Please select your page

Istraživanja Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana sprovode se kako bi se sakupili i obradili podaci u cilju utvrđivanja stepena ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava u AP Vojvodini u oblastima kojima se institucija bavi, a u skladu sa ovlašćenjima navedenim u Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Pokrajinskom ombudsmanu.

Posebno značajna činjenica u vezi sa istraživanjima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je da ona na sistematičan način dokumentuju stanje ljudskih prava u AP Vojvodini u određenom vremenskom periodu. Imajući u vidu činjenicu da se u pojedinim oblastima ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava podaci ne prikupljaju, niti sistematski obrađuju, istraživanja naše institucije su neretko prvi i pionirski koraci ka sistematskom praćenju i dokumentovanju stanja ljudskih prava i mogućnostima njihovog ostvarivanja u odnosu na lokalne i pokrajinske organe uprave na teritoriji AP Vojvodine.

Publikacije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana dokumentuju pojedine aktivnosti institucije i nude njena, kao i iskustva drugih institucija, organizacija i pojedinaca/ki u različitim oblastima ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava. Kao i u slučaju istraživanja, pojedine publikacije Pokrajinskog zaštitnika građana -  ombudsmana bile su među prvima u Republici Srbiji i AP Vojvodini koje su se na specifičan način bavile nekom od oblasti ili načina institucionalne zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Izvestaj nasilja 2012-Final-1

Pokrajinski ombudsman već sedmu godinu u nadležnim institucijama prikuplja podatke na godišnjem nivou, koji mogu da ukažu na postupanje institucija i pomognu da se usvoje i primenjuju odgovarajuće mere u zaštiti od nasilja u porodici. Problem prilikom prikupljanja podataka i njihovog tumačenja predstavlja to što institucije neredovno dostavljaju tražene informacije i nesistematično vode podatke, zbog čega je teško, u nekim slučajevima i nemoguće na odgovarajući način pratiti situaciju u vezi sa porodičnim nasiljem. Nažalost, nije dovoljno učinjeno u poboljšanju pristupa institucija prikupljanju, evidentiranju i širenju podataka što bi doprinelo boljem praćenju i potpunom razumevanju ove pojave. Ipak, i nepotpuno prikupljeni podaci pokazuju da su u ogromnom procentu žrtve porodičnog nasilja žene u svojstvu supruge ili vanbračne partnerke u odnosu na počinioce, koji su u ogromnom procentu muškarci. Iz godine u godinu raste broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, ali se uočava sklonost svih institucija da primenjuju mahom blaže mere i kazne, dok ohrabruje to što institucije izveštavaju da je njihova međusobna saradnja iz godine u godinu sve bolja. Takođe, institucije su upoznate i u velikoj meri primenjuju Opšti protokol o saradnji ustanova, organa i organizacija u oblasti nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima što bi trebalo da unapredi njihovu saradnju, zaštitu žrtava i procesuiranjem počinilaca nasilja u porodici.

Opširnije...


eksploatacija naslovnaIzveštaj koji je pred Vama sadrži rezultate istraživanja „Eksploatacija dece na internetu” sprovedenog u okviru projekta „Prevencija eksploatacije dece u jugoistočnoj Evropi – Eksploatacija dece na internetu”, a koji se bavi fenomenom eksploatacije dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), naročito putem računara i mobilnih telefona, odnosno interneta.

Uz podatke o tome na koji način institucije i drugi nadležni organi uprave, agencije i ustanove u Republici Srbiji, odnosno AP Vojvodini koje se bave decom pristupaju pitanju eksploatacije dece putem (IKT), izveštaj sadrži i mišljenja i stavove dece i roditelja iz vojvođanskih osnovnih i srednjih škola o ovoj društvenoj pojavi, kao i stručnjaka iz institucija, ustanova i organizacija civilnog društva (OCD) koji se bave decom u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i bezbednosti.

