Please select your page

Општинска управа Општине Сента поступила је по мишљењу Покрајинског омбудсмана и отклонила уочену неправилност

Подносилац представке из Сенте обратио се Покрајинском омбудсману притужбом на поступање Општинске управе Општине Сента наводећи да га је приликом уласка у Градску кућу у Сенти зауставио радник обезбеђења који му је тражио личну карту како би уписао податке из ње и задржао је до изласка из зграде. Подносилац представке је навео да је дао личну карту на увид, али је одбио да је остави код радника обезбеђења, након чега је напустио Градску кућу.

У одговору по упућеном захтеву за изјашњење о наводима представке, Општинска управа Општине Сента обавестила је омбудсмана да је пракса узимања личних докумената уведена да би се предупредиле крађе до којих је долазило у канцеларијским просторијама општинске управе.

Имајући у виду одредбе Закона о заштити података о личности и став Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Покрајински омбудсман је упутио мишљење Општинској управи Општине Сента поводом праксе узимања и задржавања личних документа. У мишљењу Покрајинског омбудсмана се наводи да запослени у служби обезбеђења уколико задржавају личну карту и евидентирају ЈМБГ поступају супротно одредбама Закона о заштити података о личности, да се идентификација лица може вршити увидом у лични документ и евентуално се могу преписивати подаци лица (осим ЈМБГ), али без задржавања или фотокопирања тог документа за време боравка грађана у објекту. Општинска управа је такође у обавези да достави Поверенику евиденцију о збирци података о личности грађана који су боравили у објекту органа локалне самоуправе.

Општинска управа Општине Сента је обавестила Покрајинског омбудсмана да је обустављена пракса узимања и задржавања личних докумената за време боравка грађана у објекту органа локалне самоуправе, да запослени у служби обезбеђења не евидентирају ЈМБГ, те да је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештен о формирању збирке података о личности грађана. На овај начин Општинска управа Општине Сента отклонила је уочену неправилност и поступила по мишљењу Покрајинског омбудсмана.