Please select your page

Poseta zaštitnika građana ŽitištuPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman posetio je juče Žitište i Srpski Itebej, gde su sa građanima o njihovim problemima u vezi sa ostvarivanjem, zaštitom i unapređenjem ljudskih prava razgovarale zamenice Snežana Knežević i Aniko Širkova. Pritužbe građana odnosile su se prvenstveno na probleme u vezi sa povredom imovinskih prava i pružanjem socijalne zaštite. Pored prijema građana, prilikom posete predstavnice Pokrajinskog zaštitnika građana razgovarale su i sa načelnikom Opštinske uprave Žitište.

Pomoć Pokrajinskom zaštitniku građana oko organizacije prijema građana pružio je Zaštitnik građana opštine Žitište, Aleksa Kuzman.

Nakon posete Žitištu, zamenici i savetnici Pokrajinskog zaštitnika građana obići će i druge lokalne samouprave u Vojvodini, kako bi stekli što potpuniji uvid u ostvarivanje ljudskih prava, a građanima pomogli da svoja prava ostvare i efikasno zaštite.


unicef analizaPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman učestvovao je juče u radu okruglog stola na temu Analiza situacije (SitAn) dece u Srbiji 2019. godine u organizaciji UNICEF-a u Srbiji.

Procena i analiza situacije u zemlji, izvršena kombinacijom različitih dostupnih izvora podataka za analizu opštih uslova u kojima deca u Srbiji žive, uče, razvijaju se i rastu u poslednjih pet godina, pruža sveobuhvatnu perspektivu o dečjim pravima i kritičnim pitanjima koja utiču na njihovo ostvarenje, posebno onih iz ugroženih porodica i grupa kojima je potrebna dodatna podrška dok odrastaju, kako bi se postigli željeni društveni ishodi i kako bi bili socijalno uključeni.

Okrugli sto sa relevantnim akterima koji rade sa decom i za decu, imao je za cilj zajednički razgovor, diskusiju i validaciju zaključaka i preporuka iznesenih u Analizi stanja. Pored predstavljanja ključnih rezultata, svrha održanog okruglog stola bila je i određivanje prioriteta i strategija za rešavanje prepreka koje ometaju ostvarivanje rezultata za decu, te formulisanje predloga i preporuka koje će biti integrisane u finalnu verziju SitAn dokumenta.

Zamenik ombudsmana za prava deteta Milan Dakić ukazao je na aktuelni problem uslovljavanja upisa deteta u predškolsku i školsku ustanovu ispunjenom obavezom prethodne vakcinacije, posebno imajući u vidu na okruglom stolu iznete alarmantne podatke o obuhvatu, posebno romske dece, imunizacijom, kao i zabrinjavajuću statistiku uključenosti ove dece u obrazovno-vaspitni sistem, dok je sa druge strane načelno proklamovan bezuslovni upis u škole. Konvencijom UN o pravima deteta i Ustavom Republike Srbije garantovano je pravo svakog deteta na obrazovanje, ali se i ustanovljava obaveza osnovnog obrazovanja. Postupajući u najboljem interesu deteta, zamenik ombudsmana za prava deteta istakao je neophodnost postizanja usaglašenosti obaveza organa javne vlasti da u punoj meri obezbede ostvarivanje prava deteta na zdravstvenu zaštitu i prava deteta na obrazovanje.


Poseta pokrajinskog zastitnika gradjana decjem selu u Sremskoj KameniciPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, zamenik pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić i savetnica Marija Miladinović su u ponedeljak, 10.06.2019. godine, posetili Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici. Poseta ovom domu jedna je od redovnih aktivnosti u oblasti zaštite prava deteta tokom koje institucija Pokrajinskog zaštitnika građana stiče neposredan uvid u položaj dece i omladine smeštene u ustanovama socijalne zaštite.

