Please select your page

Вести

Основне и средње школе и ове године наставиле су са недозвољеном праксом условљавања уписа ученика, издавања сведочанстава и других докумената уплатом тзв. ђачког динара. Иако се готово сваке године проблем уплате тзв. ђачког динара понавља, системско решење за овај проблем још увек није успостављено. До ових сазнања Покрајински заштитник грађана - омбудсман дошао је на основу обраћања родитеља.

Подсећамо да је Покрајински заштитник грађана - омбудсман након притужби већег броја родитеља 2013. године упутио школским управама у АП Војводини захтев за изјашњење у вези са наводима да основне и средње школе у АП Војводини условљавају упис ученика уплатом тзв. ђачког динара.

Опширније: Коначно уредити питање плаћања „ђачког динара“


ПЗГ-и-ОЕБСМисија ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом расписује наградни конкурс за најбољи медијски прилог (рад) о теми "Улога жена у остваривању права националних мањина". Циљ конкурса је подстицање креативног и истраживачког новинарства које доприноси да слика о женама – припадницама националних мањина,осликава њихове пуне потенцијале, допринос јавном и политичком животу и остваривању права националних мањина у Републици Србији.  

Видљивост жена у креирању и спровођењу демократских јавних политика и пракси од суштинске је важности за промоцију родне равноправности и једнаких шанси у Републици Србији. Намера конкурса је да се подрже новинарски радови о женама које имају активну улогу у јавном животу, политици и одлучивању о питањима од интереса за остваривање права националних мањина у Републици Србији.

Опширније: Наградни конкурс за најбољи медијски прилог о теми „Улога жена у остваривању права националних...


ФоСДИ 11 2014 2У Новом Саду је 26. јуна 2014. одржана конференција о стању људских права особа које живе са HIV/AIDS-oм на којој је о искуствима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана говорила заменица за равноправност полова Даница Тодоров.

Институција има релативно скромно искуство у поступању у случајевима дискриминације особа које живе са HIV/AIDS-oм, али је констатовао да грађани исказују велику дистанцу према HIV позитивним особама које, како показују истраживања, трпе и највећи степен дискриминације. Разлог због којих се особе са HIV/AIDS-oм релативно ретко обраћају је у томе што имају осећање унутрашње стигматизације  - страха од осуде и дискриминације. Ове особе имају искуство да их друштво опажа као претњу и окривљује за добијање инфекције јер HIV/AIDS посматра као резултат личне неодговорности.

Опширније: Потребно увести здравствено и сексуално образовање на свим нивоима школовања


псдз

Једно од низа права припадника националних мањина је право да слободно изаберу своје лично име (које одговара културним особеностима и националном идентитету националне мањине којој припадају) и да се њиме користе у приватном и јавном животу. Остваривање овог права се огледа у могућности припадника националних мањина да, уколико то желе, упишу своје лично име и имена своје деце у матичне књиге, тј. службене евиденције на језику и према правопису свог матерњег језика.

Упис личног имена припадника националне мањине у матичну књигу рођених на језику и према правопису језика националне мањине предуслов је за реализацију других аспеката права припадника националних мањина да се користе својим личним именом у приватном и јавном животу као што је нпр. право припадника националне мањине да им у личним документима (лична карта, пасош, здравствена књижица и сл.) име и презиме буде исписано на њиховом матерњем језику. Као и друга права и слободе националних мањина ово право служи очувању националног идентитета и културне посебности националне мањине. Право припадника националних мањина да се јавно и приватно користе својим именом и презименом исписаним на језику и писму националне мањине у правном систему наше земље регулисано је са више правних аката.

Опширније: Потребно је обезбедити јединствено поступање матичарских служби


епс-1Покрајински заштитник грађана примио је у претходном периоду неколико притужби грађана у којима се наводи да је Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ упутило позиве корисницима електричне енергије да доставе свој јединствени матични број грађана. У позиву „ЕПС Снабдевање“ се наводи да уколико грађани не доставе свој јединствени матични број грађана, а за привредно друштво настане материјална штета или трошкови, „ЕПС Снабдевање“ ће бити принуђено да грађанима упути захтев за накнаду штете.

Ради информисања јавности Покрајински заштитник грађана указује на то да је чланом 42. Устава Републике Србије прописано да се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују законом. Чланом 8. став 1. Закона о заштити података о личности предвиђено је да обрада података о личности није дозвољена уколико физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења.  Имајући у виду да одредбе Закона о енергетици не прописују обавезу корисника електричне енергије да енергетском субјекту доставе свој ЈМБГ, корисници немају обавезу да поступају поводом позива који им је упутило Привредно друштво „ЕПС Снабдевање“. Обрада јединственог матичног броја грађана је дозвољена само уколико корисници на њу пристану.

Опширније: Корисници немају обавезу да поступају поводом позива који им је упутило привредно друштво „ЕПС...