Please select your page

Konferencija za novinarePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je danas konferenciju za novinare na kojoj se doc. dr Dragana Ćorić predstavila javnosti u ulozi nove pokrajinske zaštitnice građana. Ona je prisutne novinare upoznala sa svojom profesionalnom biografijom i društvenim angažmanom, ukazala na oblasti – prava dece i prava na mentalno zdravlje – koje će biti u fokusu interesovanja pokrajinskog ombudsmana, pored opštih nadležnosti i poslova kojima se institucija bavi, najavila veće prisustvo institucije u javnosti, kako bi se građani što bolje upoznali sa nadležnostima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana  i iskazala spremnost da sarađuje sa svim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, a posebno sa medijima.

Mediji moraju biti naš saradnik u zaštiti i unapređenju ljudskih prava i posvećivati dužnu pažnju prilikom stvaranja i plasiranja medijskih sadržaja o žrtvama i bilo kakvim drugim povredama ljudskih prava.


Dragana Ćorić nova pokrajinska ombudsmankaNa današnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine Dragana Ćorić je izabrana za novog pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Dragana Ćorić je docentkinja na Pravnom fakultetu u Novom Sadu na kome drži predavanja iz predmeta Pravna etika, Uvod u pravo, Filozofija prava i Metodologija naučno-istraživačkog rada.

Objavila je više od 120 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim skupovima i konferencijama nacionalnog i internacionalnog karaktera. Samostalno ili u okviru radnih grupa, učestvovala je u izradi više zakonskih projekata, a deo Nacrta Aleksinog zakona, koji je pisala sa grupom studenta, implementiran je u Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Dragana Ćorić je članica TAUS-a, nacionalne asocijacije psihoterapeuta i EATA, evropskog udruženja psihoterapeuta.

Građanskoj javnosti Dragana Ćorić je poznata kao osnivačica novosadskog udruženja „Roditelj“, ali i kao osnivačica Mreže udruženja „Roditelj“ i Mreže organizacija za decu Srbije. Predsednica je „Novosadske škole prava i veština“, nevladine organizacije koja se bavi neformalnom edukacijom mladih.

Za svoj rad Dragana Ćorić je dobila više nagrada i priznanja, između ostalih Oktobarsku nagradu grada Novog Sada za podizanje svesti o bezbednosti dece i mladih; nagradu za promociju bezbednih zajednica, kao i nagradu za jednog od najboljih mladih pravnika u Srbiji. 

Govori engleski, nemački, italijanski i ruski jezik, a razume španski jezik.

Pokrajinskog ombudsmana bira i razrešava Skupština AP Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Ombudsman se bira na vreme od šest godina i isto lice  može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Za svoj rad ombudsman odgovara Skupštini AP Vojvodine.


Čas ljudskih prava 2022U susret obeležavanju Međunarodnog dana deteta, 20. novembra 2022. godine, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman danas je organizovao „Čas ljudskih prava“ sa predstavnicima i predstavnicama učeničkih parlamenata srednjih škola u Novom Sadu. Budući da su učenički parlamenti jedno od formalizovanih oblika učešća dece u aktivnostima i organizaciji rada obrazovno-vaspitnih ustanova, a da je samo pravo na participaciju jedan od četiri osnovna prinicipa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, događaj je organizovan u cilju podsticaja i razmatranja mogućnosti za aktivnije, direktnije, veće i smislenije uključivanje dece i mladih u donošenje odluka i društveni život.

Pravo na participaciju obuhvata grupu prava kojima se detetu garantuju građanska i politička prva, te se obavezuju države ugovornice da se obezbede detetu pravo da slobodno izrazi mišljenje o svim pitanjma koja se tiču deteta, s tim što se mišljenju deteta posvećuje dužna pažnja u skladu sa godinama života i zrelošću. Participacija dece doprinosi njihovom ličnom razvoju, razvoju samopouzdanja, lične odgovornosti, osećaja lične vrednosti i brojnih drugih sopsobnosti i veština. Istovremeno, participacija dece doprinosi razvoju građanskog društva i razvoju društvene odgovornosti, jer deca uče kako mogu da doprinesu svojoj zajednici i kako da donosioci odluka i kreatori politika budu odgovorniji.

Više od 40 učenika i učenica iz Gimanzije „Jovan Jovanović Zmaj“, Gimazije „Svetozar Miletić“, Gimnazije „Laza Kostić“, Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Medicinske škole „7. april“ i Tehničke škole „Mileva Marić Anštajn“ aktivno je učestvovalo u današnjem času.

