Please select your page

Poseta pokrajinskog ombudsmana Domu za odrasle u Novom BecejuPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman posetio je danas Dom za odrasle „Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac“ u Novom Bečeju.

Predstavnici Pokrajinskog ombudsmana Aniko Širkova, zamenica ombudsmana, Jagoda Vještica, viša savetnica i Stefan Todorović, saradnik, razgovarali su sa direktoricom ustanove dr Ljiljanom Bognić i njenim saradnicima. Nakon toga, predstavnici Pokrajinskog ombudsmana obišli su objekte u kojima trenutno boravi preko 450 korisnika.

Ovom posetom Pokrajinski zaštitnik građana nastavlja seriju poseta ustanovama socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine.


Ombudsman u  poseti domu za decu i omladinu u  Beloj CrkviZamenik pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić u petak, 29.03.2019. godine, sa saradnicama je posetio dom za decu i omladinu „Vera Radivojević” u Beloj Crkvi. Poseta ovom domu jedna je od redovnih aktivnosti u oblasti zaštite prava deteta tokom koje institucija Pokrajinskog zaštitnika građana stiče neposredan uvid u položaj dece i omladine smeštene u ustanovama socijalne zaštite.

Zamenik Milan Dakić je i ovom prilikom sa decom i mladima, zaposlenima u domu i direktorkom Marijom Maslać Živanović razgovarao o uslovima i okolnostima života i rada u ovom domu u kojem borave deca i mladi uzrasne grupe od 11-22 godine. Pokrajinski zaštitnik građana informisan je tokom razgovora o nivou zadovoljenja uzrasno - razvojnih potreba i stepenu pružanja podrške korisnicima. Posebna pažnja posvećena je razmatranju mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, a čiji uzroci jednim delom leže u nedostatku materijalnih sredstava, te manjku broja zaposlenih, pre svega stručnih radnika, zbog čega je otežano svakodnevno funkcionisanje doma. Direktorka Doma istakla je probleme koji ih okupiraju tokom poslednjih godina, uključujući mešovitu strukturu korisnika, prouzrokovanu sve većim brojem dece koji zahtevaju psihijatrijski tretman ili konstantan nadzor i negu stručnih radnika, kao i zdravstvenih radnika, a usled izvesnih višestrukih poremećaja u razvoju ili funkcionisanju.

Ono što Dom ''Vera Radivojević'' u Beloj Crkvi izdvaja od ostalih ustanova sa decu i omladinu na teritoriji AP Vojvodine je primena svojevrsnog bodovnog sistema, koji ima za cilj motivaciju dece i mladih za razvoj i unapređenje njihovih ličnih veština i vrednosti, a ostvarenje utvrđenih ciljeva donosi im i konkretne privilegije.

Istovremeno, važno je napomenuti i činjenicu da je nemali broj korisnika Doma veoma motivisan za učenje i visoko obrazovanje, kao i da su pojedinci korisnici različitih stipendija.

Pokrajinski zaštitnik građana će nakon obilaska svih ustanova za smeštaj dece i mladih na teritoriji Pokrajine, shodno objektivno sagledanoj situaciji, sačiniti izveštaj i dati preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti rukovodeći se, pre svega, najboljim interesom deteta.


Sastanak ombudsmana povodom istraživanja o pružanju usluga sigurne kućePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman danas je u Novom Sadu organizovao sastanak s predstavnicima i predstavnicama centara za socijalni rad, sigurnih kuća za žene i decu žrtve nasilja i jedinica lokalne samouprave sa teritorija na kojima je obezbeđen ovaj vid usluga. Reč je o institucijama i organima sa teritorije Novog Sada, Zrenjanina, Sombora, Sremske Mitrovice i Pančeva. Sastanku, osim predstavnice Gradske uprave Sombor, nisu se odazvali predstavnici drugih jedinica lokalne samouprave.

Povod za sastanak bilo je zajedničko razmatranje zaključaka i preporuka istraživanja koje je Pokrajinski zaštinik građana – ombudsman realizovao tokom 2018. godine o položaju i ostvarivanju zaštite prava žena i dece žrtava nasilja u porodici korisnica i korisnika usluge smeštaja i boravka i sigurnoj kući. Sastanak je doprineo jasnijem sagledavanju ključnih problema u obezbeđivanju usluga sigurne kuće, kao što su: nepostojanje normativnog okvira o vođenju evidencije za sigurne kuće, problemi licenciranja usluga sigurnih kuća zbog toga što jedan deo njih ne ispunjava standarde u pogledu adekvatnog prostora, broja i strukture zaposlenih, zakonske prepreke u pogledu mogućnosti zapošljavanja stručnih radnika i saradnika, te angažovanja radnika obezbeđenja. Uz to, na sastanku su predočena različita stanovišta i iskustva u pogledu mogućnosti unapređenja zaštite korisnica i korisnika ovih usluga.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman dopuniće zaključke istraživanja zapažanjima sa današnjeg sastanka, nakon čega će formulisati konačne preporuke i uputiti ih nadležnim organima i institucijama.


Vest sa konferencije u SarajevuPredstavnica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Nataša Stanišić učestvovala je radu međunarodne konferencije pod nazivom  Deset godina borbe protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, koju je u Sarajevu organizovala Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini. 
 
Učesnici konferencije iz Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine pokušali su da odgovore na pitanja da li su deset godina nakon usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, ojačani mehanizmi za borbu protiv protiv diskriminacije i da li osiguravaju funkcionalan okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini. 
 
Načelnica Odeljenja za postupanje po pritužbama Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana na konferenciji je govorila u okviru panela „Uloga mehanizama za zaštitu ljudskih prava u zaštiti od diskriminacije: Koji su efekti preporuka?“
 
Konferencija je organizovana sa ciljem da se podstakne saradnja i koordinacija svih relevantnih aktera u borbi protiv diskriminacije, da se unapredi razumevanje sudija i pravnih stručnjaka o ovoj temi, kao i da se osigura prostor za razmenu iskustva i unapredi znanje o uporedivim najboljim praksama u borbi protiv diskriminacije.
 
 
 
 

Sastanak ombudsmana sa delegacijom eksperata Savetodavnog komiteta Saveta EvropeProf. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Janoš Oros, zamenik ombudsmana za prava nacionalnih manjina su 20. marta 2019. godine primili delegaciju eksperata Savetodavnog komiteta Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina i predstavnika Sekretarijata za primenu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina je prvi sveobuhvatni regionalni međunarodni ugovor i prvi pravno obavezujući međunarodni instrument koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina. Savezna Republika Jugoslavija je konvenciju ratifikovala 1998. godine, a na poziv Komiteta ministara Saveta Evrope je konvenciji pristupila 2001. godine.

Dolazak delegacije Savetodavnog komiteta Republici Srbiji je organizovan u okviru redovnog periodičnog monitoringa primene konvencije, a glavne teme razgovora su se odnosile na promene koje su se desile u periodu od prethodne posete 2013. godine do danas.

Ovom prilikom su sagovornici upoznati sa nedavnim izmenama i dopunama tri ključna zakona koji regulišu položaj nacionalnih manjina (o zaštiti prava, o nacionalnim savetima i o službenoj upotrebi jezika i pisama), a bilo je reči i o aktivnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana preduzetim u cilju unapređenja ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti informisanja i obrazovanja na maternjem jeziku, negovanju kulture, očuvanju nacionalnog identiteta, službene upotrebe jezika i proporcionalne zastupljenosti u organima javne vlasti. Posebna pažnja je posvećena radu Pokrajinskog ombudsmana usmerenom na suzbijanje svih oblika diskriminacije prema pripadnicima nacionalnih manjina.

Savetodavni komitet će podatke i informacije dobijene od predstavnika vladinih i lokalnih institucija, nacionalnih manjina, nezavisnih institucija i civilnog društva iskoristiti za izradu izveštaja o stanju ostvarivanja manjinskih prava zagarantovanih Okvirnom konvencijom.