Please select your page

Pokrajinskom ombudsmanu obratio se predstavkom građanin koji navodi da je onemogućen da ostvari pravo na lekarski pregled na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer Dom zdravlja Novi Sad nije postupio u skladu sa zakonskom obavezom i izdao potvrdu o razlozima zbog kojih nije primljen na pregled u roku od 30 dana, kao i da u zakonskom roku nije dobio odgovor zaštitnika pacijentovih prava na upućeni prigovor. U izjašnjenju zaštitnika pacijentovih prava Doma zdravlja Novi Sad navodi se da je nakon dobijanja zahteva ombudsmana, zaštitnica prava pacijenata prosledila podnositelju predstavke odgovor u kojem se navodi da Dom zdravlja nije u mogućnosti da izdaje potvrde na osnovu kojih bi pacijenti vršili preglede u privatnoj praksi, sa pravom refundacije od matične filijale, jer bi potvrda, po računu sa znatno višom tarifom privatnika o plaćenom pregledu, umanjivala ugovorenu naknadu Domu zdravlja sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, kao i zbog mogućnosti zloupotrebe. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, s obzirom na važeće pravne propise, Pokrajinski ombudsman utvrdio je da je postojala nepravilnost u radu Doma zdravlja Novi Sad jer zdravstvena ustanova nije postupila u skladu sa zakonskom obavezom i podnosiocu predstavke izdala pisanu potvrdu o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled u zakonskom roku, te je na taj način povredila njegovo pravo na zdravstvenu zaštitu koju bi na osnovu izdate potvrde mogao ostvariti, uz pravo na povraćaj podnetih troškova pregleda iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. O utvrđenoj nepravilnosti, ombudsman je obavestio osnivača zdravstvene ustanove, koji nadzire njen rad, te Savet za zdravlje Grada Novog Sada, kao novoustanovljeni institut u mehanizmu zaštite prava pacijenata. Savet za zdravlje dostavio je Pokrajinskom ombudsmanu odgovarajuću preporuku upućenu zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata, a kojom se Domu zdravlja preporučuje da pacijentima blagovremeno pruži informacije o pravima iz zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava, te posebno da omogući osiguranim licima zakazivanje specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih pregleda u roku propisanim odgovarajućim podzakonskim aktom, a da osigurana lica koja ne mogu biti primljena nazakazani pregled u propisanom roku, pouči o pravima i omogući njihovo ostvarivanje, kako bi obavili potreban pregled ili medicinsku rehabilitaciju u privatnoj praksi ili u dopunskom radu u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je zaključen ugovor, u skladu sa propisima.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu prosleđena je predstavka građanke iz Bačkih Vinograda, koja se odnosi na postupanje portira – zaposlenog u službi obezbeđenja u zgradi Filijale Subotica Poreske uprave na adresi Korzo br. 5. Prema navodima iz predstavke, ona se zaposlenom na ulazu zgrade Filijale Subotica obratila na mađarskom jeziku radi dobijanja informacija u vezi sa poreskim postupkom, a pomenuti zaposleni joj je odgovorio da ne razume. Podnositeljka predstavke je ponovila svoje pitanje na srpskom jeziku, koji slabo govori. Zamerajući joj nedovoljno poznavanje srpskog jezika, zaposleni ju je upitao gde živi, na šta je ona na srpskom jeziku odgovorila da živi u Bačkim Vinogradima. Portir je na to odgovorio ironičnim pitanjem: „Šta je to, drugi svet?!“. Stranka je objasnila da je u njenom mestu prebivališta mali broj stanovnika srpske nacionalnosti i zato je njeno poznavanje srpskog jezika oskudno. Portir se uzdržao daljih komentara, uzeo je njene papire i otišao da se konsultuje sa službenicima, nakon čega je stranku uputio u Gradsku poresku upravu.

