Please select your page

Vebinar - Nasilje nad ženama u vanrednom stanjuKrizne situacije, poput pandemije virusa COVID-19, povećavaju rizik od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, a naročito su ranjivi žene i deca.

Tokom vanrednog stanja žene su bile izložene dvostrukom riziku – da budu zaražene korona virusom i da budu izložene nasilju. Mere koje su preduzimane tokom vanrednog stanja, poput izolacije ili zabrane kretanja, imale su efekta u suzbijanju epidemije, ali su ženama koje su se suočavale sa nasiljem otežavale položaj, primoravajući ih da, zatvorene između četiri zida, vreme provode sa nasilnikom. Takvi uslovi omogućavaju pojačanu kontrolu žrtve od strane nasilnika i otežavaju žrtvi mogućnost da ga napusti.

Kako su se u toj situaciji ponašale vladine, a kako nevladine organizacije? Koje su mere preduzimane i da li su mehanizmi zaštite bili prilagođeni izmenjenim okolnostima? – ovo su samo neka od pitanja na koja su juče pokušali da odgovore učesnici video-konferencije „Nasilje nad ženama u vanrednom stanju“, koju je organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Kako bi se kompleksna tema nasilja nad ženama sagledala iz različitih perspektiva, u radu konferencije su učestvovale osobe različitog profesionalnog i socijalnog iskustva.

Na skupu je istaknuto da je u periodu vanrednog stanja opao broj prijava institucijama za nasilje u porodici, ali da je bio povećan broj poziva nevladinim organizacijama putem SOS telefona. One su se, kako se čini, lakše prilagođavale novonastalim prilikama, brzo su reagovale i uglavnom su bile dostupne 24 sata. Govorilo se i o radu i podršci koju su pružale međunarodne organizacije, pre svega OEBS, Savet Evrope, UN WOMEN i druge. Iako ponekad deluju kao trome i birokratizovane, navedene institucije su tokom pandemije reagovale veoma brzo. Kao veoma dobar ocenjen je i potez Ministarstva pravde da se tokom vanrednog stanja ne odlaže već da se sankcioniše nasilje nad ženama, ali je, kao problem, istaknuto to što nam je nepoznat broj takvih slučajeva.

Rad video konferencije okončan je usvajanjem zaključaka. U slučaju budućih vanrednih okolnosti/stanja rad svih institucija, ističe se u zaključcima, treba prilagoditi konkretnoj vanrednoj situaciji. Obzirom na to da je država proklamovala „nultu toleranciju na nasilje“ zahtev žrtve za zaštitom u slučaju eventualnih budućih vanrednih okolnosti ne može biti ograničen postojanjem ovih okolnosti. Iz navedenih razloga svaka institucija, od pravosuđa do civilnih organizacija, mora sačiniti plan rada i odgovor na to kako treba da funkcioniše u vreme krize, kako bi se u budućnosti spremno suočile sa sličnim problemima. Iskustvo iz vanrednog stanja zahteva da se uključimo u iznalaženje alternativnih mehanizama za pružanje podrške žrtvi. Napokon, zvanične institucije u borbi protiv nasilja nad ženama treba da sarađuju sa nevladinim organizacijama i kontinuirano rade na podizanju svesti o neprihvatljivosti nasilja svake vrste.

Pored zamenice pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Snežane Knežević, u radu konferencije učestvovali/le su: sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Danijela Vemić, profesorka Pravnog fakulteta u Nišu i predstavnica Ženskog istraživačkog centra prof. dr Nevena Petrušić, koordinatorka za borbu protiv nasilja nad ženama u UNDP-u Maja Branković Djundić, diplomirani socijalni radnik iz Centra za socijalni rad Stara Pazova Radmila Stojanović, koordinatorka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu dr Nada Padejski Šekerović, koordinatorka Sigurne ženske kuće u Somboru Tamara Savović, predstavnica organizacije „Iz kruga – Vojvodina Ivana Zelić, predstavnica SOS ženskog centra u Novom Sadu Ivana Perić, predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej i naučna savetnica Instituta društvenih nauka, dr Zorica Mršević.


Poseta specijalnoj bolnici VršacPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman prof. dr Zoran Pavlović sa saradnicima posetio je danas specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu.

