Please select your page

Vesti

Pokrajinski ombudsman učestvovao u radu konstitutivne sednice Udrtuženja ombudsmana SrbijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prisustvovao je konstitutivnoj sednici Upravnog odbora Udruženja ombudsmana Srbije, koja je juče održan u sedištu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija za Srbiju. Na sednici su razmatrana pitanja vezana za status i rad nezavisnih institucija. Posebna pažnja posvećena je razmatranju aktivnosti koje treba da doprinesu daljem unapređenju rada u statusa institucije ombudsmana u Republici Srbiji.

Pored navedenog, na sednici se razgovaralo i o planu rada Udruženja za 2019. godinu, pripremama izveštaja o radu za 2018. godinu, zatim o pitanjima vezanim za saradnju sa drugim institucijama i srodnim udruženjima, kao i aktivnostima vezanim za proširenje mreže lokalnih ombudsmana. Prof Pavlović, pokrajinski ombudsman, istakao je ustavnopravni značaj i neposredan doprinos institucije ombudsmana zaštiti i razvoju ljudskih i manjinskih prava, snažno podržavajući aktivnosti na daljoj afirmaciji lokalnih ombudsmana.

Na sastanku su, pored članova Upravnog odbora udruženja i prof. dr. Zorana S. Pavlovića, predsednika skupštine Udruženja, učestvovali i predstavnici OEBS-a Misija za Srbiju. Učesnici su izrazili posebnu zahvalnost OEBS-u za podršku, kako radu ombudsmana, tako i radu njihovog Udruženja.


Pokrajinski ombudsman na sastanku sa nevladinim organizacijamaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman održao je danas sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija kako bi se razmotrili aktuelni problemi sa kojima se susreću žene u AP Vojvodini i dogovorile smernice u cilju zajedničkog delovanja i saradnje u oblasti ravnopravnosti polova.

Sastanku su prisustvovale Ivana Perić i Milana Popović iz SOS ženskog centra, Biljana Stepanov iz Centra za podršku ženama i Mreže SOS Vojvodina, Vesna Ćerimović, Tamara Dimić i Zorica Šurlan iz Udruženja Roma Novi Bečej, Suzana Kujundžić Ostojić iz Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i Kosana Beker – Fem Platz iz Pančeva.

Putem konstruktivnog dijaloga sa pokrajinskim zaštitnikom građana, prof. dr. Zoranom Pavlovićem i zamenicom za ravnopravnost polova Snežanom Knežević, predstavnice ženskih nevladinih organizacija ukazale su na konkretne probleme i mogućnosti za rešavanje istih. Mapiranjem problema i iznošenjem predloga postavljen je temelj za buduću saradnju između Pokrajinskog zaštitnika građana i pomenutih nevladinih organizacija, u cilju unapređenja položaja žena i ostvarivanja ženskih ljudskih prava na teritoriji AP Vojvodine.


Foto: Predstavljanje monografije u Arhivu VojvodineDanas je u Arhivu Vojvodine održana promocija monografske publikacije „Žene u parlamentarnom životu Vojvodine: 1918 – 2018“, koju je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman priredio u okviru obeležavanja stogodišnjice prisajedinjenja Bačke, Banata, Baranje i Srema Kraljevini Srbiji.

Knjigu čine tri zasebne celine: u prvom delu se nalaze radovi o ženskom pokretu, učesnicama Velike narodne skupštine, pravu glasa, razvitku biračkog prava žena i sistemu kvota. U drugom delu su sabrani radovi nekih od učesnika javnog i političkog života iz međuratnog perioda o ženskom pravu glasa, dok treći deo sadrži priloge o obrazovanju ženske parlamentarne mreže u Vojvodini, biografiju Verone Adam Bokroš, prve i za sada jedine predsednice vojvođanske skupštine, spisak svih poslanica pokrajinske skupštine od 1945. godine do danas, kao i komparativnu analizu izbornog sistema u Vojvodini.

Radove u publikaciji potpisuju Ljubica Otić, muzejska savetnica, Suzana Kujundžić Ostojić, etnološkinja, Biljana Šimunović-Bešlin, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Marijana Pajvančić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Zorica Mršević, naučna savetnica u Institutu društvenih nauka, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman i Stojanka Lekić, poslanica u Skupštini AP Vojvodine.
U drugom delu publikacije objavljeni su radovi Ksenije Atanasijević, Slobodana Jovanovića, Svetozara Markovića i Djorđa Tasića.