Ombudsman i zamenik za prava deteta i ovom prilikom su sa decom i mladima, zaposlenima u domu i direktorom Mirkom Jankelićem razgovarali o uslovima i okolnostima života i rada u ovoj ustanovi u kojoj trenutno boravi 92 korisnika, uzrasne grupe od 3 do 25 godina. Pokrajinski zaštitnik građana informisan je tokom razgovora o nivou zadovoljenja uzrasno - razvojnih potreba i stepenu pružanja podrške korisnicima. Posebna pažnja posvećena je razmatranju mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, čiji uzroci jednim delom leže u nedostatku materijalnih sredstava, te manjku broja zaposlenih, pre svega vaspitača i stručnih radnika, usled aktuelne mere zabrane zapošljavanja, a zbog čega je otežano svakodnevno funkcionisanje doma. Direktor Dečjeg sela posebno je ukazao na problem koji ih okupira tokom poslednjih godina, uključujući mešovitu strukturu korisnika, prouzrokovanu sve većim brojem dece koji zahtevaju konstantan nadzor i negu stručnih radnika, kao i zdravstvenih radnika, a usled izvesnih višestrukih poremećaja u razvoju ili funkcionisanju.

Važno je istaći da je Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici, u pogledu organizacije života i rada u ustanovi, jedinstveno i drugačije od ostalih ustanova sa decu i omladinu na teritoriji AP Vojvodine, budući da je organizovano na način i po sistemu oponašanja života u porodici. Ovo podrazumeva život heterogene grupe dece u deset kuća, od kojih svaka svaka broji od osam do deset korisnika i predstavlja jednu posebnu celinu , o kojima brinu vaspitači/ce i negovatelji/ce.

Dečje selo pružalac je i posebne usluge - stanovanje uz podršku. Usluga se realizuje u deset stanova na teritortiji grada Novog Sada, a namenjena jer svim mladim korisnicima koji izlaze iz sistema zaštite, kao i onima koji studiraju.

U ustanovi je uspostavljen bodovni sistem, koji ima za cilj motivaciju dece i mladih za razvoj i unapređenje njihovih ličnih veština i vrednosti, a ostvarenje utvrđenih ciljeva donosi im i konkretne privilegije.

Pokrajinski zaštitnik građana će nakon obilaska svih ustanova za smeštaj dece i mladih na teritoriji Pokrajine, shodno objektivno sagledanoj situaciji, sačiniti izveštaj i dati preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti rukovodeći se, pre svega, najboljim interesom deteta.


Stručni skup - Emigracija stanovništva i njen uticaj na demografski razvoj Srbije Stanovništvo u našoj zemlji sve više stari, a pored toga sve je malobrojnije. Opadanje stanovništva je posledica nedovoljnog rađanja, starenja populacije i emigracije u razvijenije zemlje – istaknuto je na stručnom skupu koji je, pod nazivom (E)migracija stanovništva i njen uticaj na demografski razvoj Srbije, u Novom Sadu organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.

Ističući da je ovo drugi skup koji Pokrajinski ombudsman organizuje na temu demografije prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, je istakao da je emigracija važan problem sa kojim se suočavaju se sve etničke zajednice u Vojvodini.

U nameri da skrenu pažnju javnosti na važnost i značaj demografskih pitanja, a stručne i političke aktere podstaknu na agilniji pristup u njihovom rešavanju, učesnici stručnog skupa su tematizaciji emigracije stanovništva pristupali iz ugla demografskog razvoja Vojvodine i razvoja etničkih zajednica. Posebna pažnja je posvećena promenama u strukturi stanovništva, kao i o stavovima i namerama mladih, kada je o iseljavanju reč. Podaci koji su poslednjih meseci iznošeni u javnosti, a koji govore o veoma izraženim emigracionim namerama mladih ljudi, veoma su zabrinjavajući. Stoga, sasvim umesno deluje i pitanje koje je na skupu postavila jedna od uvodničarki: Ako mi odemo, ko će ostati?

Kvalitet života kao zajednički imenitelj razloga zbog kojih mladi ljudi žele da napuste zemlje, nije dovoljno standardizovati samo kroz mere ekonomske i socijalne politike već i širenjem svesti o nužnom poštovanju ljudskih prava i sloboda, te uključivanjem mladih u procese donošenja odluka koje su od neposrednog značaja za njihovu budućnost.

Učesnike skupa - predstavnike državne uprave, univerziteta i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, profesor Pavlović je upoznao sa činjenicom da se Pokrajinski ombudsman priključio kampanji Pozitivno roditeljstvo – dar za ceo život, koju sprovodi UNICEF u Srbiji i kojom će biti obeležen ceo juni mesec.

