Please select your page

Vesti

maki seminarJuče su, u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, zamenik za prava deteta Milan Dakić i savetnice Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana održali seminar „Prava deteta“. Seminar, na kome je prisustvovalo 20 studenktiknja i studenata osnovnih, master i doktorskih studija pravnih i društveno-humanističkih nauka, realizovan je uz podršku organizacije UMNI Novi Sad.

Učesnice i učesnici seminara imali su priliku da kroz predavanja, ali i kroz pažljivo osmišljene interaktivne vežbe i studije slučaja iz prakse Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, steknu nova saznanja i da promišljaju o konkretnim slučajevima kršenja prava deteta vodeći se pristupom prava deteta i perspektivom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća na to da se ove godine obeležava 30. rođendan Konvencije o pravima deteta, najvišeg univerzalnog standarda prava deteta i pravno-obavezujućeg dokumenta za sve države članice koje su je ratifikovale. Konvencija je, međutim, više od toga i možemo je smatrati svojevrsnim putokazom ka izgradnji sveta u kom svako dete ima mogućnost da u potpunosti razvija svoje lične potencijale, da uživa ravnopravan status ljudskog bića i bezuslovno poštovanje ličnog dostojanstva i integriteta.


Prava deteta

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prisustvovao je konferenciji koju je 20. maja 2019. godine u Beogradu organizovao Centar za prava deteta u okviru projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“. Na konferenciji je predstavljena virtuelna aplikacija za decu, kao i štampani materijali koji imaju za cilj da deci pomognu da izraze svoje mišljenje i da se ono uzme u ozbir u okviru sistema pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstvene zaštite, a u čijem procesu izrade je učestvovao i Pokrajinski ombudsman.

Zamenik za prava deteta Milan Dakić obratio se učesnicima skupa u delu programa koji se odnosio na pravo deteta na participaciju u zdravstvenom sistemu, izrazivši zadovoljstvo potenciranjem bavljenja temom mentalnog zdravlja kod dece i adolescenata, imajući u vidu alarmantnost ovog problema na svetskom nivou, ali i stanje kod nas u koje se uverio nakon izvršenih poseta ustanovama socijalne zaštite u kojima su smeštena deca bez roditeljskog staranja, odnosno deca sa fizičkim i mentalnim invaliditetom, o čemu će ombudsman tokom godine sačiniti poseban izveštaj.  

Pravo deteta na participaciju koje, između ostalog, uključuje pravo slobodnog izražavanja mišljenja kojem se mora posvetiti dužna pažnja, slobodu izražavanja koja obuhvata i slobodu deteta da traži, prima i daje informacije i ideje svih vrsta, te slobodu udruživanja i slobodu mirnog okupljanja,  jedno je od četiri osnovna principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, i od presudnog je značaja za zaštitu i unapređenje svih prava propisanih ovim najznačajnijim međunarodnim dokumentom iz oblasti prava deteta. Osim izlaganja eminentnih stručnjaka, profesionalaca koji rade sa decom i za decu iz svih navedenih oblasti, posebno efektan utisak na sve učesnike ostavila su i svedočenja dece koja su bila toliko hrabra da pred čitavim auditorijumom govore o tome kroz šta sve prolaze tokom razvoda svojih roditelja, a tako i o grubim kršenjima njihovog prava na izražavanje mišljenja od strane nadležnih nosioca javnih ovlašćenja.

Prava deteta


Seminar: Mreža "Život bez nasilja"Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, uz podršku Misije OSCE u Srbiji, organizovao je 16. i 17. maja seminar za članice i članove Koordinacionog tima mreže "Život bez nasilja” u dvorcu "Kaštel” u Ečki.

Seminaru su prisustvovali predstavnice i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Pokrajinskog sekretarijata za finansije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Zavoda za ravnopravnost polova, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i dva poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Kako bi se unapredila saradnja institucija koje deluju unutar Mreže, odnosno multisektorski pristup problemu nasilja u porodici, pristupilo se izradi strateškog plana. U cilju povezanog, efikasnog i usklađenog postupanja, ovom prilikom sačinjen je i plan aktivnosti pokrajinskih institucija koje učestvuju u radu Mreže za naredni period.

Ovo je ujedno bio i prvi sastanak Koordinacionog tima mreže "Život bez nasilja” u 2019. godini.