Poseta je realizovana u sklopu praćenja primene propisa i protokola u vezi sa fizičkim sputavanjem i izolacijom lica sa mentalnim smetnjama koja se nalaze na lečenju u ovoj psihijatrijskoj ustanovi. Pokrajinskog ombudsmana je interesovalo i kako se u bolnici sprovode preventivne i mere zaštite od korona virusa.

Ostvarujući neposredan uvid u rad bolnice Pokrajinski ombudsman je konstatovao da se u bolnici ažurno i uredno vodi evidencija o primeni fizičkog sputavanja i izolacije lica sa mentalnim smetnjama, a kao primer dobre prakse je istaknuto da  su u bolnici preduzete sve potrebne preventivne mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa i da niko od pacijenata i zaposlenog osoblja nije bio zaražen pomenutim virusom.

Specijalna bolnica „Dr Slavoljub Bakalović“ jedna je od najvećih psihijatrijskih institucija u Srbiji, u okviru čijih se službi svakog meseca pregleda više od hiljadu pacijenata iz Vršca, Plandišta, Alibunara, Bele Crkve i drugih opština.


Vebinar o pravima odoba sa invaliditetomKako su se u toku vanrednog stanja ostvarivala prava osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju? Sa kakvim su se sve problemima suočavali i šta je potrebno učiniti, koje mere preduzeti kako bi se položaj ovih osoba unapredio, a njihovi interesi u vanrednim situacijama efikasnije štitili? 

Ovo samo neka od pitanja na koje su pokušali da odgovore učesnici vebinara koji je juče, 02.06.2020. godine, organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.  Učesnici vebinara - predstavnici centara za socijalni rad u AP Vojvodini,  nezavisnih institucija, prosvetnih ustanovama i nevladinih organizacija – bili su saglasni u oceni da je položaj osoba sa invaliditetom i u redovnom stanju veoma delikatan i da bi se on u vanrednom stanju mogao pogoršati ako mere koje kreatori antiepidemijskih politika preduzimaju ne bi bile prilagođene osobama sa invaliditetom.

U diskusiji je naveden čitav niz problema sa kojima su se tokom vanrednog stanja suočavale osobe sa invaliditetom - finansijski, kulturni, informativni, politički, administrativni i tehnički, ali je i istaknuto da je borba protiv epidemije uspešna samo ako su uključene i osobe sa invaliditetom i to kao akteri ravnopravni sa svima ostalima. Naveden je i niz pozitivnih primera u pružanju podrške osobama sa invaliditetom.

Pandemija i vanredno stanje nose sa sobom izvesne rizike. Na jednoj strani postoji sasvim realan rizik od zaraze, a na drugoj rizik od povrede prava osoba sa invaliditetom. Da bi se prvi rizik otklonio ustanove, pre svega, socijalne zaštite moraju imati prioritet u nabavci zaštitnih sredstava i opreme, dok je u drugom slučaju komunikacija sa institucijama koje se bave zaštitom ljudskih prava izuzetno važna u zaštititi osoba sa invaliditetom od zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije.

Učesnici video konferencije izneli su niz interesantnih predloga. Prema njihovom mišljenju za slepe i slabovide osobe moraju se obezbediti posebni glasački listići, kako bi im se omogućila tajnost i samostalnost prilikom glasanja. Pored toga, potrebno je pojačati monitoring poštovanja ljudskih prava u kriznim situacijama, pojednostaviti procedure za dobijanje raznih dozvola, izraditi planove reagovanja u vanrednim situacijama. Na vebinaru je pohvaljen rad prosvetnih radnika tokom vanrednog stanja i ukazano je da treba obnoviti rad mreže za inkluzivno obrazovanje pri školskim upravama i organizovati kurseve, posebno za žene na selu, o korišćenju modernih informacionih tehnologija. 

Organizovanjem ovog vebinara Pokrajinski ombudsman je započeo seriju razgovora koji treba da doprinesu unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, kako u redovnim, tako i u vanrednim okolnostima.


Poseta opštini IrigKao aktivnost praćenja zadovoljavanja univerzalnih, međunarodnim ugovorima ali i domaćim propisima, zajemčenih pravnih standarda iz oblasti ljudskih prava, zamenik pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić je u četvrtak, 28. maja 2020. godine, sa saradnicom Marijom Miladinović, posetio Osnovnu školu ''Dositej Obradović'', Centar za socijalni rad i Dom zdravlja u Irigu.

