Please select your page

Vesti

Sastanak ombudsmana sa delegacijom eksperata Savetodavnog komiteta Saveta EvropeProf. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Janoš Oros, zamenik ombudsmana za prava nacionalnih manjina su 20. marta 2019. godine primili delegaciju eksperata Savetodavnog komiteta Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina i predstavnika Sekretarijata za primenu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina je prvi sveobuhvatni regionalni međunarodni ugovor i prvi pravno obavezujući međunarodni instrument koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina. Savezna Republika Jugoslavija je konvenciju ratifikovala 1998. godine, a na poziv Komiteta ministara Saveta Evrope je konvenciji pristupila 2001. godine.

Dolazak delegacije Savetodavnog komiteta Republici Srbiji je organizovan u okviru redovnog periodičnog monitoringa primene konvencije, a glavne teme razgovora su se odnosile na promene koje su se desile u periodu od prethodne posete 2013. godine do danas.

Ovom prilikom su sagovornici upoznati sa nedavnim izmenama i dopunama tri ključna zakona koji regulišu položaj nacionalnih manjina (o zaštiti prava, o nacionalnim savetima i o službenoj upotrebi jezika i pisama), a bilo je reči i o aktivnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana preduzetim u cilju unapređenja ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti informisanja i obrazovanja na maternjem jeziku, negovanju kulture, očuvanju nacionalnog identiteta, službene upotrebe jezika i proporcionalne zastupljenosti u organima javne vlasti. Posebna pažnja je posvećena radu Pokrajinskog ombudsmana usmerenom na suzbijanje svih oblika diskriminacije prema pripadnicima nacionalnih manjina.

Savetodavni komitet će podatke i informacije dobijene od predstavnika vladinih i lokalnih institucija, nacionalnih manjina, nezavisnih institucija i civilnog društva iskoristiti za izradu izveštaja o stanju ostvarivanja manjinskih prava zagarantovanih Okvirnom konvencijom.


Ombudsman u poseti Domu za duševno obolela lica u ČuruguPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman posetio je danas Dom za duševno obolela lica „Čurug“ u Čurugu. Ustanovu socijalne zaštite za osobe sa psihosocijalnim invaliditetom posetili su Aniko Širkova, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombuddsmana Aniko Širkova, Jagoda Vještica, viša savetnica i Gordan Djerić, savetnik.

U toku posete obavljen je razgovor sa direktorom ustanove i rukovodiocima pojedinih oblasti rada. Nakon toga predstavnici Pokrajinskog ombudsmana su, skupa sa svopjim domaćinima, obišli objekte u kojima su smešteni korisnici Doma, ca kojima su obavljeni i razgovori o kvalitetu smeštaja i usluga.

Ovom posetom Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prati primenu međunarodnih ugovora, standarda i propisa iz oblasti ljudskih prava, kako bi na osnovu prikupljenih informacija predložio mere za poboljšanje stanja u oblasti socijalne zaštite.


Milan Dakić - Institucija ombudsmana i pisanje pritužbiU okviru projekta „Promocija i monitoring rada institucije Ombudsmana u Srbiji“, koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta Milan Dakić održao je predavanje na treningu „Institucija ombudsmana i pisanje pitužbi“ održanim 14. marta 2019. godine u Medija centru Vojvodine u Novom Sadu. Polaznici treninga imali su priliku da se kroz primere svakodnevnog rada bliže upoznaju sa položajem, nadležnostima i praksom Pokrajinskog zaštitnika građana, načinima na koji ombudsman postupa po pojedinačnim pritužbama građana, kao i drugim ovlašćenjima koje preduzima radi staranja o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

Tako su naročito isticani primeri koordinatorske uloge ombudsmana u stvaranju uslova intersektorskog pristupa i multidisciplinarnog metoda u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava, kao i vidljivi rezultati ovih aktivnosti koji potvrđuju celishodnosti ovakvog načina rada. Efekti kontinuiranog nadgledanja i praćenja primene međunarodnih pravnih standarda, istraživanja stanja u pojedinim oblastima ostvarivanja prava građana, kampanja obrazovanja o ljudskim pravima, te saradnje sa relevantnim ustanovama i institucijama, akademskom zajednicom i organizacijama civilnog društva, zainteresovala je pojedine polaznike da se u u bliskoj budućnosti bliže upoznaju sa radom ombudsmana i načinima uključivanja u aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje stanja ljudskih prava kod nas.

Na treningu, polaznici su takođe imali prilike da čuju predavanja o mehanizmima zaštite ljudskih prava i ulozi nezavisnih kontrolnih institucija u političkom sistemu Srbije, koja su priredili Katarina Toskić iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a zaštitnica građana Grada Novog Sada Marina Popov Ivetić održala je praktičnu radionicu pisanja pritužbi ombudsmanu.


Saopštenje: Osuda slučaja nasilja u partnerskim odnosimaPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman najoštrije osuđuje najnoviji slučaj nasilja u partnerskim odnosima koji se, prema navodima medija od 14. marta 2019. godine, dogodio u Novom Sadu, a koji je za posledicu imao nanošenje višestrukih i ozbiljnih telesnih povreda mlađoj ženskoj osobi.

Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman zahteva od nadležnih organa da u ovom, kao i svakom drugom slučaju partnerskog nasilja i nasilja u porodici, prema počiniocima nasilja primene sve zakonom predviđene mere, koje se ne odnose samo na mere udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu prilaska žrtvi, nego i na adekvatno odmeravanje kazne.

Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman ponovo izražava svoju zabrinutost zbog sve češćeg prisutnog nasilja među mladim ljudima, kao i zbog sve bezobzirnijih i svirepijih vidova ispoljavanja tog nasilja. Posebno zabrinjavajućom, smatra činjenicu da nasilje prestaje da bude ekces, a sve češće postaje model ponašanja.

Društvo koje nije u stanju da na efikasan način stane na put nasilju u partnerskim i svim drugim odnosima, prinuđeno je da broji mrtve. Od početka godine u Vojvodini su ubijene najmanje dve žene. Način na koji su ubijene mora da uznemiri građansku svest i podstakne nadležne organe na promptnu i energičnu reakciju.


Ombudsman Zoran Pavlović predaje izveštaj za 2018. godinu

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović predao je danas predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru Izveštaj o radu za 2018. godinu.

Nakon predaje redovnog godišnjeg izveštaja, prof. Pavlović i predsednik Skupštine Pastor razgovarali su o planiranim aktivnostima Pokrajinskog ombudsmana u 2019. godini.

Prema Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, Pokrajinski ombudsman podnosi redovan godišnji izveštaj o radu, u kome se navode podaci o aktivnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u prethodnoj godini, podaci o uočenim nedostacima u radu organa uprave, daje se opšta ocena organa rada uprave sa stanovišta primene propisa, kao i predlozi za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe uprave.

Takođe, izveštaj sadrži podatke o broju i strukturi pritužbi, kao i posebne delove za oblasti prava nacionalnih manjina, prava deteta i prava po osnovu ravnopravnosti polova.

Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana možete pogledati ovde.

Ombudsman Zoran Pavlović predaje izveštaj za 2018. godinu

Ombudsman Zoran Pavlović predaje izveštaj za 2018. godinu