станара или власника станова за исклјучење стана са система далјинског грејања, јер за такво ограничење не постоји правни основ.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (13.09.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана225 kB

Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду чини пропуст у раду, јер Градској управи за социјалну и дечју заштиту-Управи за додатак на децу неблаговремено доставља законом прописану документацију за обезбеђење средстава за рефундацију исплаћених накнада зарада за време породиљског одсуства.

Није поступљено

Преузмите документа:
Download this file (11.09.2013_препорука_РП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана258 kB

Градска управа за културу Града Новог Сада учинила је неправилност у раду јер је пропустила да тражи предлог националног савета за расподелу средстава путем Јавног конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се (су)финансирају из буџета Града Новог Сада у 2013. години.

Преузмите документа:
Download this file (11.09.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана230 kB

Препорука Градској управи за образовање Града Новог Сада и другим надлежним органима Града у вези са радом Предшколске установе ”Радосно детињство” Нови Сад.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (09.09.2013_препорука_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана289 kB

Јавно комунално предузеће „Информатика” Нови Сад није овлашћено да од грађана наплаћује осигурање у оквиру обједињене наплате, односно да премију осигурања уклјучи у спецификацију рачуна која садржи цене за комунално-стамбене услуге и да је урачунава у укупни износ дуговања.

Преузмите документа:
Download this file (09.09.2013_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана243 kB

Мишљење упућено Градској управи за урбанизам и стамбене послове града Новог Сада у вези са неправилностима утврђеним у спровођењу поступка легализације.

Није поступљено

Преузмите документа:
Download this file (23.08.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана187 kB

Препорука упућена Оделјењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква у вези са обавезом административног извршења решења без одлагања.

Није поступљено

Преузмите документа:
Download this file (22.08.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана191 kB

Мишљење и препорука упућена Општинском већу Општине Бечеј у вези са неовлашћеном наплатом накнаде за вршење пољочуварске службе.

Усвојено