Pokrajinski ombudsman je u dopisu upućenom Poreskoj upravi ukazao na to da je neophodno da zaposleni koji ostvaruje prvi kontakt sa strankama kada ulaze u zgradu organa uprave bude osposobljen da ostvari osnovnu komunikaciju sa njima na jezicima koji su u službenoj upotrebi u konkretnoj lokalnoj samoupravi, a ukoliko ih ne poznaje, da se stranci zbog toga ljubazno izvini. Bez obzira na svoja lična ubeđenja, neophodno je da se svaki zaposleni prema strankama profesionalno ophodi i da bude svestan da je pravo stranaka na službenu upotrebu jezika zagarantovano i njegovo ostvarivanje nije uslovljeno nepoznavanjem ili nedovoljnim poznavanjem srpskog jezika. Nije dužnost stranke, već službenika i zaposlenih u organima uprave da se prilagode konkretnoj situaciji i da po potrebi nastave komunikaciju na drugom službenom jeziku, u zavisnosti od jezika obraćanja stranke njima.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu je prosleđena predstavka građanke grada Subotice, koja se odnosi na postupanje policijske službenice Policijske uprave Subotica. Ona je sa sinom koji je rođen 1983. godine otišla u Policijsku upravu Subotica. Postupajuća službenica zahtevala je od njenog sina da ukloni pirsing sa lica za vreme fotografisanja za ličnu kartu, a on je zbog toga započeo prepirku sa službenicom i njenim pretpostavljenim. Njegova majka mu se tada obratila na mađarskom jeziku i rekla mu da izvadi prising dok se ne fotografiše, pa neka ga posle vrati.

Čuvši da se njihova međusobna komunikacija odvija na mađarskom jeziku, policijska službenica joj se obratila na srpskom jeziku sledećim rečima: „Tu nemojte govoriti mađarski, nego kada izađete odavde!“. Ona je odgovorila da samo sa sinom razgovara na mađarskom jeziku, a njoj se obraća na srpskom. Sledeći dan upozorenje u vezi sa jezikom međusobne komunikacije ponovo je upućena majci i njenom sinu.

Pokrajinski ombudsman je u zahtevu za izjašnjenje Policijskoj upravi Subotica ukazao na to da u konkretnom slučaju stranka u postupku – podnosilac zahteva za izdavanje lične karte nije zahtevala ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika, već je sa majkom komunicirao na jeziku koji je inače i u službenoj upotrebi.

Opširnije...


Podnosilac predstavke iz Sente obratio se Pokrajinskom ombudsmanu pritužbom na postupanje Opštinske uprave Opštine Senta navodeći da ga je prilikom ulaska u Gradsku kuću u Senti zaustavio radnik obezbeđenja koji mu je tražio ličnu kartu kako bi upisao podatke iz nje i zadržao je do izlaska iz zgrade. Podnosilac predstavke je naveo da je dao ličnu kartu na uvid, ali je odbio da je ostavi kod radnika obezbeđenja, nakon čega je napustio Gradsku kuću.

U odgovoru po upućenom zahtevu za izjašnjenje o navodima predstavke, Opštinska uprava Opštine Senta obavestila je ombudsmana da je praksa uzimanja ličnih dokumenata uvedena da bi se predupredile krađe do kojih je dolazilo u kancelarijskim prostorijama opštinske uprave.