Seminar: Mreža "Život bez nasilja"Seminar: Mreža "Život bez nasilja"


18. maj - Dan sećanja na žene žrtve nasiljaU znak sećanja na sedam žena koje su ubijene u porodičnom, odnosno partnerskom nasilju tokom tri majska dana 2015. godine, Vlada Republike Srbije je 2017. godine proglasila 18. maj Danom sećanja na žene žrtve nasilja.

Iako je u različitoj formi nasilje nad ženama svakodnevno prisutno, ono se ne prijavljuje uvek. Činjenica da žene poznaju nasilnike i da nasilje trpe u svom privatnom prostoru ne čini nasilnike manje opasnim, a nasilje manje ozbiljnim. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman zato smatra potrebnim da upozori da se neprijavljivanjem nasilje produžava, a šanse žena da nasilje prežive smanjuju.  

Nasilje nad ženama samo zato što su žene je posebno brutalan način kršenja ljudskih prava i zato u njegovom suzbijanju, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, treba insistirati na jasnoj političkoj osudi, energičnoj i doslednoj primeni zakona, odgovornom medijskom izveštavanju, menjanju društvenih normi i usvajanju novih kulturnih obrazaca koji sužavaju prostor za upotrebu nasilja. 

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman pozdravlja svaki napor koji je u društvu učinjen u cilju  suzbijanja nasilja nad ženama. Ti napori, nažalost, nisu bili dovoljni da sačuvaju živote svih žena suočenih sa nasiljem. Pokrajinski ombudsman smatra svojom obavezom da insistira na nepovredivosti prava na život i neprihvatljivosti nasilja. U tom pogledu on će se i ubuduće energično zalagati za efikasnu zaštitu žena koje trpe nasilje i striktnu primena zakona prema onima koji to nasilje vrše.


Poseta nastavnice iz SAD Pokrajinskom ombudsmanuZajedničkom fotografijom sa zaposlenima završena je višednevna poseta Mendi Mening, nastavnice iz Sjedinjenih Američkih Država, specijalizovane za rad sa učenicima migrantima i izbeglicama, instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.  

Tokom svog boravka, nastavnica Mening posetila je prihvatne centre za migrante i osnovne i srednje škole u Šidu i Somboru koje pohađaju učenici migranti.  U Velikoj sali Skupštine Grada Sombora, Mendi Mening održala je predavanje pred više od 60 učesnika i učesnica, među kojima su bili i učenici i učenice srednjih škola, studenti i studentkinje Pedagoškog fakulteta u Somboru, prosvetni radnici i radnice iz obrazovno-vaspitnih ustanova, predstavnici i predstavnice školskih uprava, Komeserijata za izbeglice i migracije i drugih organizacija i institucija.

U okviru predavanja, nastavnica Mening govorila je i o svom iskustvu i metodima rada koje je razvila u radu s učenicima migrantima, a u kojima je naglasak na stvaranju klime dobrodošlice, poštovanju kulture iz koje učenici dolaze, uvažavanja identiteta i ličnog iskustva svakog deteta i njihovo uključivanje u novu sredinu i zajednicu. Nastavnica Mening istakla je da smatra da je najvažniji zadatak svakog učitelja i nastavnika u tome da izgrađuje i neguje odnos  poverenja i povezanost sa učenicima, saradnju s roditeljima i porodicom, kao i da omogući podršku učenicima u razvoju životnih veština,  umesto fokusiranja na jednosmerno  podučavanje i prenošenje informacija i znanja.

Izražavajući zadovoljstvo zbog boravka Mendi Mening, predusretljivosti zaposlenih u prihvatnim centrima i obrazovnim institucijama, kao i korisnih i konstruktivnih razgovora sa zaposlenima u pomenutim ustanovama i institucijama, Pokrajinski ombudsman je želeo da da svoj skromni doprinos unapređenju prava deteta na obrazovanje, ali i da ojača kompetencije svih profesionalaca koji su uključeni u rad sa migrantskom populacijom.

Izražavajući želju da nastave saradnju, zamenik pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, gošći iz Amerike je poklonio monografiju o kulturnom nasleđu Vojvodine.

 Poseta nastavnice iz SADPoseta nastavnice iz SAD

 Poseta nastavnice iz SADPoseta nastavnice iz SAD