Please select your page

Pokrajinski zastitnik gradjana sa polaznicima Visokih studija bezbednosti i odbranePolaznici osme klase Visoke škole bezbednosti i odbrane Vojne akademije (VSBO) posetili su u četvrtak, 21. februara 2019. godine, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, njegovi zamenici i saradnici pružili su najnovijoj generaciji polaznika najelitnije škole u ovoj oblasti informacije o ulozi i ovlašćenjima institucije Ombudsmana.

Visoke studije bezbednosti i odbrane čine organizacijsku celinu u Školi nacionalne odbrane u kojoj se jednom godišnje realizuje najviši nivo usavršavanja oficira i državnih službenika Ministarstva odbrane, i predstavljaju specifičan vojnoobrazovni odgovor na obaveze koje proističu iz Strategije nacionalne bezbednosti. Polaznici VSBO su visoki funkcioneri drugih ministarstava i agencija Vlade Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije i drugih država iz regiona. Osnovni cilj Visokih studija bezbednosti i odbrane je obrazovanje i priprema polaznika iz Republike Srbije i zemalja regiona za preuzimanje visokih dužnosti u sistemu nacionalne bezbednosti.

Polaznici su upoznati sa načinom postupanja ovog organa u cilju prevencije i zaštite ljudskih prava, kao i radom institucije u okviru specifičnih oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava – prava deteta, prava nacionalnih manjina i ravnopravnosti polova.

Ombudsman sa polaznicima Visokih studija bezbednosti i odbrane


Civilno društvo za odgovornu vlastKonferencija „Civilno društvo za odgovornu vlast“ održana je 4. i 5. februara 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA zajedno sa organizacijama Transparentnost Srbija, Centar za pravosudna istraživanja, Fondacija Slavko Ćuruvija i A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, uz podršku Britanske Ambasade. Sa namerom da podstakne otvoren, participativan i na činjenicama zasnovan dijalog o javnim politikama koje se tiču tema od ključnog značaja za procese demokratizacije i evropeizacije, ovaj skup je bio prilika da brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva prodiskutuju o pitanjima stanja, evropske perspektive i ključnih izazova demokratije u Republici Srbiji i metodama njenog ostvarivanja putem informisanih i osnaženih građana, otvorenih i odgovornih institucija, povezanog civilnog društva, stvararanja prostora za građansko organizovanje i delovanje i okruženja za informisan društveni dijalog. Oblici modelovanja odgovorne javne vlasti sa civilnim društvom razmatrani su u okviru posebnih radnih grupa, na teme kontrolne i zakonodavne uloge parlamenta, promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, zaštite javnog interesa i medijskog pluralizma, kao i uloge i položaja nezavisnih organa u zaštiti ljudskih prava, u kojoj je učešće uzeo Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Raspravljajući o doprinosu nezavisnih institucija procesu demokratizacije, ali i teškoćama i nedostacima u njihovom radu, posebno je istaknuta važnost obezbeđivanja efikasnih pretpostavki nezavisnosti i samostalnosti u postupanju, koje se između ostalog ogledaju u transparentnim uslovima i kvalifikovanom načinu izbora lica koja obavljaju ove odgovorne funkcije, autonomnosti budžeta, ali i partnerskog odnosa sa parlamentom, kao i organizacijama civilnog društva.


Godišnji skup partnera UNICEF-aSkup koji je 30. januara 2019. godine u Beogradu organizovao UNICEF, a na kojem je Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman učestvovao kao jedan od partnera ove međunarodne organizacije, bio je prilika za zajedničko sagledavanje planiranih strateških pravaca za ovu i iduću godinu. Pored uvek aktuelnih tema koje zahtevaju međuresornu saradnju, razmatrano je o načinima za još brže ostvarivanje rezultata u korist dece, na osnovu izvučenih pouka a u pravcu prepoznatih preostalih izazova, među kojima su naročito naglašene oblasti ranog razvoja dece i nasilja nad decom.

Pored prikaza rezultata prošlogodišnjeg rada organa javne vlasti kao i organizacija civilnog društva u saradnji i uz podršku UNICEF-a, u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite te praćenja prava deteta, dalja diskusija u posebnim radnim grupama fokusirala se na međuresorne inicijative, te njenim najvažnijim rezultatima i nužnim sinergetskim efektima. U dobroj veri pozdravljena je najavljena implementacija dodatnih instituta za zaštitu prava deteta u zakonodavni okvir Republike Srbije, kao što je porodični saradnik i posebni centri za decu i porodicu, koji su se pokazali efikasnim i celishodnim kroz pilot-projekte na lokalnim nivoima. Ovakvi mehanizmi opravdali su svoju održivost, a njihovo sistemsko uređenje koje, pre svega, podrazumeva obaveznost ustanovljavanja i funkcionisanja, te finansiranje iz sredstava državnog budžeta budi nadu za unapređenje nivoa zaštite ljudskih prava deteta.

Zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, kao učesnik radne grupe u sesiji posvećenoj zaštiti dece od nasilja, kroz primere dobre prakse Ombudsmana ukazao je da trenutne objektivne okolnosti koje otežavaju zaštitu prava deteta u punom kapacitetu saglasno propisanim standardima, kao što je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, u nekim slučajevima mogu biti uspešno prevaziđene svrsishodnom alokacijom postojećih materijalnih, kako kadrovskih tako i finansijskih sredstava. Pored kontinuirane edukacije u cilju senzibilizacije o značaju prava deteta, naročit sinergetski efekat daje upoznavanje profesionalaca angažovanih u određenom sektoru sa radom drugih sistema, imajući u vidu da je samo ovakav pristup detetu uistinu holistički. Godišnji skup radi planiranja aktivnosti u periodu 2019-2020. godine upriličen je u okviru Programa saradnje UNICEF-a sa Vladom Republike Srbije (2016-2020).


Ombudsman i inkluzivna omladinska politikaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran S. Pavlović učestvovao je juče u radu konferencije „Uključivanje uživo 2.0: Ka nacionalnom danu inkluzivne politike“.

Konferencija je radila u dva tematska bloka – u prvom se razgovaralo o strateškom okviru i svakodnevnom životu, a u drugom o inkluzivnoj omladinskoj politici. Pokrajinski ombudsman je participirao u radu prvog bloka u kome se govorilo o strateškim ciljevima Nacionalne strategije za mlade, o prepoznavanju i uključivanju mladih u riziku od siromaštva u ekonomske, društvene i kulturne tokove, o prevenciji socijalne isključenosti i povećanja obuhvata mladih od strane lokalnih servisa i programa podrške. U razgovoru je istaknuto da se preko Nacionalnog dana inkluzivne omladinske politike mora razgovarati o mladima koji imaju manje šanse, koji su diskriminisani i stigmatizovani, koji se suočavaju sa raznim barijerama i nemaju šanse da ostvare svoje potencijale.

Program “Uključivanje uživo 2.0“ sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Program je nastavak pilot programa „Uključivanje uživo 1.0“, koji je realizovan 2017. godine.


Saradnja Ombudsmana i Mreže organizacija za decu - MODSDanas je u Novom Sadu, u prostorijama ombudsmana, potpisan Sporazum o saradnji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Mreže organizacija za decu Srbije - MODS.

Sporazum je zaključen radi razvijanja međusobne saradnje u oblasti prava deteta i to istraživačke, projektne i edukativne delatnosti u cilju unapređenja položaja, prava i zaštite dece. Sporazum su u ime Pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana potpisali prof. dr Zoran S. Pavlović, pokrajinski ombudsman i Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije - MODS.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS predstavlja savez udruženja koji čini 101 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji.