Please select your page

defaultPokrajinskom ombudsmanu u prethodnom periodu obratio se veći broj građana pitanjima u vezi sa naplatom administrativnih taksi (republičkih ili pokrajinskih) i pravom na naplatu troškova postupka od strane arhivskih ustanova kojima su se obratili tražeći potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje. Sadržina predstavki i formulacije postavljenih pitanja ukazale su na to da većina građana ne pravi razliku između pojma administrativna taksa i pojma naknada za stvarne troškove, kao ni pravni osnov za naplatu taksi, odnosno troškova postupka, i oslobađanje od obaveze plaćanja istih i dr.

Opširnije...


Povodom najava koje su se proteklih dana pojavile u medijima u vezi sa pokretanjem inicijative da se nekadašnji objekat kasarne u Kikindi pretvori u zatvor za žene, zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić upozorava da je takav projekat nepotreban i sa više aspekata suprotan međunarodnim standardima. Pored toga, ukoliko bi se takva ideja realizovala, ljudska prava lica koja bi bila smeštena u takav ili sličan objekat mogla bi biti ugrožena.

defaultNa osnovu desetogodišnjeg iskustva u oblasti zaštite ljudskih prava lica koja su na izdržavanju zatvorske kazne, zamenik pokrajinskog ombudsman ističe da bi zatvor kapaciteta 2000 lica daleko prevazilazio realne potrebe u Srbiji i bio u suprotnosti sa međunarodnim standardima. Prema evropskim standardima, za boravak u zatvorskim objektima se ne preporučuje više od 350 osuđenika, jer se u slučaju smeštaja većeg broja dovodi u pitanje bezbednost, sigurnost, disciplina, ali i ljudsko dostojanstvo zatvorenika.

Opširnije...


Zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za ravnopravnost polova uputila je Inspekciji rada Južnobačkog okruga - Novi Sad - pismo sa molbom, da u cilju poštovanja prava zaposlenih, sprečavanja učestale pojave neprijavljivanja zaposlenih na osiguranje i razvijanja kulture poštovanja ljudskih prava, izvrši nenajavljeni nadzor rada svih privatnih poslodavaca.

defaultPokrajinski ombudsman je u pismu istakao da je tokom rada po predstavkama posredno i neposredno došao do saznanja da privatni poslodavci u velikoj meri ne poštuju obaveze koje se odnose na prijavu zaposlenih na osiguranje, uplatu doprinosa i isplatu zarada. Prema informacijama koje Pokrajinski ombudsman poseduje, najviše su ugrožene žene koje rade u maloprodajnim objektima koje poslodavci u velikom broju slučajeva odjavljuju sa osiguranja iako im nije prestao radni odnos, preko tekućeg računa im se isplaćuje samo deo zarade, a ostatak u gotovini i to neredovno, kao i da se zaposlenima daju vrednosne potvrde koje poslodavci ne prikazuju ni kao prihod ni kao rashod, nego u okviru otpisa.

Opširnije...


Kulturni centar Novog Sada je otklonio nepravilnost u vezi sa ispisivanjem naziva ove ustanove na jezicima u službenoj upotrebi na teritoriji Grada i na ulaz ove ustanove postavio novu tablu u skladu sa zakonom.

defaultNakon izveštavanja medija o zameni latinične table sa nazivom ustanove Kulturni centar Novog Sada tablom ispisanom na ćiriličkom pismu sredinom decembra 2012. godine, Pokrajinski ombudsman je postupajući po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak utvrđivanja da li su nazivi ove ustanove ispisani u skladu sa odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pokrajinski ombudsman je 17. decembra 2012. neposrednim uvidom utvrdio da je naziv ove ustanove na novoj tabli ispisan na sva četiri jezika u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Novog Sada (srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, mađarskom, slovačkom i rusinskom), ali da nazivi na jezicima nacionalnih manjina nisu ispisani u skladu sa pravilima ovih jezika, odnosno pisama.

Opširnije...


Suprotno navodima iz saopštenja Vlade Republike Srbije, Pokrajinskom ombudsmanu je poznato da je potvrđeni i objavljeni međudržavni sporazum po pravnoj snazi iznad zakona, ali nesporno je da međudržavni sporazum ne može da bude iznad Ustava (Ustav RS, član 16, stav 2 i član 167, stav 1, tačka 2).

defaultBudući da, kako je i potvrđeno u saopštenju Vlade, potvrđenog međunarodnog ugovora sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nema, ugovor sa Al Dahrom se može zaključiti i isti može stupiti na snagu tek nakon što međudržavni sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima bude potpisan, ratifikovan i objavljen.

Pokrajinski ombudsman postupa u okviru svojih ovlašćenja uređenih pokrajinskom Skupštinskom Odlukom o Pokrajinskom ombudsmanu koji u članu 1 propisuje da se Pokrajinski ombudsman stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda svakog lica zajamčenih Ustavom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, opšteprihvaćenim pravilima, zakonom i propisima APV.

Opširnije...