„Pokrajinski ombudsman se pridružio ovoj inicijativi zato što želi da podrži roditelje u stvaranju za dete bezbednog, pozitivnog i zdravog okruženja. U tom pogledu, Pokrajinski ombudsman će sačiniti pismo u kome će roditeljima biti predočene osnovne informacije o pravima deteta i o značaju podsticajnog roditeljstva za celokupni razvoj deteta i ostvarivanje njegovih prava. Pismo će u drugoj polovini juna biti distribuirano porodilištima na teritoriji Vojvodine, kako bi,“ po rečima prof. Pavlovića, „bilo dostavljeno svakoj ženi koja se porodi u tom periodu“.

 


Milan Dakić u Skupštini AP Vojvodine povodom tridesetogodišnjice od donošenja Konvencije o pravima detetaPovodom tridesetogodišnjice od donošenja Konvencije o pravima deteta, danas je u Skupštini AP Vojvodine održana tematska sednica posvećena ovom najznačajnijem međunarodnom dokumentu u ovoj oblasti, tzv. „katalogu ljudskih prava deteta“, koji predstavlja univerzalno polazište za rad na zaštiti i unapređenju prava deteta.

Prisutnim poslanicima prigodnim izlaganjima obratili su se predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina de Dominićis i zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta Milan Dakić.

Govoreći o ulozi Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u oblasti zaštite prava deteta, zamenik Dakić je istakao da upoznavanje sa odredbama Konvencije o pravima deteta predstavlja deo kontinuiranih aktivnosti ombudsmana, koje on obavlja tokom cele godine i kojom su obuhvaćena kako deca, počev od predškolskog pa do srednjoškolskog uzrasta, tako i odrasli, profesionalci koji rade sa decom i za decu, ali i stručnjaci iz drugih oblasti. Ombudsman je prilikom organizovanja kampanja o obrazovanju o pravima deteta posebno fokusiran na mlade ljude, pre svega na one koji su aktivni u radu omladinskih organizacija, a koji su važan saveznik u borbi za prava deteta.

Pored mladih, ombudsman smatra da je edukacijama o pravima deteta i mehanizmima njihove zaštite potrebno obuhvati i što veći broj zaposlenih u pokrajinskoj administraciji, te je u tom cilju, upućena inicijativa da se u program stručnog usavršavanja zaposlenih u pokrajinskim organima uprave uvrsti i oblast prava deteta, te izražena spremnost ombudsmana da u realizaciji tog predloga nadležnim službama pruži svu potrebnu podršku i pomoć.

Pored navođenja više primera kako se zaštitna funkcija ombudsmana u oblasti prava deteta najefikasnije ostvaruje kroz praćenje primene međunarodnih ugovora, standarda i propisa od strane nadležnih organa, ustanova i organizacija, zamenik Dakić je istakao da Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman idućeg meseca završava sa obilascima svih ustanova socijalne zaštite domskog smeštaja za decu čiji je osnivač AP Vojvodina, nakon čega će se u javnosti oglasiti sa posebnim izveštajem o ostvarivanju prava deteta u ovoj oblasti socijalne zaštite.

Kada je, pak, reč o jubileju – tridesetogodišnjici usvajanja Konvencije o pravima deteta – Pokrajinski ombudsman će, po rečima Milana Dakića, tokom trajanja Dečje nedelje, prve nedelje oktobra meseca, u mestima širom Vojvodine organizovati svojevrsne Festivale dečijih prava, dok će na jesen u Novom Sadu biti organizovana međunarodna konferencija posvećena pravima deteta.

Za puno ostvarivanje prava deteta značajno je da odgovorni za kreiranje i sprovođenje politika na najvišim nivoima u državi budu upoznati sa konceptom prava deteta, kako bi ga integrisali u svoj rad i strateške aktivnosti. Imajući u vidu da poslanici Skupštine AP Vojvodine direktno učestvuju u kreiranju politike u Pokrajini, ukazano je i na poseban značaj njihove uloge u unapređivanju položaja deteta u našoj zemlji.