Please select your page

Филијала Вршац Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање поступила је у складу са препоруком Покрајинског омбудсмана и престала са обуставом износа дела пензије на име самодоприноса

Подносилац представке из Вршца обратио се Покрајинском омбудсману притужбом на рад Филијале Вршац Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање наводећи да је, након што је 2010. године остварио право на пензију, утврдио да му се приликом исплате пензије без његове сагласности обуставља износ на име самодоприноса, а на основу Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу из 1995. године.

Поступајући по представци Покрајински омбудсман упутио је захтев Филијали Вршац да се изјасни о наводима представке. У изјашњењу се наводи да је након пријема Одлуке о увођењу самодоприноса Филијала Вршац прибавила податак о просечној месечној нето заради у Републици и почела да обуставља износ дела пензије на име самодоприноса корисницима чије су пензије у том тренутку биле веће од 70% просечне месечне нето зараде. Од увођења самодоприноса није вршено усклађивање износа просечног месечног нето примања, тако да сви запослени и сви пензионери на територији Општине Вршац плаћају предметни самодопринос.

Законом о финансирању локалне самоуправе прописано је да се самодопринос не може уводити на примања и имовину која су законом изузета од опорезивања, а да пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос на основу писане изјаве. Уставни суд је 2010. године заузео став да се члан 58. Закона о финансирању локалне самоуправе којим је прописано да ће се права и обавезе грађана које су, до дана примене овог закона, утврђене одлукама о увођењу самодоприноса, у складу са чланом 93. Закона о локалној самоуправи, извршавати у складу са тим одлукама, односи искључиво на одлуке о самодоприносу које су донете за време важења Закона о локалној самоуправи донетог 2002. године, а не и на одлуке које су донете на основу ранијих закона који су уређивали институт самодоприноса. Покрајински омбудсман је констатовао да одредба Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу којом је прописано да су основица за извршавање самодоприноса пензије остварене у земљи и иностранству, није сагласна са Законом о финансирању локалне самоуправе.

Покрајински омбудсман је Филијали Вршац Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање упутио препорукуи навео да је потребно да Филијала Вршац престане са обуставом износа дела пензије на име самодоприноса уведеног Одлуком о увођењу самодоприноса из 1995. године, осим пензионерима који приложе писану изјаву да добровољно желе да плаћају самодопринос.

Поступајући по препоруци Покрајинског омбудсмана Филијала Вршац упутила је захтев Дирекцији Покрајинског фонда за здравствено осигурање да се у евиденцији исплате пензија за Општину Вршац изврши брисање кредитора – месни самодопринос Вршац. Подносилац представке је известио Покрајинског омбудсмана да је Филијала Вршац престала са обуставом износа дела пензије на име самодоприноса.