Imajući u vidu odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i stav Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Pokrajinski ombudsman je uputio mišljenje Opštinskoj upravi Opštine Senta povodom prakse uzimanja i zadržavanja ličnih dokumenta. U mišljenju Pokrajinskog ombudsmana se navodi da zaposleni u službi obezbeđenja ukoliko zadržavaju ličnu kartu i evidentiraju JMBG postupaju suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da se identifikacija lica može vršiti uvidom u lični dokument i eventualno se mogu prepisivati podaci lica (osim JMBG), ali bez zadržavanja ili fotokopiranja tog dokumenta za vreme boravka građana u objektu. Opštinska uprava je takođe u obavezi da dostavi Povereniku evidenciju o zbirci podataka o ličnosti građana koji su boravili u objektu organa lokalne samouprave.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu obratila se građanka pritužbom na rad filijale Poreske uprave u Somboru, tvrdeći da ju je zaposlena na šalteru krivo informisala o stanju njenog duga na ime dospelih, a neplaćenih obaveze na ime doprinosa, te zbog toga nije ostvarila prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Zaposlena u Poreskoj upravi sama je popunila uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara nakon konstatacije da navodni dug iznosi 4.720,00 dinara. Iznos od 5.000,00 dinara je uplaćen, 29.01.2013. Nakon nekoliko dana, podnositeljka predstavke „saznala“ je da duguje i dodatnih 12.868,68 dinara. I ovaj iznos je uplatila. Međutim, 14.05.2013. godine saopšteno joj je da glavni poreski dug ipak nije u mirovanju, jer i dalje duguje 500,00 dinara.

U izjašnjenju Poreske uprave Filijala Sombor navodi se da je status duga u mirovanju izgubljen zbog toga što dug nije u celosti isplaćen, i to u iznosu od 388,00 dinara na ime kamate na neplaćenu akontaciju za novembar 2012. godine.

Imajući u vidu navedeno Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je Poreska uprava učinila propust u svom radu. Usmeno saopštavanje poreskim obveznicima iznosa poreskog duga čijom uplatom su ostvarili pravo na mirovanje glavnog poreskog duga dovodi do pravne nesigurnosti u tim postupcima. Ukoliko Poreska uprava ne donosi rešenje o ostvarivanju prava na mirovanje poreskog duga, celishodno je poreskim obveznicima izdati ispravu - pregled stanja na računu koji sadrži podatak o iznosu duga čije izmirenje predstavlja uslov za ostvarivanje prava na mirovanje glavnog poreskog duga.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratio M.T. sa zahtevom da se ispitaju okolnosti u vezi nepoštovanja zakonom propisane procedure u postupku zasnivanja radnog odnosa predmetnog nastavnika za nemački jezik u Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Čoki.

U cilju utvrđivanja relevantnih činjenica Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenja Osnovne škole „Jovan Popović“ u Čoki, Prosvetne inspekcije u Čoki, Školske uprave u Zrenjaninu i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Imajući u vidu da u izjašnjenju prosvetnog inspektora iz Čoke nije bilo nijednog odgovora relevantnog za konkretni slučaj, pokrajinski prosvetni inspektor je izvršio nadzor nad radom opštinskog prosvetnog inspektora i ukazao mu da je povodom prijave podnosioca predstavke bio dužan da izvrši vanredni inspekcijski nadzor i da podnosioca predstavke obavesti o rezultatima postupka.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila studentkinja koja je u septembru 2011. godine upisala prvu godinu Ekonomskog fakulteta u Subotici i podnela molbu za priznavanje ispita položenih na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Komisija za priznavanje ispita je donela rešenje kojim je utvrđeno da se podnositeljki predstavke priznaju ispiti koje je položila na Visokoj poslovnoj školi. Nastavno-naučno veće Ekonomskog fakulteta je u decembru 2011. godine donelo Odluku o izmeni Odluke Nastavno-naučnog veća tako da se u drugu godinu studija po nastavnom planu i programu iz 2010. godine mogu upisati kandidati sa završenom višom školom, ali uz obavezno polaganje tri predmeta. Podnositeljka predstavke je povodom izmena koje se odnose na nastavak studiranja usmeno obaveštena od strane studentske službe, nakon čega nije pristala da nastavi studiranje po novim uslovima i ispisala se sa Ekonomskog fakulteta.

Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenje Ekonomskog fakulteta i konstatovao da je pojedinačno rešenje kojim je odlučeno o priznavanju ispita nezakonito zamenjeno Odlukom Nastavno-naučnog veća. Promenom uslova studiranja nakon otpočinjanja studiranja, donošenja rešenja i izvršenih obaveza od strane studentkinje, bez naknadnog pojedinačnog obrazloženog akta sa mogućnošću žalbe na njega, stvara se pravna nesigurnost i ugrožava se pravo koje stečeno aktom Komisije za priznavanje ispita.

