Please select your page

Пореска управа Филијала Сомбор отклонила је неправилности у поступку остваривања права на мировање главног пореског дуга

Покрајинском омбудсману обратила се грађанка притужбом на рад филијале Пореске управе у Сомбору, тврдећи да ју је запослена на шалтеру криво информисала о стању њеног дуга на име доспелих, а неплаћених обавезе на име доприноса, те због тога није остварила права из Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга. Запослена у Пореској управи сама је попунила уплатницу на износ од 5.000,00 динара након констатације да наводни дуг износи 4.720,00 динара. Износ од 5.000,00 динара је уплаћен, 29.01.2013. Након неколико дана, подноситељка представке „сазнала“ је да дугује и додатних 12.868,68 динара. И овај износ је уплатила. Међутим, 14.05.2013. године саопштено јој је да главни порески дуг ипак није у мировању, јер и даље дугује 500,00 динара.

У изјашњењу Пореске управе Филијала Сомбор наводи се да је статус дуга у мировању изгубљен због тога што дуг није у целости исплаћен, и то у износу од 388,00 динара на име камате на неплаћену аконтацију за новембар 2012. године.

Имајући у виду наведено Покрајински омбудсман је констатовао да је Пореска управа учинила пропуст у свом раду. Усмено саопштавање пореским обвезницима износа пореског дуга чијом уплатом су остварили право на мировање главног пореског дуга доводи до правне несигурности у тим поступцима. Уколико Пореска управа не доноси решење о остваривању права на мировање пореског дуга, целисходно је пореским обвезницима издати исправу - преглед стања на рачуну који садржи податак о износу дуга чије измирење представља услов за остваривање права на мировање главног пореског дуга.

Услов, који Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга прописује за стицање права на мировање главног пореског дуга јесте да порески обвезник, обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године плати до 31. јануара 2013, сходно томе подноситељка представке не би стекла право на мировање главног пореског дуга, да је дана 29.01.2013. године на њеној аналитичкој картици евидентиран спорни дуг (камата за новембар 2012. године) који је тада већ доспео. 

Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга прописана је дужност редовног плаћања текућих обавеза од 1. јануара 2013. године, те је Филијала Сомбор Пореске управе погрешно установила да се губитак права на мировање главног пореског дуга може утврдити због накнадно установљеног дуга који је доспео пре 1. јануара 2013. године.

Након што је Покрајински омбудсман упутио допис Пореској управи Филијала Сомбор у коме је указао на неправилности у поступку остваривања права на мировање главног пореског дуга, Пореска управа је обавестила омбудсмана да је извршена поновна обрада података и подноситељки признато право на мировање главног пореског дуга.