Please select your page

Пореска управа Филијала Суботица је након првог обраћања Покрајинског омбудсмана предузела предложене мере

Покрајинском омбудсману прослеђена је представка грађанке из Бачких Винограда, која се односи на поступање портира – запосленог у служби обезбеђења у згради Филијале Суботица Пореске управе на адреси Корзо бр. 5. Према наводима из представке, она се запосленом на улазу зграде Филијале Суботица обратила на мађарском језику ради добијања информација у вези са пореским поступком, а поменути запослени јој је одговорио да не разуме. Подноситељка представке је поновила своје питање на српском језику, који слабо говори. Замерајући јој недовољно познавање српског језика, запослени ју је упитао где живи, на шта је она на српском језику одговорила да живи у Бачким Виноградима. Портир је на то одговорио ироничним питањем: „Шта је то, други свет?!“. Странка је објаснила да је у њеном месту пребивалишта мали број становника српске националности и зато је њено познавање српског језика оскудно. Портир се уздржао даљих коментара, узео је њене папире и отишао да се консултује са службеницима, након чега је странку упутио у Градску пореску управу.

Покрајински омбудсман је у допису упућеном Пореској управи указао на то да је неопходно да запослени који остварује први контакт са странкама када улазе у зграду органа управе буде оспособљен да оствари основну комуникацију са њима на језицима који су у службеној употреби у конкретној локалној самоуправи, а уколико их не познаје, да се странци због тога љубазно извини. Без обзира на своја лична убеђења, неопходно је да се сваки запослени према странкама професионално опходи и да буде свестан да је право странака на службену употребу језика загарантовано и његово остваривање није условљено непознавањем или недовољним познавањем српског језика. Није дужност странке, већ службеника и запослених у органима управе да се прилагоде конкретној ситуацији и да по потреби наставе комуникацију на другом службеном језику, у зависности од језика обраћања странке њима.

У изјашњењу Пореске управе Филијале Суботица је наводено да је директор те Филијале обавестио о описаном догађају „……………..” ДОО из Београда, с обзиром на то да послове физичког обезбеђења објекта – Филијале обавља поменуто привредно друштво. Привредном друштву „………………..” ДОО је указано на то да се описане ситуације не могу толерисати и предложено је постављање радника обезбеђења у преподневној смени који владају језицима средине. Директор поменутог привредног друштва обавестио је Пореску управу о томе да је радник обезбеђење који се на описани начин опходио према странци суспендован и против њега је покренут дисциплински поступак. У допису је навео да прихвата сугестију да се убудуће води рачуна о томе да запослени поседују одговарајуће знање мањинских језика који су у службеној употреби.

Покрајински омбудсман је поступак обуставио јер је утврдио да је орган управе предузео све мере да се повреда људских права убудуће не понови.