Please select your page

Покрајински омбудсман је изразио уверење да ће указивање на неправилности у поступку признавања испита на Економском факултету у Суботици допринети да се права студената у потпуности поштују

Покрајинском омбудсману представком се обратила студенткиња која је у септембру 2011. године уписала прву годину Економског факултета у Суботици и поднела молбу за признавање испита положених на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Комисија за признавање испита је донела решење којим је утврђено да се подноситељки представке признају испити које је положила на Високој пословној школи. Наставно-научно веће Економског факултета је у децембру 2011. године донело Одлуку о измени Одлуке Наставно-научног већа тако да се у другу годину студија по наставном плану и програму из 2010. године могу уписати кандидати са завршеном вишом школом, али уз обавезно полагање три предмета. Подноситељка представке је поводом измена које се односе на наставак студирања усмено обавештена од стране студентске службе, након чега није пристала да настави студирање по новим условима и исписала се са Економског факултета.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Економског факултета и констатовао да је појединачно решење којим је одлучено о признавању испита незаконито замењено Одлуком Наставно-научног већа. Променом услова студирања након отпочињања студирања, доношења решења и извршених обавеза од стране студенткиње, без накнадног појединачног образложеног акта са могућношћу жалбе на њега, ствара се правна несигурност и угрожава се право које стечено актом Комисије за признавање испита.

Економски факултет у Суботици је у изјашњењу навео да је Решење о признавању испита донето грешком, те да је одмах по уоченом пропусту студенткиња обавештена. Како није желела да настави школовање по важећим условима раскинут је уговор о начину плаћања школарине и враћена су јој сва средства која је уплатила на име школарине и признавања испита.

У допису упућеном Економском факултету Покрајински омбудсман је изразио уверење да ће указивање на неправилности у поступку допринети да се права студената у потпуности поштују, чиме се остварује сврха и циљ високог образовања.