Please select your page

Vesti

Medjunarodni dan mladih

Održiv razvoj nije moguć bez intergeneracijske saradnje i solidarnosti

Prema podacima Ujedinjenih nacija polovina ljudi na našoj planeti ima 30 ili manje godina, a očekuje se da će do kraja 2030. udeo mladih u populaciji dostići 57 odsto. Istovremeno, samo 2,6 odsto parlamentaraca na globalnom nivou mlađe je od 30 godina, a među njima žene čine manje od jednog procenta.

Participacija je standard bez kojeg ne možemo govoriti o ljudskim pravima i stoga je važno podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvenom životu i zajedno sa njima raditi na razvoju i unapređenju društva u celini.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastoji da u svom radu i aktivnostima ostvari interaktivnu saradnju sa decom i mladima uveren da jedino na taj način možemo kreirati smislena i održiva rešenja i akcije. Shodno tome, Pokrajinski ombudsman ove godine zaključio je i sporazum o saradnji sa Gradskim učeničkim parlamentom Grada Novog Sada, čiji su predstavnici i predstavnice aktivno učestvovali na Konferenciji „Odgovornost u zaštiti prava deteta“ koju je Ombudsman organizovao u junu, a krajem avgusta biće održana peta škola ljudskih prava Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana koja svake godine okupi oko dvadeset studenata i studentkinja zainteresovanih da saznaju više o ljudskim pravima i doprinesu sagledavanju problema i efikasnijoj zaštiti ljudskih prava. Takođe, Ombudsman će u narednom periodu inicirati aktivnosti i saradnju sa drugim oblicima učeničkog organizovanja na teritoriji AP Vojvodine.  

Cilj Međunarodnog dana mladih 2022. je da se pojača poruka da je potrebna akcija među svim generacijama kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i kako bi se podigla svest o određenim preprekama međugeneracijskoj solidarnosti.

Međunarodni dan mladih proglasila je Generalna skupština UN 1999. godine i obeležava se 12. avgusta.


Poseta zatvor ZrenjaninPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizama za prevenciju torture (NPM), u saradnji sa Zaštitnikom građana juče, 02. avgusta 2022. godine, posetio Okružni zatvor u Zrenjaninu. Ovo je bila nenajavljena poseta sa ciljem praćenja postupanja prema licima lišenim slobode koja se nalaze u samici, odnosno u bilo kom obliku izolacije od drugih lica lišenih slobode.

Tokom predmetne posete članovima tima pružene su sve tražene informacije, omogućen im je obilazak i fotografisanje prostorija namenjenih za izvršenje ovih mera, obavljen je nenadzirani razgovor sa licima lišenim slobode i uvid zatražene dokumentacije.

Nakon svih planiranih poseta Zavodima posvećenih navedenoj temi, biće sačinjen poseban tematski izveštaj sa svim bitnim i ključnim nalazima iz poseta.


Poseta Domu za stare Kula

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je prilikom obavljanja svojih redovnih aktivnosti dana 13.07.2022. godine posetio Dom za stare i penzionere Kula u Kuli. Korisnici usluga ove ustanove socijalne zaštite su kroz prezetnacije upoznati sa radom i nadležnostima Pokrajinskog zaštitnikaga građana – ombudsmana, kao i sa pojavom nasilja nad starijim osobama. Poseta je imala za cilj da osnaži starije osobe i pruži im potrebne i neophodne informacije ukoliko se nađu u situaciji nasilja, te im je ukazano kome da se obrate za pomoć i zaštitu posebno imajući u vidu tešku situaciju kroz koju su prošli u domovima tokom pandemije izazvane virusom SARS-Cov-2 Covid 19 u prethodnom periodu.

Nakon razgovora sa korisnicima usluga Doma, predstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana obavili su razgovor i sa direktoricom Doma za stare i najbižim saradnicima o funkcionisanju i radu ove ustanove.


Poseta gerontoloskom centru u ZrenjaninuPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je prilikom obavljanja svojih redovnih aktivnosti posetio 20.07.2022. godine Gerontološki centar u Zrenjaninu. Korisnici usluga ove ustanove socijalne zaštite su kroz prezetnacije upoznati sa radom i nadležnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i sa pojavom nasilja nad starijim osobama. Poseta je imala za cilj da osnaži starije osobe i pruži im potrebne i neophodne informacije ukoliko se nađu u situaciji nasilja, kome da se obrate za pomoć i zaštitu posebno imajući u vidu tešku situaciju kroz koju su prošla u domovima tokom pandemije izazvane virusom SARS-Cov-2 Covid 19 u prethodnom periodu.


Nakon razgovora sa korisnicima, predstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana obavili su razgovor sa Tanjom Živanov direktoricom Gerontološkog centra i njenim saradnicima o funkcionisanju i radu ove ustanove.

Poseta Gerontoloskom centru u Zrenjaninu


Sastanak Mreže Život bez nasiljaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, održao je 7. jula 2022. godine sastanak za članove/ice Koordinacionog tima Mreže.

Povod za održavanje sastanka bilo je predstavljanje Strateškog plana Mreže, koji je revidiran uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Strateški plan predviđa tri strateška cilja:

1. Unapređenje primene politika za smanjenje rodno zasnovanog nasilja prema ženama i devojčicama i nasilja u porodici;

2. Unapređenje kapaciteta i vidljivosti Mreže i

3. Povećanu vidljivost borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i promociju rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini.

Ova tri strateška cilja razrađena su kroz  Akcioni plan za period od 2020 – 2023. godine,  koji je kreiran prvenstveno u odnosu na produkte radionica tokom seminara za članove/ice Koordinacionog tima u Vršcu iz maja meseca 2022. godine, ali i u odnosu na grupe aktivnosti u tekućem strateškom planu i procese donošenja novih javnih politika u AP Vojvodini. Učesnici/ce sastanka dogovorili su i  aktivnosti  Mreže čija je realizacija predviđena za drugu polovinu godine.

Koordinacioni tim mreže „Život bez nasilja“ čine predstavnici/ce pokrajinskih sekretarijata i zavoda, a njegov zadatak je da sprovodi obrazovne aktivnosti i kampanje za podizanje nivoa svesti javnosti o nasilju prema ženama, odnosno nasilju u porodici.