Poseban deo izveštaja čine podaci dobijeni od provajdera usluga interneta i mobilne telefonije u Republici Srbiji, kao i analiza medijskih napisa o eksploataciji dece putem IKT objavljenim u medijima u Srbiji tokom 2012. godine. Na kraju izveštaja navedeni su zaključci i preporuke institucije Pokrajinskog ombudsmana u vezi sa koracima koje bi relevantni društveni akteri – institucije, ustanove i organizacije – trebalo da preduzmu u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti u cilju suzbijanja i prevencije pojave eksploatacije dece putem IKT u AP Vojvodini i Republici Srbiji.

Opširnije...


www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-804-Vojvodjanski ucenici o diskr 2012.pdfIstraživanje „Vojvođanski učenici o diskriminaciji“ Pokrajinski ombudsman sproveo je krajem 2011. godine sa ciljem da se prikupe relevantni podaci o tome kako srednjoškolci u Vojvodini shvataju diskriminaciju, kakvi su im stavovi u vezi sadiskriminacijom i konačno, da se utvrdi da li među učenicima postoji izražena diskriminacija na nacionalnoj, odnosnoetničkoj osnovi.

Povod za ovo istraživanje je činjenica da je 2011. godina u medijskoj i političkoj predstavi predstavljena kao godina etničkimotivisane mržnje, netolerancije, diskriminacije, ugrožavanja slobode, poštovanja i različitosti, odnosno ugrožavanja ljudskihi manjinskih prava. Ovakve konstatacije zasnivale su se na sporadičnim incidentima u kojima su uglavnom učestvovalisrednjoškolci, ali (ne)posredno i pripadnici ultradesničarskih organizacija (medijski aspekt etničkih/nacionalnih incidenatapredstavljen je u posebnom delu ovog izveštaja). Kako bi se ispitale ovakve predstave Pokrajinski ombudsman je formiraoistraživački tim za sprovođenje ovog istraživanja, sa ciljem da se prikupe podaci sa terena i rezultati predstave javnosti.

Opširnije...


www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-741-Dve-godine-nac.saveta-II-deo 2012 .pdf.pdfKoncept kulturne autonomije čiji su nosioci nacionalni saveti nacionalnih manjina prvi put je uveden u pravni poredak RepublikeSrbije Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Sl. list SRJ“, br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl.glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon). Zakon je donet krajem februara 2002. godine. 

Donošenjem Ustava 2006. godine, nacionalni saveti nacionalnih manjina, kao nosioci kulturne autonomije nacionalnih manjina,postali su i ustavna kategorija. Ustav Republike Srbije pripadnicima nacionalnih manjina garantuje individualna i kolektivna prava, s timda kolektivna prava podrazumevaju da „pripadnici nacionalnih manjina, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika, učestvuju uprocesu odlučivanja ili odlučuju o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu upotrebu jezikai pisma, u skladu sa zakonom“.

Opširnije...


www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-709-Istrazivanje-o-sprecavanju-nasilja-u-skolama final--2-.pdfZaštita dece od nasilja predstavlja jedan od ključnih zadataka društva u stvaranju sigurnog okruženja za bezbedno odrastanje u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Uspešnost ovog procesa u velikoj meri zavisi od toga kako se nasilje definiše, doživljava od strane zaposlenih, u kojoj meri se ono prepoznaje i sprečava i najzad, na koji način se interveniše u situacijama koje ugrožavaju sigurnost deteta u predškolskoj ustanovi, školi ili učeničkom domu. Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja zloupotrebu deteta definiše kao sve oblike fizičkog i/ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnu zloupotrebu, zanemarivanje ili nemaran postupak, kao i komercijalnu i drugu eksploataciju, što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja zdravlja deteta, njegovog preživljavanja, razvoja ili dostojanstva u okviru odnosa koji uključuje odgovornost, poverenje ili moć.

Pored ove, prihvaćene su i definicije četiri posebna tipa zloupotrebe deteta a to su: fizičko zlostavljanje, seksualna zloupotreba, emocionalno zlostavljanje, i zanemarivanje deteta. U nekim klasifikacijama izdvaja se i eksploatacija kao poseban oblik zloupotrebe deteta, a u novije vreme i vršnjačko nasilje.Opširnije...