Tokom protekle nedelje, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao je i u aktivnostima koje je organizovalo Pedagoško društvo Vojvodine u cilju doprinosa unapređenju prava deteta. U utorak, 15. novembra, Zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Milan Dakić i savetnice ove institucije Svetlana Nešić Bajgo i Marija Miladinović učestvovale su na onlajn događaju „Kafa s pedagogom“. Sa više od sto učesnika i učesnica zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama iz celog regiona, razgovaralo se o osnovnim konceptima i pristupu prava deteta, kao i o razjašnjenju neodumica koje obrazovno-vaspitni radnici imaju u vezi sa ovom temom i primenom prava deteta u njihovoj praksi. Narednog dana, 16. novembra, u prostorijama i na poziv Pedagoškog društva Vojvodine, predstavnici Ombudsmana učestovovali su na prvom sastanku u okviru „Inicijative za obezbeđivanje kontinuiteta u obrazovanju“. Okupljeni predstavnici institucija, ustanova i organizacija obrazovno – vaspitnog sistema, razmenili su iskustva i razgovarali o uočenim problemima i potrebnom za preduzimanjem aktivnosti i mera u cilju obezbeđivanja uslova za to da proces prelaska iz predškolskog u nivo osnovno-školskog obrazovanja bude u najboljem interesu svakog deteta.

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležava se na dan kada je, na Generalnoj skupštini UN 1989. godine, usvojena Konvencija o pravima deteta, dokument u kojem su na jednom mestu obuhvaćena sva dečja ljudska prava.

Obeležavanju Svetskog dana deteta, prethode još dva značajna datuma: 18. novembar - Evropski dan borbe protiv seksualnog nasilja nad decom i 19. novembar - Svetski dan prevencije zlostavljanja dece.


Govor mrznje Filozofki fakultet 001Razgovor o govoru mržnje veoma nam je, i kao pojedincima, i kao društvu, potreban. Ako želimo da ga lakše prepoznamo, da ga bolje razumemo i da mu se na efikasan način suprotstavimo, onda o govoru mržnje moramo ozbiljno razgovarati – izjavio je danas prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, u razgovoru sa studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. On je, učestvujući na okruglom stolu „Govor mržnje iz perspektive socijalnog rada i socijalne zaštite“ poručio studentima da svako od nas može nešto učiniti kada je govor mržnje u pitanju, jer svako od nas može doneti odluku da se tim govorom ne služi i da druge, koji mu pribegavaju, upozori na neprihvatljivost mrzilačke retorike.

Pored pokrajinskog ombudsmana Pavlovića u razgovoru sa studentima je učestvovala i Ana Vuković, naučna saradnica beogradskog Instituta društvenih nauka. Na okruglom stolu je predstavljen i zbornik radova o govoru mržnje koji su u prvoj polovini godine izdali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za sociološka i kriminološka istraživanja.

Govor mrznje Filozofki fakultet 002


Mreza ZBN Vrdnik 2022Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je, podršku kancelarije UN WOMEN u Srbiji, organizovao 7. i 8. novembra 2022. godine u Vrdniku seminar za članice/ove Koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“. Koordinacioni tim mreže čine predstavnici/ce pokrajinskih sekretarijata, Zavoda za rodnu ravnopravnost, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Pokrajinskog ombudsmana – koordinatora Mreže.

Seminar je organizovan u cilju jačanja kapaciteta članica/ova mreže „Život bez nasilja“ u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, a ovo je ujedno bila prilika da se rezimiraju postignuti rezultati u implementaciji Akcionog plana Mreže za period 2022-2023. godine, koji je kreiran u odnosu na produkte radionica tokom seminara u maju mesecu. Prvog dana seminara dr Kosana Beker predstavila je rezultate istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji“, dok su predstavnici/ce Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu i Centra za socijalni rad Kikinda govorili o izazovima u radu, ulogama ovih institucija u zaštiti od nasilja  i značaju međusektorske saradnje.

Drugog dana seminara planirane su aktivnosti Mreže do kraja prvog kvartala naredne godine, kao i aktivnosti u okviru obeležavanja međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Ova kampanja počinje 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama a završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava, i sprovodi se svake godine širom sveta u cilju podizanja društvene svesti o problemu nasilja nad ženama.