Pomenuti standardi u aktivnostima koje se tiču dece podrazumevaju postavljanje najboljeg interesa deteta u središte rada svih institucija koje ove aktivnosti sprovode, te je od naročitog značaja celishodno i efikasno funkcionisanje ustanova iz obrazovnog, te sistema zdravstvene i socijalne zaštite, kao institucija od često presudne važnosti za dobrobit dece. Neposredan povod ovim posetama tako je bila vest u medijima o tome da će usled smanjenog broja upisanih učenika u prvi razred osnovne škole u odnosu na prethodne školske godine, u Osnovnoj školi ''Dositej Obradović'' u Irigu, tri nastavnice razredne nastave i psiholog Škole ostati bez angažmana. Ovu vest pratila je i informacija prema kojoj u poslednjih pet godina, na području Opštine Irig, zaposlenog psihologa nema ni u Domu zdravlja, Centru za socijalni rad, srednjoj školi, niti u predškolskoj ustanovi.

Tokom razgovora sa direktorkom organa starateljstva, Ombudsman je informisan o načinu rada, uslugama i stepenu pružanja podrške korisnicima, te o svakodnevnim izazovima sa kojima se u svom radu suočavaju.

Direktor Doma zdravlja upoznao je Pokrajinskog zaštitnika građana sa uslovima i okolnostima funkcionisanja ove zdravstvene ustanove, te o naporima koje ulažu kako bi se unapredio kvalitet rada i pružanja zdravstvene zaštite svakom pacijentu. U tom pogledu, putem donacije je obezbeđen najmoderniji 4D ultrazvuk, namenjen ginekološkom odeljenju, a kojim je znatno unapređena zdravstvena zaštita žena u ovoj opštini. Isto tako, prostorije službe zdravstvene zaštite dece opremljene su i prilagođene njihovom uzrastu i potrebama.

U neposrednoj komunikaciji s direktorkom osnovne škole i zaposlenima, Ombudsman je stekao jasniji uvid u okolnosti konkretne situacije i došao do saznanja o načinu sprovođenja aktivnosti tokom vanrednog stanja, kao i tekućim događanjima u ovoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi. Posebna pažnja posvećena je razmatranju mogućnosti i načina rešavanja pitanja zaposlenja psihologa, koje ih poslednjih godina okupira. Uzroci ovakve situacije jednim delom leže i u nedostatku materijalnih sredstava, te meri zabrane zapošljavanja, a zbog čega je otežano svakodnevno funkcionisanje ovih ustanova.

Ombudsman smatra važnim da ovim putem istakne značaj saradnje koju predstavnici nadležnih institucija kontinuirano i uspešno ostvaruju, a na šta su i posebno ukazali tokom razgovora, te da je takva saradnja kompatibilna modelu holističkog pristupa detetu, koji između ostalog podrazumeva rad profesionalaca koji adekvatnu zaštitu najboljeg interesa svakog deteta mogu obezbediti praćenjem ostvarivanja njegovih prava u svim pomenutim sistemima.

Poseta opštini Irig


2020 05 OZ Novi Sad NPMPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je juče, kao deo tima Nacionalnog mehanizam za prevenciju torture (NPM), posetio Okružni zatvor i Policijsku upravu u Novom Sadu, kao i Policijsku ispostavu Novo Naselje.

Poseta Okružnom zatvoru bila je posvećena kontroli prisustva psihoaktivnih supstanci u zavodu i odgovoru zavoda na to, čime je nastavljena ova aktivnost, započeta krajem prethodne godine. NPM je obavio razgovore sa službama za obezbeđenje, tretman i zdravstvenu zaštitu, kao i sa više lica lišenih slobode. U razgovoru sa nedavno pritvorenima, predstavnici NPM-a su želeli da provere postupanje policije prilikom njihovog lišavanja slobode.

U poseti Policijskoj upravi u Novom Sadu i Policijskoj ispostavi Novo Naselje, NPM je kontrolisao postupanje policijske uprave po preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT), kao i upotrebu sredstava prinude, proveravao postojeće pritužbe, način saslušanja, postupanje sa privremeno oduzetim predmetima, uslove u prostorijama za zadržavanje i postupanje prema zadržanim građanima.