Opširnije...


Pokrajinski ombudsman primio je predstavku grupe studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu koji se žale na postupak dodele stipendija. Podnosioci predstavke su se prijavili na konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2012/2013. godinu. U konkursu je stajalo da je uz prijavu potrebno priložiti dokaz o tome da podnosilac nije u radnom odnosu, i to izvod iz evidencije nezaposlenih lica filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu. Prijave podnosilaca predstavke su odbačene kao nepotpune.

Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazujući na navode studenata da oni objektivno nisu bili u mogućnosti da pribave izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje zbog toga što, budući da su na redovnom školovanju, nisu ni prijavljeni na evidenciju nezaposlenih. Ombudsman je ukazao i na to da u konkursu nije precizirano koji je to nadležan organ koji bi izdao potvrdu da student nije u radnom odnosu.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu obratila se žena koja je navela da je u vanbračnoj zajednici trpela nasilje od svog partnera koje se ispoljavalo kao psihičko i fizičko nasilje i da je iz porodične kuće izbačena sa mlađim detetom.

Imajuću u vidu da je Centar za socijalni rad dužan da pri svakom saznanju o nasilju u porodici pokrene postupak za ostvarivanje prava eventualne žrtve nasilja u porodici i omogući joj puno korišćenje usluga socijalne zaštite, Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenje Centra za socijalni rad Vršac.

U izjašnjenju se navodi da je porodica podnositeljke predstavke socijalno i materijalno ugrožena i da je Centar uključen u pomoć porodici od 2011. godine putem materijalne podrške. Mobilni tim Centra za socijalni rad je primio prijavu o nasilju u porodici od strane trećeg lica, odnosno nije im se obratila žrtva direktno. Po prijemu prijave obaveštena je Policijska stanica sa kojom je postignut dogovor o daljim aktivnostima. Radnici Centra su, po prijavi nasilja, kontaktirali sa potencijalnom žrtvom nasilja u porodici koja je navela da se nalazi u verbalnom sukobu sa nevenčanim suprugom, te da joj trenutno nije potrebna pomoć ili hitna intervencija. Podnositeljka predstavke je upoznata sa mogućnostima i načinima podrške i sprečavanja nasilja u porodici, a posebno je poučena da se u slučaju eskalacije nasilja može lično obratiti mobilnom timu. Podnositeljka predstavke je obavestila ombudsmana da odustaje od predstavke jer se pomirila sa suprugom, ali je poučena da se ponovo može obratiti ukoliko dođe do promena u njenim odnosima sa partnerom.

Opširnije...


Podnosilac predstavke iz Vršca obratio se Pokrajinskom ombudsmanu pritužbom na rad Filijale Vršac Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje navodeći da je, nakon što je 2010. godine ostvario pravo na penziju, utvrdio da mu se prilikom isplate penzije bez njegove saglasnosti obustavlja iznos na ime samodoprinosa, a na osnovu Odluke o uvođenju samodoprinosa za izgradnju kanalizacije u Vršcu iz 1995. godine.

Postupajući po predstavci Pokrajinski ombudsman uputio je zahtev Filijali Vršac da se izjasni o navodima predstavke. U izjašnjenju se navodi da je nakon prijema Odluke o uvođenju samodoprinosa Filijala Vršac pribavila podatak o prosečnoj mesečnoj neto zaradi u Republici i počela da obustavlja iznos dela penzije na ime samodoprinosa korisnicima čije su penzije u tom trenutku bile veće od 70% prosečne mesečne neto zarade. Od uvođenja samodoprinosa nije vršeno usklađivanje iznosa prosečnog mesečnog neto primanja, tako da svi zaposleni i svi penzioneri na teritoriji Opštine Vršac plaćaju predmetni samodoprinos.

Opširnije...