Priređujući ovu publikaciju Pokrajinski zaštitnik građana je želeo da podstakne, kako istraživanja o ulozi žena u razvoju parlamentarizma, tako i njihovu što aktivniju participaciju u radu vojvođanske skupštine. Uveren da ostvarivanje jednakih političkih mogućnosti za žene i muškarce predstavlja osnovni preduslov za ostvarivanje demokratskih potencijala AP Vojvodine, Pokrajinski ombudsman izražava svoju spremnost da i dalje posvećeno radi na ostvarivanju kako građanskih, tako i političkih prava svih građana i građanki AP Vojvodine.

2018 12 26 Predstavljanje monografije 002


Foto: Naslovna stranica istraživanjaObezbeđivanje pratnje roditelja, usvojitelja ili staratelja detetu koje se nalazi na bolničkom lečenju predstavlja međunarodni standard u službi ostvarivanja zajemčenog prava deteta na najviši nivo zdravstvene i medicinske zaštite, a čije poštovanje doprinosi zaštiti osnovnih principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Postupajući prethodno po pojedinačnim pritužbama građana na različite oblike povrede ovog prava, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman prepoznao je potrebu da stanje u ovoj oblasti na teritoriji pokrajine sistemski ispita, kako bi identifikovao probleme i formulisao preporuke u cilju ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava deteta. Rezultati istraživanja sprovedenog 2016. i 2018. godine u opštim bolnicama u Vojvodini i u Institutu za decu i omladinu u Novom Sadu, ukazali su na određene nepravilnosti u radu pojedinih ovih zdravstvenih ustanova koje za posledicu imaju povredu prava deteta na pratnju tokom bolničkog lečenja.

Potvrdu sumnji da se usluga pratnje u nekim opštim bolnicama naplaćuje neposredno od pratioca, iako se ista po slovu zakona obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ombudsman je identifikovao kao najteži oblik povrede prava deteta na pratnju, pored diskriminacije očeva kojima u pojedinim zdravstvenim ustanovama nije dozvoljeno da budu uz svoje dete koje se nalazi na lečenju, a u ostalim slučajevima im je dostupnost ove usluge znatno otežana.

Preporuke ombudsmana odnose se na prestanak naplaćivanja usluge od pacijenata, omogućavanje očevima da budu u pratnji svoga deteta, te potrebu za uspostavljanjem ujednačene prakse, jasnih i preciznih procedura i protokola ostvarivanja ovog prava deteta. Ove mere podrazumevaju utvrđivanje jedinstvenih kriterijuma u pogledu medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova od kojih zavisi medicinska neophodnost obezbeđivanja ove usluge, kako bi se diskreciona ocena postupajućeg lekara o potrebi za pratnjom svela na najmanju moguću meru.

Više o rezultatima istraživanja, njihovoj analizi i identifikaciji problema, te preporukama za poboljšanje stanja u ovoj oblasti možete pročitati u Izveštaju o istraživanju „Pravo deteta na bolničkom lečenju na pratnju roditelja“.


Foto: VestU poslednje vreme veliki broj građana se obraćao Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu sa  pritužbama na rad JVP „Vode Vojvodine“, a u vezi sa  obavezom plaćanja naknade za odvodnjavanje.  Tim povodom je organizovan  sastanak, na kome je predstavnicima JVP „Vode Vojvodine“ ukazano na nepravilnosti uočene u  rešenjima za naknadu odvodnjavanja.

Prevashodno je ukazano na činjenicu da građani imaju pravo da znaju na koji period se odnose njihova dugovanja i kako je obračunata kamata, kako bi im se omogućilo pravo da eventualno izjave prigovor zastarelosti. Pokrajinski ombudsman je stava da građani treba da ospore iznos starog duga ukoliko smatraju da je on netačno iskazan i da u skladu sa tim podnesu pismeni prigovor JVP „Vode Vojvodine“ na obaveštenje o postojanju starog duga.

Građani koji smatraju da je rešenje o utvrđivanju naknade za odvodnjavanje za tekući period doneto na osnovu netačnih podataka (netačno iskazana površina, parcela i sl.) treba da izjave  žalbu na isto i da naj taj način zaštite svoj pravni interes.